KR3l0061 默記-宋-王銍 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  子部十二
 默記     小說家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案默記三卷宋王銍撰銍字性之汝
  隂人自稱汝隂老民紹興初以廷臣奏薦詔
  視秩史官給札奏御為樞密院編修官所著
  有雪溪集已别著録集部中此編多載汴都
  朝野雜事末一條乃考正陳思王感甄賦事
[000-1b]
  所記頗有依據可信者多惟王朴引周世宗
  見火輪小兒及宋太祖以周世宗子賜潘羙
  二事似出附㑹又所紀江南野史李後主小
  周后事參校龍衮書無此文然銍所著述以
  此書為最純故李燾續通鑑長編亦多節取
  其説固未可因雲仙𣗳萱諸録出銍僞託而
  槩斥其為誣罔也乾隆四十二年五月恭校
  上
[000-2a]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀