KR3l0104 集異記-唐-薛用弱 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 提要
 集異記    小説家𩔖二異聞之屬/
  臣/等謹案集異記一卷唐薛用弱撰案唐書
  藝文志載用弱字仲勝長慶中光州刺史其
  里籍則未之載此本卷首題曰河東然唐代
  士族率標郡望劉必彭城李必隴西其確生
  何地固未之知也是書所記凡十六條晁公
[000-1b]
  武讀書志稱其首載徐佐卿化鶴事此本亦
  以此條為首與晁氏所記合蓋猶舊本世所
  傳狄仁傑集翠裘王維鬱輪袍王積薪婦姑
  圍棊王之渙旗亭畫壁諸事皆出此書其良
  常山新宫銘洪邁隨筆推為奇作蘇軾與子
  過詩所謂爾應奴𨽻蔡少霞我亦伯仲山𤣥
  卿者即用其事卷帙雖狹而歴代詞人恒所
  引據亦小説家之可采者陳振孫書録解題
[000-2a]
  謂是書一名古異記然諸家著録俱無此名
  不知振孫何本又唐比部郎中陸勲亦有集
  異記二卷與用弱書同名故文獻通考題勲
  書為陸氏集異記以别於用弱書焉
 博異記    小説家𩔖二異聞之屬/
  臣/等謹案博異記一卷舊本題唐谷神子還
  古撰不著姓氏考晁公武讀書志載老子指
  歸十三卷亦題谷神子註不著姓氏而唐書
[000-2b]
  藝文志有馮廓註老子指歸十三卷與公武
  所言書名卷數皆合則谷神子其馮廓歟胡
  應麟二酉綴遺則曰唐詩人鄭還古嘗為殷
  七七作傳其人正晚唐而殷傳文與事皆𩔖
  是書蓋其作也其説亦似有依據然古無明
  文闕所不知可矣其書載敬元頴許漢陽王
  昌齡張竭忠崔元微隂𨼆客岑文本沈亞之
  劉方元馬燧十人太平廣記三百四十八巻
[000-3a]
  載李全質一條稱㑹昌壬戍濟隂大水谷神
  子與全質同舟云云此本無之蓋亦鈔合而
  成非完帙也所記皆神怪之事叙述雅贍而
  所録詩歌頗工緻視他小説為勝惟師曠鏡
  銘一條不似三代語爾陳振孫書録解題謂
  語觸時忌故𨼆其名前有自序亦稱非徒但
  資笑語抑亦麤顯箴規或冀逆耳之詞稍獲
  周身之戒今觀所載殊不見觸忌之語而證
[000-3b]
  以太平廣記所引又確為本書非出依托未
  審其寓言之㫖何在也乾隆四十六年十二月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀