KR3l0039 孫公談圃-宋-孫升 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 孫公談圃    小說家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案孫公談圃三卷宋臨江劉延世録
  所聞于孫升之語也升字君孚髙郵人元祐
  中官中書舍人紹聖初謫汀州延世父時知
  長汀得從升游因録為此書升嘗入元祐黨
  籍多述時事觀其記王安石見王雱𡨕中受
[000-1b]
  報事則不滿于安石記蘇軾以司馬光薦將
  登政府升言軾為翰林學士其任已極不可
  以加如用文章為執政則趙普王旦韓琦未
  嘗以文稱王安石在翰林為稱職及居相位
  天下多事若以軾為輔佐願以安石為戒又
  記軾試館職策題論漢文帝宣帝及仁宗神
  宗升率傳堯俞王嵒叟言以文帝有弊則仁
  宗不為無弊以宣帝有失則神宗不為無失
[000-2a]
  則又不滿于軾記爭弔司馬光事亦不滿程
  子殆于黨籍之中又自行一意者歟王楙野
  客叢書曰臨汀刋孫公談圃三卷近時髙沙
  用臨汀本復刋于郡齋余得山陽吳氏建炎
  初録本校之多三段其後二段乃公之甥朱
  椁所記併著于此庶㡬異時好事者取而附
  之卷末云云今考此本亦無此三條殆楙雖
  有是説而刋板迄未補入或傳刻者復佚之
[000-2b]
  也乾隆四十四年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
孫公談圃原序
紹聖初黨錮禍起先公謫居臨汀竟捐舘舍其平生出
處誕略臨汀劉君序之為詳後六十有八年兢以事來
此訪先公之寓居與當時之故老求能道先公時事者
邈不可得獨慨然太息久之偶携所謂談圃者隨行因
請于外舅郡太守晁公欲傳于世欣然領略之遂槧於
木且以為臨汀故事云乾道二年六月望日季孫兢謹
書於州治之鎮山堂
[000-3b]
紹聖之改元也凡仕於元祐而貴顯者例皆竄貶湖南
嶺表相望而錯趾惟閩郡獨孫公一人遷于臨汀四年
夏五月單車而至屏處林谷幅巾杖屨往來乎精藍幽
塢之間其後避謗杜門不出余時侍親守官長汀縣竊
從公㳺聞公言皆可以為後世法亦足以見公平生所
存之大節於是退而筆之集為三卷命曰孫公談圃公
狀貌竒特眉目孤聳望之凛然可畏元祐時厯三院遷
左史入中書為舍人危言讜論内外憚之已而忤時宰
[000-4a]
意以集賢殿脩撰留守南都後遷天章閣待制其謫官
也自南都為歸州遂以㪚秩謫臨汀公在汀二年竟以
疾終明年嵗在庚辰天子嗣位盡還公官職士大夫傷
公之不及見也余辱公之知且久而公之語亦嘗屬余
記焉公之子㓜而孤則其事久或不傳於是詳而述之
庶幾不為負公者非特為談圃道也公諱升字君孚髙
郵人建中靖國元年正月初四日臨江劉延世述之引