KR4d0246 涉齋集-宋-許綸 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 涉齋集卷一   别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案渉齋集永樂大典題許綸撰集中
  王晦叔惠聽雨圖詩序自稱永嘉人隆興元
  年進士累官至知樞宻院事與自序永嘉人
  合藝文志載許及之文集三十卷渉齋課稿
  九卷與今本渉齋之名合焦竑經籍志載許
[000-1b]
  右府渉齋集三十卷宋人稱樞宻為右府與
  及之本傳官知樞宻院者又合則此集當為
  及之所撰又宋史寧宗本紀紹熈四年六月
  遣許及之賀金主生辰金史交聘表亦同今
  集中使金之詩一一具在本傳稱及之嘗為
  宗正簿今集中亦有題玉牒所壁間詩則此
  集出于及之尤證佐鑿然永樂大典所題不
  知何據或及之初名綸史偶未載更名事歟
[000-2a]
  此集世無傳本今据摭殘賸編為十八卷觀
  其讀王文公詩絶句曰文章與世為師範經
  術于時起世讐少讀公詩頭已白只應無奈
  句風流知其瓣香在王安石安石之文平挹
  歐蘇而詩在北宋諸家之中其名稍亞然早
  年鍜鍊鎔鑄工力至深瀛奎律髓引司馬光
  之言稱其晚年諸作華妙精深殆非虚譽是
  集雖下筆稍易未能青出于藍而氣體髙亮
[000-2b]
  要自琅琅盈耳較宋末江湖詩𣲖刻畫瑣屑
  者過之逺矣乾隆四十六年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀