KR3l0111 唐闕史-唐-高彥休 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書
御題唐闕史
知不足齋奚不足鮑士恭家藏書/處名知不足齋渴於書籍是賢乎長
編大部都庋閣小説巵言亦入厨闕史兩篇傳摭拾是/書
分上下/兩卷晚唐遺蹟見規模彦休自號參寥子參得寥天
一也無
[000-2a]
欽定四庫全書   子部十二
 唐闕史    小說家𩔖二異聞之屬/
 提要
  臣/等謹案唐闕史三卷舊本題唐髙彦休
  撰彦休始末未詳書中載鄭少尹及第一
  條有開成二年愚江夏伯祖再司文柄語考
  舊唐唐高鍇傳鍇於太和三年以吏部員外
  郎奉詔審定勅試别頭進士明經開成元年
[000-2b]
  以中書舎人權知禮部貢舉尋為禮部侍即
  掌貢部者三年出為鄂岳觀察使而卒鄂岳
  正江夏之地所言官品事跡俱合則彦休當
  為鍇之從孫惟新舊書皆失鍇之里籍遂不
  知彦休為何地人耳陳振孫書錄解題曰彦
  休自號參寥子唐藝文志注亦同宋史藝文
  志載闕史一卷註曰參寥子述又載高彦休
  闕史三卷分為兩書両人殊為舛誤又黄伯思
[000-3a]
  東觀餘論有此書跋云叙稱甲辰歳編次葢
  僖宗中和四年而其間有已書僖號者或後
  人追改之今考序中自言乾符甲子生乾符
  無甲子當為甲午之訛下距中和四年僅十
  年不應即能著書由是以後惟晉開運元年
  為甲辰上推乾符元年甲子生年當七十一
  歲尚有著書之理然則彦休葢五代人也是
  書諸家著錄皆三卷今止上下二卷以從他
[000-3b]
  書抄撮而成非其原本張采宛邱集稱賈長
  卿嘗辨此書所載白居易母墜井事此本無
  之是亦不完之一証然自序言共五十一篇
  分為上下二卷又似非有脱遺者或後人併
  追改其序歟王士禎居易錄譏其首載李師
  道之黨丁約獻俘闕下臨刑幻化仙去事以
  為𨗳逆其説甚當然所載如周墀之對文宗
  崔閫之對宣宗鄭薫判宦官之蔭子盧擕之
[000-4a]
  議鎮州皆足與史傳相參訂李可及戲論三
  教一條謂伶人不當授官持論尤正他如皇
  甫湜作福先寺碑劉蜕辨齊桓公器單長鳴
  非姓單諸事亦足以資考証不盡小説荒怪
  之談也乾隆四十一年六月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-5a]
唐闕史序
皇朝濟濟多士聲名文物之盛兩漢纔足以扶輪捧轂
而已區區晉魏周隋已降何足道哉故自武德貞觀而
後吮筆為小説小録補史野史雜録雜記者多矣貞元
大歴已前捃拾無遺事大中咸通而下或有可以為誇
尚者資談笑者垂訓誡者惜乎不書於方冊輙從而記
之其雅登於太史氏者不復載録愚乾符甲子歲生唐
世二十有一始隨鄉薦于小宗伯或預聞長者之論退
[000-5b]
必草于搗網歲月滋乆所録甚繁辱親朋所知謂近强
記中和歲齊偷搆逆翠華幸蜀搏虎未期鳴鸞在逺旅
泊江表問安之暇出所記述亡逸過半其間近屏幃者
涉疑誕者又刪去之十存三四焉共五十一篇分為上
下卷約以年代為次討尋經史之暇時或一覽猶至味
之有𦵔醢也甲辰歲清和月編次參寥子述