KR3l0124 述異記-梁-任昉 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
述異記     小說家𩔖三瑣記之屬/
 提要
  臣/等謹案述異記二卷舊本題梁任昉撰
  昉字彦升樂安人仕梁朝官至新安太守事
  迹具梁書本傳此書宋志始著錄卷數與今
  本相符晁公武讀書志曰昉家藏書三萬卷
  天監中採輯先世之事纂新述異皆時所未
[000-1b]
  聞將以資後來屬文之用亦博物志之意唐
  志以為祖冲之所作誤也案隋志先有祖冲
  之述異記十卷唐志葢沿其舊文以為别自
  一書則可以為誤題祖冲之則史不誤而公
  武反誤矣其書文頗冗雜大抵剽剟諸小説
  而成如開卷盤古氏一條即採徐整三五厯
  記其餘精衛諸條則採山海經園客諸條則
  採列仙傳龜厯諸條則採拾遺記老桑諸條
[000-2a]
  則採異苑以及防風氏蚩尤夜郎王之𩔖皆
  非僻事不得云世所未聞其武陵源一條則
  襲陶濳所記而於桃外増李移其地於呉中
  周禮孤竹之管空桑之琴瑟二條則附㑹竹
  生東海空桑生大野山尤為拙文陋識考昉
  本傳稱著雜傳二百四十七卷地志二百五
  十二卷文章三十三卷不及此書且昉卒於
  梁武帝時而下卷地生毛一條云北齊武成
[000-2b]
  河清年中案河清元年壬午當陳天嘉三年
  周保定二年後梁蕭巋天保元年距昉之卒
  久矣昉安得而記之其為後人依托葢無疑
  義姚寛西溪叢語謂潘岳閒居賦房陵朱仲
  之李句李善注朱仲未詳此書中乃有其事
  摭以𥙷善注之逸今考李善閒居賦註此句
  下引荆州記曰房陵縣有朱仲者家有縹李
  代所希有並無未詳之語寛偶讀誤本不知
[000-3a]
  此書之剽文選注反謂選注未見此書舛誤
  甚矣考太平廣記所引述異記皆與此本相
  同則其偽在宋以前其中桃都天鷄事温庭
  筠鷄鳴埭歌用之燕王為郭隗築臺事白居
  易六帖引之則其書似出中唐前蛇珠龍珠
  之諺乃剽竊灌畦暇語則其書又似出中唐
  後或後人雜採𩔖書所引述異記益以他書
  雜説足成卷帖亦如世所傳張華博物志歟
[000-3b]
  乾隆四十二年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀