KR3l0050 珍席放談-宋-高晦叟 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 提要
 珍席放談二卷   小說家𩔖一雜事之屬/
  臣/等謹案珍席放談二卷宋髙晦叟撰晦叟
  仕履無可考所紀上自太祖下及哲宗時事
  則崇寜以後人也是書宋史藝文不著録惟
  文淵閣書目載有一冊世無傳本今散見於
  永樂大典者尚可裒輯成編謹採集排綴釐
[000-1b]
  為上下二卷書中於朝廷典章制度沿革損
  益及士大夫言行可為法鑒者隨所聞見分
  條録載如王旦之友悌吕夷簡之識度富弼
  之避嫌韓琦之折佞其事皆本傳所未詳可
  補史文之闕特間加評論是非軒輊往往不
  能持平又當王氏學術盛行之時於安石多
  曲加迴䕶頗乖公議然一代掌故猶藉以考
  見大凡所謂識小之流於史學固不無禆助也
[000-2a]
  乾隆四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀