KR3l0114 稽神錄-宋-徐鉉 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 稽神録    小説家𩔖二異聞之屬/
 提要
  臣/等謹案稽神録六卷宋徐鉉撰鉉字
  鼎臣廣陵人仕南唐為翰林學士隨李
  煜歸宋官至直學士院給事中㪚騎常侍淳
  化初坐累謫静難軍司馬卒於官事迹具宋
  史本傳是編皆記神怪之事晁公武讀書志
[000-1b]
  載其自序稱自乙未歲至乙夘凡二十年則
  始於後唐廢帝清泰二年迄於周世宗顯徳
  二年猶未入宋時所作書中惟乾寜天復天
  祜開成同光書其年號自後唐明宗以後則
  但書甲子考馬永卿懶真子稱南唐自顯徳
  五年用中原正朔士大夫以為恥碑文但書
  甲子此書猶在李璟去帝號前三年殆必原
  用南唐年號入宋以後追改之其稱楊行宻
[000-2a]
  曰偽呉稱南唐曰江南其官亦稱偽某官亦
  入宋以後所追改歟讀書志云所載一百五
  十事陳振孫書録解題云元本十卷此無卷
  第當是他書中録出者案今本止六卷而反
  有一百七十四事未又有拾遺十三事與晁
  氏所云卷數條數俱不合案楓窻小牘云太
  宗命儒臣修太平廣記時徐鉉實與編纂稽
  神録鉉所著也每欲采擷不敢自専輒示宋
[000-2b]
  白使問李昉昉曰詎有徐率更言無稽者于
  是此録遂得見収疑是録全載太平廣記中
  後人録出成帙而三大書徴引浩博門目叢
  雜所列諸書凡一名叠見者太平御覽皆作
  又字文苑英華皆作前名字廣記皆作同上
  字其間前後相連以甲蒙乙者往往而是或
  縁此多録數十條亦未可知也讀書志又云
  楊太年云江東布衣蒯亮好大言夸誕鉉喜
[000-3a]
  之館于門下稽神録中事多亮所言考鉉騎
  省集中有送蒯參軍亮詩前四句云昔年聞
  有蒯先生二十年來道不行抵掌曽談天經
  事折腰猶忤俗人情則鉉客實有蒯亮然不
  言及説鬼事又書中載破瘤得碁子得鍼二
  章云聞之於亮則不題亮名者似非亮語趙
  與峕賓退録備載洪邁夷堅志諸序稱其三
  志庚集序考徐鉉稽神録楊文公談苑所載
[000-3b]
  蒯亮之事非是其説必有所考今不得而見
  之矣乾隆四十六年十一月恭校上
   總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀