KR3l0001 西京雜記-漢-劉歆 (master)


[001-1a]
西京雜記卷一
        丹 陽 葛 洪 稚川集
漢髙帝七秊蕭相國營未央宫因龍首山製前殿建
北闕未央宮周廻二十二里九十五步五尺街道周
廻七十里臺殿四十三其三十二在外其十一在後
宫池十三山六池一山一亦在後宫門闥凡九十五
武帝作昆明池欲伐昆吾夷教習水戰因而於上㳺
戲養魚魚給諸陵廟祭祀餘付長安市賣之池周廻
四十里
漢制宗廟八月飲酎用九醖太牢皇帝侍祠以正月
旦作酒八月成名曰酎一曰九醖一名醇酎
[001-1b]
京師大水祭山川以止雨丞相御史二千石禱祠如
求雨灋
天子筆管以錯寳為跗毛皆以秋兎之毫官師路扈
為之以雜寳為匣厠以玉璧翠羽皆直百金
漢制天子玉几冬則加綈錦其上謂之綈几以象牙
為火籠籠上皆散華文後宫則五色綾文以酒為書
滴取其不氷以玉為硯亦取其不氷夏設羽扇冬設
繒扇公侯皆以竹木為几冬則以細罽為槖以憑之
不得加綈錦
武帝旹西域獻吉灮裘入水不濡上旹服此裘以聼

[001-2a]
髙帝戚夫人善鼓瑟擊筑帝常擁夫人倚瑟而絃歌
畢每泣下流漣夫人善為翹袖折腰之舞歌出塞入
塞望歸之曲侍婢數百皆習之後宫齊首髙唱聲入
雲霄
戚姬以百鍊金為彄環照見指骨上惡之以賜侍兒
鳴玉耀灮等各四枚
趙王如意年幼未能親外傅戚姬使舊趙王内傅趙
媪傅之號其室曰養徳宫後改為魚藻宫
惠帝嘗與趙王同寢處吕后欲殺之而未得後帝早
獵王不能夙興吕后命力士於被中縊殺之及死吕
后不之信以緑囊盛之載以小軿車入見乃厚賜力
[001-2b]
士力士是東郭門外官奴帝後知腰斬之后不知也
樂逰苑自生玫瑰樹樹下多苜蓿苜蓿一名懐風旹
人或謂之灮風風在其間常蕭蕭然日照其花有灮
采故名苜蓿為懐風茂陵人謂之連枝草
太液池邉皆是彫胡紫蘀緑節之類菰之有米者長
安人謂為彫胡葭蘆之未解葉者謂之紫蘀菰之有
首者謂之緑節其間鳬雛鴈子布滿充積又多紫龜
録鼈池邊多平沙沙上鵜鶘鷓鴣鵁鶄鴻鶂動輒成

終南山多離合草葉似江蘺而紅緑相雜莖皆紫色
氣如蘿勒有樹直上百丈無枝上結藂條如車葢葉
[001-3a]
一青一赤望之班駮如錦繡長安謂之丹青樹亦云
華葢樹亦生熊耳山
漢帝相傳以秦王子嬰所奉白玉璽髙祖斬白蛇劔
劔上有七采珠九華玉以為飾雜厠五色琉璃為劔
匣劔在室中光景猶照於外與挺劔不殊十二年一
加磨瑩刅上常若霜雪開匣援鞘輒有風氣光彩射

漢綵女常以七月七日穿七孔鍼於開襟樓俱以習

宣帝被收繫郡邸獄臂上猶帶史良娣合采婉轉絲
繩繫身毒國寳鏡一枚大如八銖錢舊傳此鏡見妖
[001-3b]
魅得佩之者為天神所福故宣帝從危獲濟及即大
位毎持此鏡感咽移辰常以琥珀笥盛之緘以戚里
織成錦一曰斜文錦帝崩不知所在
霍灮妻遺淳于衍蒲桃錦二十四匹散花綾二十五
匹綾出鉅鹿陳寳灮家寳光妻傳其灋霍顯召入其
第使作之機用一百二十鑷六十日成一匹匹直萬
錢又與走珠一琲緑綾百端錢百萬黄金百兩為起
第宅奴婢不可勝數衍猶怨曰吾為爾成何功而報
我若是哉
濟隂王興居反始舉兵大風從東來直吹其旌旗飛
上天入雲而墮城西井中馬皆悲鳴不進左右李廓
[001-4a]
等諫不聽後卒自殺
五鹿充宗受學於弘成子成子少旹嘗有人過已授
以文石大如鷰卵成子吞之遂大明悟爲天下通儒
成子後病吐出此石以授充宗充宗又爲碩學也
始元元秊黄鵠下太液池上爲歌曰黃鵠飛兮下建
章羽肅肅兮行蹌蹌金爲衣兮菊爲裳唼喋荷荇出
入蒹葭自顧菲薄愧爾嘉祥
漢帝送死皆珠襦玉匣匣形如鎧甲連以金縷武帝
匣上皆鏤爲蛟龍鸞鳳龜麟之象世謂爲蛟龍玉匣
成帝設雲帳雲幄雲幕於甘泉紫殿世謂三雲&KR2204
掖庭有月影臺雲灮殿九華殿鳴鸞殿開襟閣臨池
[001-4b]
觀不在簿籍皆繁華窈窕之所棲宿焉
趙飛鷰女弟居昭陽殿中庭彤朱而殿上丹漆砌皆
銅沓黄金塗白玉階壁帶往往為黄金釭含藍田璧
明珠翠羽飾之上設九金龍皆銜九子金鈴五色流
蘇帶以緑文紫綬金銀花鑷每好風日幡眊光影照
耀一殿鈴鑷之聲驚動左右中設木畫屏風文如蜘
蛛絲縷玉几玉牀白象牙簟緑熊席席毛長二尺餘
人眠而擁毛自蔽望之不能見坐則没膝其中雜熏
諸香一坐此席餘香百日不歇有四玉鎮皆達照無
瑕缺䆫扉多是緑琉璃亦皆達照毛髪不得藏焉椽
桷皆刻作龍蛇縈繞其間鱗甲分明見者莫不兢慄
[001-5a]
匠人丁緩李菊巧為天下第一締構既成向其姊子
樊延年説之而外人稀知莫能傳者
積草池中有珊瑚樹髙一丈二尺一本三柯上有四
百六十二條是南越王趙他所獻號為烽火樹至夜
光景常欲燃
昆明池刻玉石為魚每至雷雨魚常鳴吼鬐尾皆動
漢世祭之以祈雨往往有驗
初修上林苑羣臣逺方各獻名果異樹亦有製為美
名以摽竒麗○梨十紫梨青梨大/實芳梨小/實大谷梨細
葉梨縹葉梨金葉梨太守王唐所獻/出琅琊王野家瀚海梨北耐寒/出瀚海
枯/不東王梨中/出海紫條梨○棗七弱枝棗玉門棗棠棗
[001-5b]
青華棗枵棗赤心棗西王棗崙山/出崑○栗四侯栗榛栗
瑰栗嶧陽栗所獻大如拳/嶧陽都尉曹龍○桃十秦桃榹桃緗核
桃金城桃綺葉桃紫文桃霜桃可食/霜下胡桃域/出西櫻桃
含桃○李十五紫李綠李朱李黄李青綺李青房李
同心李車下李含枝李金枝李顔淵李魯/出羌李燕李
蠻李侯李○柰三白柰紫柰色/花紫緑柰色/花緑○査三
蠻査羌査猴査○椑三青椑赤葉椑烏椑○棠四赤
棠白棠青棠沙棠○梅七朱梅紫葉梅紫&KR0990梅同心
梅麗枝梅燕梅猴梅○杏二文杏文采/材有蓬萊杏都尉/東郭
色六出云是仙人所食/于吉所獻一株花雜五○桐三椅桐梧桐荆桐●林
檎十株○枇杷十株○橙十株○安石榴○楟十株
[001-6a]
白銀樹十株○黄銀樹十株○槐六百四十○千年
長生樹十株○萬年長生樹十株○扶老木十株○
守宫槐十株○金明樹二十株○揺風樹十株○鳴
風樹十株○琉璃樹七株○池離樹十株○離婁樹
十株○白俞 杜 桂蜀漆樹十株○柟四株○樅
七株○栝十株○楔四株○楓四株
余就上林令虞淵得朝臣所上草木名二千餘種隣
人石瓊就余求借一皆遺棄今以所記憶列於篇右
長安巧工丁緩者為常滿燈七龍五鳯雜以芙蓉蓮
藕之竒又作卧褥香鑪一名被中香鑪本出房風其
灋後絶至緩始更為之為機環轉運四周而鑪體常
[001-6b]
平可置之被褥故以為名又作九層博山香鑪鏤為
竒禽怪獸窮諸靈異皆自然運動
又作七輪扇連七輪大皆徑丈相連續一人運之滿
堂寒顫
趙飛鷰為皇后其女弟在昭陽殿遺飛鷰書曰今日
嘉辰貴姊懋膺洪冊謹上襚三十五條以陳踊躍之

金蕐紫輪帽 金&KR0990紫羅面衣 織成上襦 織成
下裳 五色文綬 鴛鴦襦 鴛鴦被 鴛鴦褥
金錯繡襠 七寳綦履 五色文玉環 同心七寳
釵 黄金步揺 合懽圓璫 琥珀枕 龜文枕
[001-7a]
珊瑚玦 馬腦彄 雲母扇 孔雀扇 翠羽扇
九華扇 五明扇 雲母屏風 琉璃屏風 五層
金博山香鑪 廻風扇 椰葉席 同心梅 含枝
李 青木香 沈水香 香螺巵名丹螺/出南海一九真
雄麝香 七枝鐙
趙后體輕腰弱善行步進退女弟昭儀不能及也但
昭儀弱骨豐肌尤工笑語二人並色如紅玉為當時
第一皆擅寵後宫
西京雜記第一
[001-7b]