KR3l0037 龍川畧志-宋-蘇轍 (master)


[010-1a]
 欽定四庫全書


 龍川畧志卷十


 宋 蘇轍 撰


 李昊言飬生之術在忘物我之情


 李昊来陳時年八九十嵗矣顔色已衰然善篆符人有
鬼者得其符鬼或去陳述古官舍多鬼迨不復安居昊
居其西堂鬼即為止予問昊何以能爾昊曰述古多欲
故為鬼所侮吾㫁欲乆矣故鬼不敢見非他術也間問
[010-1b]
其所以飬生者昊曰人禀五行以生與天地均五行之
運於天地無窮而人夀不過百嵗者人自害之耳人生
而知物我之辨内其在我而外其在物物我之情不忘
於心我與物為二則其所受五行之氣判然與五行之
大分不通因其所受之厚薄各盡其所有而止故或夀
或夭無足怪也今誠忘物我之異使此身與天地相通
如五行之氣中外流注不竭人安有不長生者哉


 鄭僊姑同父學道年八十不嫁


[010-2a]
 歙州鄭僊姑之父曰鄭八郎學道者也家於歙之東嶽
廟前家有一小閣姑㓜與父居閣上客至父見客閣下
姑自上捧茶湯下率以為常然人未常見閣上有煙火
父死殮棺中不葬姑言父非死也如是數十年未嘗出
城門人或見之百里外亦略言人灾福以此歙人大敬
之予為績溪令欲一見㑹邂逅到縣謁之聞其舊宅歲
乆摧壊是日大風雨夜中屋毁有聲鄰居疑其壓死旦
往視之偶有一木斜倚床上得不壓而姑鼾睡未覺人
[010-2b]
尤異之予問其年曰八十矣然處女也予詰姑年八十
而不嫁何也曰吾誦度人經故爾予曰度人經安能使
人不嫁曰此經元始天尊所説元始天尊生於天地先
立于天地外安得不爾予曰姑誤矣安有人能出天地上者
曰此非他盖亦道耳予曰道則能爾然何與姑事曰君謂道
不在我然我身何者非道予歎曰姑乃知此耶明日略訪
我當具一齋姑曰我隨有而食不擇葷素明日即至略
能飲酒食肉予問以養生曰君今如器已破難成道予
[010-3a]
徧以術問之如導引嚥納燒錬皆非是予曰竟以何者
為是徐曰人但養成嬰兒何事不了予曰嘗有人於百
里之外見姑襁嬰兒往耶㣲笑不荅予偶復謂曰姑家
在嶽廟前廟中望水西山林極佳姑亦常至廟上否曰
我道家不信神佛未常往也予曰道家不信神可也如
佛與道何異佛説般若心經與道家清浄經文意皆同
姑誦清浄經予覺其不習佛法因問之曰經所謂五藴
何物也曰五行是也予笑曰姑未嘗學佛而遽忽之可
[010-3b]
乎五藴則所謂色受想行識是矣姑黙黙而已


 費長房以符制服百鬼其後鬼竊其符


 成都道士蹇拱辰善持戒行天心正法符水多驗居京
城為人治病所獲不貲元祐末自天壇来予問之曰世
傳費長房得符於壷公以是制服百鬼其後鬼竊其符
因以殺長房子為天心正法亦知此何等符耶且符既
能制百鬼不免為鬼所竊何也拱辰不能荅反問予曰
公豈知此符也予告之曰此非有符以法救人而無求
[010-4a]
於人此則符也道士之行法者必始於正終於貪此長
房所以失符而死也拱辰稱善今不見拱辰六年矣聞
其法不衰豈能信用吾言耶


 徐三翁善言人灾福


 秦州天慶觀布衣徐三翁不知所從来日掃觀中地非
衆道士殘食不食時言人灾福必騐予兄子瞻自黄州
起知登州見而問之曰君無作官即善子瞻信之而不
能用其後果有岑南海南之行時予亦自績溪𬒳召為
[010-4b]
校書郎至髙郵遇秦自之適欲見翁予因託問之翁言
王寳度人經二句授之曰運當滅度身經太隂道家言
道士尸假謂之身經太隂後七年予自門下侍郎謫知
汝州自汝復来袁州未至徙筠自筠徙雷自雷徙循自
執政為散官居嶺南豈非身經太隂耶然方赴袁州過
淮南復遣人往問翁翁復以二句授之曰十遍王經福
徳立至謂所遣人曰十數也過去十見在十見中人言
翁每有所書未嘗自解釋宜謹識之予見在之十術者
[010-5a]
言予已過戌運十年多福見行酉運十年多厄豈翁所
謂也按經文身經太隂與十遍王經一章前後語也今
予流竄患難已六年矣豈十年之間當有再生之理即
異日北歸當謁公謝之

[010-5b]

 龍川畧志卷十