KR4c0064 王司馬集-唐-王建 (master)


[006-1a]
欽定四庫全書
 王司馬集巻六
       唐 王建 撰
 寄杜侍御
何須服藥覓昇天粉閣為郎即是仙買宅但幽從索價
栽松取活不爭錢退朝寺裏尋荒塔經宿城南看野泉
道氣清凝分曉爽詩情冷瘦滴秋鮮學通儒釋三千巻
身擁旌旗二十年春巷偶過同戸飲暖窗時語對牀眠
[006-1b]
破除心力縁書癖傷瘦花枝為酒顛今日總來歸聖代
一作今日總/離軍馬地丈人先逹幸相憐
 寄上韓愈侍郎
重登大學領儒流學浪詞鋒壓九州不以雄名疎野賤
唯將直氣折王侯詠傷松桂一作/栢青山瘦取盡珠璣碧
海愁叙述異篇經總别鞭驅險句最一作/緫先投碑文合
遣貞魂謝史筆應令謟骨羞清俸探將還酒債黄金旋
得起書樓叅來擬設官人禮朝退多逢月閣遊見向一/作
[006-2a]
說/雲泉求住處若無知薦一生休
 贈華州鄭大夫
此官出入鳳池頭通化門前第一州少華山雲當驛起
小敷溪水入城流空閑地内人初滿詞訟牌前草漸稠
報狀拆開知足雨赦書宣過喜無囚自來不說雙旌貴
恐替長教百姓愁公退晚凉無一事一作吏散日/髙衙府靜歩行
携客上南樓
 寄賀田侍中東平功成
[006-2b]
使廻髙品滿城傳親見沂公在陣前百里旗幡衝即斷
兩重衣甲射皆穿探知㸃檢兵應怯算得新移柵未堅
營被數驚乘勢破將經頻敗遂生全宻招殘㓂防人覺
遥斬元兇恐自專首讓諸軍無敢近功歸部曲不爭先
開通州縣斜連海交割山河直到燕戰馬散驅還逐草
肉牛齊散却耕田府中獨拜將軍貴門下兼分宰相權
唐史上頭功第一春風雙節好朝天
 送裴相公上太原
[006-3a]
還携堂印向并州將相兼權是武侯時難獨當天下事
功成却進手中籌再三陳乞鑪烟裏前後封章玉案頭
朱架早朝排劍㦸緑槐殘雨一作/花裏看張油遥知雁塞從
今好直得漁陽已北愁邊鋪驚廵旗盡換山城候館壁
一作欲/過館重修千羣白刅兵迎節十對紅粧妓打毬聖主
分明教暫去不須髙起見京樓
 
 
[006-3b]
 
 
 
 
 
 
 
 王司馬集巻六