KR3l0078 東南紀聞-元-闕名 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 提要
 東南紀聞三卷  小説家𩔖一雜事之屬/
  臣/等謹案東南紀聞三卷不著撰人名氏諸
  家書目亦不載考書中有丙子之事非復庚
  申之役語丙子為至元十三年前一年巴延
  渡江臨安失守矣當為元人所作故稱宋為
  東南而其中鄭紳一條稱外戚生封王爵者
[000-1b]
  宋蓋自紳始論乗簥一條稱宋朝渡江以前
  無今之簥論三五九月一條稱宋朝於此三
  月不支羊肉錢亦皆屬元人之語然於宋之
  諸帝稱陵名稱廟號年號往往多内詞殆江
  左遺民所追記歟所載惟論蚳醢論揖兩條
  偶渉古事餘皆南北宋之軼聞間與他書相
  出入疑亦雜采説部為之至於韓淲之清節
  何自之抗直張惟孝之任俠單煒之書法趙
[000-2a]
  執中之木箭史嵩之之忮忍以及徽宗時瑞
  禽迎駕出市儈之智術紹興中韋后欲觀石
  塔得寺僧之譎諌則皆史𫝊所佚足補紀載
  之闕惟楊談耗用茶局官錢一事足見宋政
  之不綱乃載之以為豪舉殊不可訓又汪勃
  調官一事稱張浚韓世忠迎合秦檜浚之心
  術不可知世忠當萬萬不至此恐未免𫝊聞
  失真而南嶽夫人一事尤為猥䙝亦未免堕
[000-2b]
  小説窠臼自穢其書然大㫖記述近實持論
  近正在説部之中猶為善本原書久佚卷帙
  無考今以永樂大典分載於各韻下者裒合
  排纂勒為三卷乾隆四十六年九月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/ 陸 費 墀