KR3l0029 儒林公議-宋-田况 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 儒林公議    小説家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案儒林公議一卷宋田况撰况字元
  均其先京兆人徙居新都况舉進士又舉賢
  良方正為太常丞辟陕西經畧判官入為右
  正言厯帥秦蜀擢樞宻使以觀文殿學士提
  舉景靈宫卒事跡具宋史本傳所著有奏議
[000-1b]
  三十卷久佚不傳是編乃記建隆以迄慶厯
  朝廷政事及士大夫行履得失甚詳五代十
  國時事亦間附一二條葢雜録而成故前後
  多未詮次其中議論亦有沿世俗之見隨聲
  附和不能悉當于正理者而大致尚屬公平
  其紀入閣會議諸條明晰掌故皆足為讀史
  者㕘稽互証之助東都事畧稱况嘗作好名
  朋黨二論極以為戒而是編内於范仲淹歐
[000-2a]
  陽修諸條亦拳拳致意于黨禍之所自起其
  識見正大尤為不易幾及至况曾為夏竦幕
  僚好水川之役况上疏極論之竦不出師葢
  用况之䇿故書中於竦多恕詞而於竦所惡
  之富弼諸人仍極口揄揚絶無黨同伐異之
  見亦可以見其直道也乾隆四十六年十一
  月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀