KR3l0087 先進遺風-明-耿定向 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 先進遺風    小說家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案先進遺風二卷明耿定向撰毛在
  増補定向有碩輔寶鑑要覽已著録在自署
  太倉人其始末則未詳也是書畧倣宋人典
  刑録之體載明代名臣遺聞瑣事大抵嚴操
  守礪品行存忠厚者為多盖明自嘉靖以後
[000-1b]
  開國敦龎之氣日逺日漓士大夫怙權營賄
  風尚日偷定向陳先進之懿行以救時弊故
  所紀多居家行已之細事而朝政罕及焉考
  其著書之時正分宜驕怙之日定向其有㣲
  㫖乎其間如曲譽李東陽之𩔖未免鄉曲之
  私提唱姚江之學亦未免門户之見然著書
  大㫖不在是略其小疵可也此本為陳繼儒
  秘笈所刻體例混淆定向原書與毛在所續
[000-2a]
  輯不甚可辨間有論斷亦不知為誰語以行欵
  推之殆每條第一字跳行者為定向之書其第
  一字平書者為在之書歟今未見定向之原本
  不可考矣乾隆四十六年四月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀