KR3l0032 歸田錄-宋-歐陽修 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 歸田録    小說家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案歸田録二卷宋歐陽修撰多記朝
  廷軼事及士大夫談諧之言自序謂以唐李
  肇國史補為法而小異於肇者不書人之過
  惡陳氏書録解題曰或言公為此録未成而
  序先出裕陵索之其中本載時事及所經厯
[000-1b]
  見聞不敢以進旋為此本而初本竟不復出
  王明清揮麈三録則曰歐陽公歸田録初成
  未出而序先傳神宗見之遽命中使宣取時
  公已致仕在潁州因其間所記有未欲廣布
  者因盡刪去之又惡大少則襍記戯笑不急
  之事以充滿其卷帙既繕寫進入而舊本亦
  不敢存二説小異周煇清波襍志所記與明
  清之説同惟云原本亦嘗出與明清説又不
[000-2a]
  合大抵初藁為一本宣進者又一本實有此
  事其旋為之説與刪除之説則傳聞異詞耳
  惟修歸潁上在神宗時而録中稱仁宗立今上
  為皇子則似英宗時事語或平時劄記歸田
  後乃排纂成之偶忘追改歟其中不試而知
  制誥一條稱宋惟楊億陳堯叟及修三人費
  衮梁谿漫志舉真宗至道三年四月以梁周
  翰夙負詞名今加奬擢亦不試而知制誥實
[000-2b]
  在楊億之前紏修誤記是偶然疎舛亦所不
  免然大致可資考據亦國史補之亞也乾隆
  四十三年八月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀