KR4a0001 楚辭-漢-王逸 (master)[007-1a]

7 漁父


屈原既放,游於江潭,
行吟澤畔,
顏色憔悴,
形容枯槁。


漁父見而問之曰:
「子非三閭大夫與?
何故至於斯?」
屈原曰:
「舉世皆濁我獨清,
眾人皆醉我獨醒,
是以見放。」


漁父曰:
「聖人不凝滯於物,
而能與世推移。
世人皆濁,
何不淈其泥而揚其波?
眾人皆醉,
何不餔其糟而歠其釃?
何故深思高舉,
自令放為?」


屈原曰:
「吾聞之,
新沐者必彈冠,
新浴者必振衣。
安能以身之察察,
受物之汶汶者乎?
寧赴湘流,
葬於江魚之腹中。
安能以皓皓之白,
而蒙世俗之塵埃乎?」


漁父莞爾而笑,
鼓枻而去。
[007-2a]
歌曰:
「滄浪之水清兮,
可以濯吾纓;
滄浪之水濁兮,
可以濯吾足。」
遂去,不復與言。