KR3k0060 御定韻府拾遺-清-聖祖玄燁 (master)


[012-1a]
 欽定四庫全書
御定韻府拾遺卷十二目錄
  上平聲   十二文韻
 文 聞 紋 蟁 雲 氛 分 紛 芬 焚 墳
 羣 裙 君 軍 勤 斤 筋 勲 薰 曛 熏
 葷 耘 云 棼 汾 濆 枌 雰 欣 芹 殷
 沄 昕 黂 翁 熅 蕡 焄 鄖 豶 饙 蒑
 雯 蒕 澐 蘄
[012-2a]
 欽定四庫全書
御定韻府拾遺巻十二
  上平聲    十二文韻
唐韻集韻韻㑹正/韻並無分切音紋
 補藻尉文史記亷頗藺相如傳趙以/丨丨封亷頗為信平君行文漢書匡衡傳衡上疏曰/陛下祗畏天戒哀閔元
 元偃武丨丨將欲度唐/虞之隆絶殷周之衰也濟文蜀志郤正傳齊𨽻拊髀以丨丨註謂/孟嘗君田文下坐客能作雞鳴以濟
 其厄/也齊文蜀志楊戲傳贊諸葛丞/相受遺阿衡整武丨丨盟文呉志胡綵傳蜀聞權踐阼/遣使重申前好綜為丨丨
 文義/甚美降文呉志胡綜傳魏降人或云魏都督河北振威將/軍吳質頗見猜疑綜乃偽為質作丨丨三條草文呉/志
[012-2b]
 華覈傳孫皓以覈年老勅令草表/覈不敢又勅作丨丨停立待之譏文晉書禮志博士曹耽議夫/婦行不必同不得以夫諡
 諡婦春秋婦人有諡甚多/經無丨丨知禮得諡也醮文晉書禮志古者婚冠皆冇/醮鄭氏丨丨三首具存周文晉/書
 樂志赤鳥銜書/至天命瑞丨丨濬文宋書樂志靈鑑/丨丨民屬叡武飾文齊書樂志六典/丨丨九司炤序輔文魏/書
 髙祖紀周立司馬之官漢置將軍/之職皆所以丨丨强武威肅四方貴文隋書禮儀志周監/二代其義丨丨雜文唐/書
 𨕖舉志進士試丨丨二/篇通文律者然後試策吏文唐書裴延齡傳永貞初度支建言延/齡曩列别庫分藏正物無實益而有
 丨丨之煩乃詔/復以還左藏額文唐書柏良器傳父友王奐見之曰爾丨丨/似臨淮王面黒子似顔平原殆能立功
 文宋史樂志徽光宣華仁聲/丨丨于鵠詩丨丨蕩畫橋柳文宋史藝文志趙師/懿丨丨筆記一巻湯文易林夏/臺羙里
 丨丨/悦喜歌文文心雕龍殷臣誄湯追褒元鳥/之祚周史丨丨上闡后稷之烈二文文心雕龍堯有大/唐之歌舜造南風
[012-3a]
之詩觀其丨/丨辭達而已頌文文心雕龍誄之為制葢選言録/行傳體而丨丨榮始而哀終惡文文心雕龍/衣錦褧衣
丨丨/大章設文文心雕龍夫丨丨之體/有常變文之數無方振文嵗華紀麗木鐸/丨丨彤庭習舞顯文西湖/志餘
理宗御書/閣曰丨丨兹文陸機文賦伊丨丨之/為用固衆理之所因錢文梁元帝謝晋安王賜馬/啟豈有滅没黑龍連翩
白馬丨丨見/重津名取貴虹文李嶠詩丨/丨向水低佳文權徳輿詩支郎有/丨丨新句凌碧雲議文戎昱送/蘇参軍
詩别後誰/人更丨丨鳥文鮑溶經𨼆叟詩虚洞/閉金鎻蠧簡藏丨丨盛文釋皎然詩藩牧今/榮餞詩流此丨丨井文
洪炎詩丨/丨楸作枰
仁之文禮記禮節者仁之/貌言談者丨丨丨道之文國語明昭利以丨丨/丨明除害以道之武三辟文晉/書
紀瞻傳叔世崇丨丨之/丨暴秦加族誅之律往有文宋書符瑞志鳯凰食有節飲有儀/丨丨丨來有嘉遊必擇地飲不妄
[012-3b]
下/不容文隋書禮儀志議曹郎朱异以為禮大裘而冕祭昊天上/帝五帝亦如之良由天神髙逺義須誠質今從汎祭五
帝理丨丨丨于/是改服大裘㸃頭文宋史藝文志李永/徳丨丨丨一卷黑為文南州異物志交/州以南有果然
獸其色以白為質丨丨丨脅/邊斑文集十餘皮可得一褥弔驢文白帖宋臧道/顔有丨丨丨欵識文書法攷/學古編
云丨丨丨者諸/侯本國之文也列宿文椎徳輿詩忽佩交/州印初辭丨丨丨
補註峻文漢書翟方進傳方進持法刻深舉奏/牧守九卿丨丨深詆中傷者尤多張文漢書張禹傳/諸儒為之語
曰欲為論念丨丨由/是學者多從張氏微文漢書酷吏傳咸宣為廏丞稍遷為御史/及丞使治主父偃及淮南反獄所以丨
丨深詆殺/者甚衆小文漢書游俠陳遵傳遵曹事數廢西曹白請斥大司/徒馬宫大儒優士又重遵謂西曹此人大度士奈
何以丨/丨責之緯文後漢書光武紀贊沈/幾先物深畧丨丨科文呉志胡綜傳初以内外多/事特立科而數有犯者權
[012-4a]
 使朝臣下議以為宜定丨/丨示以大辟遂用綜言彌文宋書禮志虞氏/作繢采章丨丨令文宋書禮志沈/俁之議曰自
 頃服章多闕有違前準近/依議丨丨被報不宜改革餘文宋書禮志府執既革之/丨丨臺據永行之成典稱文宋書/樂志
 止戈曰武/經緯丨丨聖文宋書樂志猗歟盛歟先皇丨丨易林太/公避紂七十隱處卒逢丨丨為王室輔崇文魏書/高祖
 紀國家丨丨以懐九/服修武以寜八荒訓文魏書高祖紀丨丨/有典敎武闕然浮文唐書𨕖舉志方/其取以辭章𩔖
 若丨丨而少實及其臨事設施奮其/事業隱然為國名臣者不可勝數立文唐書蔣乂傳婚禮主人/几筵聽命稱事丨丨謂
 之嘉所以承宗/廟繼後嗣也迦文嵗時紀二月八日釋氏下/生之日丨丨成道之時丹文梁昭明太子/殿賦雕丨丨
 于簷際鏤華/形以列羅堯文强至代謝進和御詩奨諭表游聖門者謂之難/言矧繼丨丨之後踰華衮者重夫褒字矧䝉漢
 訓之/加舎文張浚白兎頌被白/丨丨好無極也唐文魏書㓂讚傳初讚之未貴也嘗/從相者丨丨相文曰君額上黑
[012-4b]
 子入幘位當/至方伯封公
 千字文梁書簫子範傳子範為南平王户曹屬從事中郎/王使製丨丨丨其辭甚美王命記室蔡薳註釋之如瓊文
 歐陽詹詩門承若/蘭族身韞丨丨丨梵書文張祜詩律持僧講/疏經誦丨丨丨
唐韻集韻韻㑹正/韻並無分切音文
 補藻短聞周禮考工記鐘大而短則其聲疾而丨丨小而長則/其聲舒而逺聞又羽屬無力而輕其聲清揚而逺聞
 聞見/上急聞漢書賈山傳切直之言明主所欲/丨丨忠臣之所以䝉死而竭知也著聞漢書貢禹傳禹/以眀經絜行丨
 丨徴為博士周書文帝紀趙貴命赫連逹馳至夏州告太祖曰公/昔居管轄恩信丨丨衆之思公引日成嵗願勿稽留以慰衆望
 顯聞漢書辛慶忌傳贊辛慶忌以勇武丨丨後漢書申屠剛傳剛/與隗囂書曰將軍素以忠孝丨丨是以士大夫不逺千里慕
[012-5a]
樂徳義今茍欲决意徼幸此何如/哉盧思道孤鴻賦匪揚聲以丨丨𤼵聞後漢書㓂恂傳茂陵董崇/説恂曰上新即位而君侯
以此時據大郡内得人心外破蘇茂威震/鄰敵功名丨丨此䜛人側目怨禍之時也關聞呉志樓𤣥傳華覈/上疏曰海内未定
天下多事事無/大小皆當丨丨條聞梁書賀琛傳敕責琛曰卿云駑困邑宰則拱/手聽其漁獵桀黠長吏又因之而為貪殘並
何姓名亷平掣肘復是何人朝廷思賢有如饑/渴亷平掣肘實為異事宜速丨丨當更擢用奏聞魏書世宗紀/百司列其疑
闕速以/丨丨列聞隋書煬帝紀大業四年冬詔曰周兼夏殷文質大備/漢有天下車書混一魏晉沿襲風流未逺並宜立後
以存繼絶之義有司/可求其胄緒丨丨塵聞隋書房陵王傳寸/誠管見輒以丨丨翫聞列子聲色不/可常丨丨
梁簡文帝上皇太子元圃園/講頌唘冒昧丨丨追深赧汗知聞王建對酒詩為病比來渾/斷絶緣花不見却丨丨
蘇洵謝相府唘不意貧賤/之姓名偶自丨丨於朝野
[012-5b]
罔念聞書王惟庸/丨丨丨古后聞書汝曷勿念我丨丨之丨/傳丨丨先王之丨謂遷事别求聞書丨/丨丨
由古先哲王用康保民傳又當丨丨所丨/父兄用古先智王之道用其安者以安民以名聞漢書武帝紀元/狩三年秋舉吏
民能假貸貧民者丨丨丨魏書髙祖紀太和十/七年秋詔孝弟亷義文武應求者皆丨丨丨了無聞晉書王隱/傳隱曰應
仲逺作風俗通崔子真作政論蔡伯喈作勸學篇史游作/急就章當其同時人豈少哉而丨丨丨皆由無所述作也莫之聞
周書文帝紀太祖嘗從數騎於野忽聞/簫鼔之音以問從人皆云丨丨丨也奔溜聞李白詩潨/潨丨丨丨異績聞
權徳輿詩暫歎同/心阻行看丨丨丨共鶴聞楊巨源詩入院/松聲丨丨丨九衢聞楊巨源詩和詩/將惠政頌述丨
丨/丨能詩聞韓愈送陸暢詩舉舉/江南子名以丨丨丨千載聞張籍傷于鵠詩徒保/金石韻丨丨人所丨滿宫
王建宫詞絃索摐摐隔/彩雲五更初𤼵丨丨丨愁處聞張祜詩暮/蟬丨丨丨夢斷聞李咸用詩木/末山鼯丨丨
[012-6a]
 丨/鬼怕聞呉融詩精誠有為天應/感章奏無私丨丨丨取次聞呉融詩湖口/屯營丨丨丨樵客聞鮑/溶
 詩殷勤諱名姓/莫遣丨丨丨九霄聞羅隱詩儉蓮髙貴丨丨/丨粲粲朱衣降五雲屋邊聞杜荀鶴詩/野猿頻向
 丨丨/丨
 補註無聞論語四十五十而丨丨焉斯亦不/足畏也已張祜詩五十我丨丨風聞漢書南粤王傳/趙佗上書丨丨
 老夫父母墳墓已壞/削兄弟宗族已誅論流聞後漢書隗囂傳赤眉入關三輔擾亂丨/丨光武即位河北囂即説更始歸政於
 光武乂竇融傳帝賜融璽書曰威徳/丨丨虚心相望道路隔塞邑邑何已博聞後漢書趙典傳公卿復/表典篤學丨丨宜備國
 師周書明帝紀史臣曰世/宗寛仁逺度叡哲丨丨狀聞魏書肅宗紀賦役不便于/民者具以丨丨便當蠲罷備聞隋/書
 髙祖紀開皇三年十一月𤼵使廵省風俗因下詔/曰朕君臨區宇深思治術民間情偽咸欲丨丨聲聞五代史南/唐世家周
[012-6b]
 師歩騎數萬水陸齊進軍士/作檀來之歌丨丨數十里
 隔山聞權徳輿詩尋常鐘磬丨丨丨/又秋蟲與秋葉一夜隔窓聞兩岸聞張祜題金山寺詩樹/色中流見鐘聲丨丨
 丨/香共聞孟貫懐果上人詩好月/曾同歩幽丨省丨丨
廣韻集韻韻㑹正/韻並無分切音文
 補藻綾紋列子爛/若丨丨琴紋歐陽修詩李師丨丨如卧/蛇孫覿詩丨漫蛇腹丨湖紋蘇軾詩魚/出亂丨丨
 墨紋髙耆老將詩兩/臂蒼龍隱丨丨劉紋宋史藝文志王庠文集/五十卷丨丨集六十卷
 織霜紋曹松詩細皮/重疊丨丨丨蛇皮紋梅堯臣詩蘄州/簟裂丨丨丨
 補註龜紋陳造詩秧疇/已欲生丨丨
[012-7a]
 綺繡紋李嶠詩古壁丹青/色新花丨丨丨
唐韻正韻並無分/切音文通作蚊
 補藻生蚊續博物志地/濕則丨丨似蚊潛確𩔖書蜹喜亂飛/丨丨而小望之如霜產蚊潛確𩔖書/南中有丨
 丨之/木蒼蚊成公綏蜘蛛賦丨/丨夕起青蠅昏歸拍蚊陸游詩看渠放逐蛇龍/手那肯驅蠅與丨丨饞蚊陸/游
 詩丨丨乘/勢更縱横
 蛻為蚊潛確𩔖書江南有孑孑生洿水中好屈伸/水上見人泳去久則丨丨丨此蟲化也蚋與蚊韓愈送/陸暢詩
 我實門下士/力薄丨丨丨
 補註秋蚊化書丨丨之翾/翾蒼蠅之營營饑蚊孟郊詩丨/丨尚營營
[012-7b]
唐韻集韻王分切韻㑹/正韻于分切並音云
 補藻增雲晉書衒恒傳恒作𨽻勢曰/似崇臺重宇丨丨冠山游雲成公綏嘯賦飄/丨丨於泰清值雲顔/延
 之天馬状遇山/為風丨丨成電花雲梁簡文帝詩藕樹交/無極丨丨衣數重含雲王暕觀樂應詔詩/從風繞金梁丨丨
 映朱/網撥雲李白詩丨/丨尋古道悠雲錢起詩丨/丨久無雨石雲李賀詩玉琴調靑/門丨丨濕黄葛落雲
 鮑溶隴頭水詩細響/風凋草清哀夜丨丨文雲房晉對䇿惟徳動/天丨丨開其五色即雲王仲旉南都賦/舉趾丨丨荷鋤
 乃/雨漏雲侯寘建康大雪詞/丨丨初見六花開分雲髙觀國笻杖詞丨丨/度嶺待隨處問梅信紺雲蔣㨗紅/葉詞挽
 西風再入柔柯/誤染丨丨成纈殷雲呉文英詞丨丨凋葉/晚晴初籬落認奚奴阿雲鄧肅詩丨丨又嗣/音吾研不欲留
 髻雲薩都拉詩誰家越女木/蘭橈丨丨墮耳溪風高砑雲劉基龍虎臺/賦丨丨豁霧笑雲楊慎田家喜/晴詩風花閃
[012-8a]
 日日丨丨雲氣/烘為雀頭色
 聲入雲孟浩然詩作得/琵琶丨丨丨水上雲呉均詩朧朧樹裏/月飄飄丨丨丨鶴邊雲白居易/詩那將
 薤上露擬/待丨丨丨出溪雲張祜詩因逢歸馬/客共對丨丨丨鳥在雲項斯詩魚在深泉丨/丨丨從來只得影相
 親/碧虚雲趙嘏詩樓中/愁殺丨丨丨穴擁雲杜荀鶴詩龍/潛丨丨丨玉棃雲黄庚詩春風/吹亂丨丨丨
 渡頭雲楊載詩櫓翻沙際/雪潮落丨丨丨
 補註飛雲梁書元帝紀南平王恪等奉牋曰今海水丨丨/崑山起燎魏文悲樂推之嵗韓宣歎成禮之日齊雲五/代
 史南唐世家初周師南征無水戰之具已而屢敗景兵𫉬水戰卒/長淮之舟皆為周師所得又造丨丨船數百艘世宗至楚州北神
 堰丨丨舟大不能進乃開/老鸛河以通之遂至大江升雲五代史前蜀世家論龍之為物也/以不見為神以丨丨行天為得志
[012-8b]
 浮雲西京雜記文帝自代還有良馬九匹/一名丨丨王安詩騏驎腰褭跨丨丨奔雲張融海賦鬰若飛/烟丨丨以振霞
 曉雲李庾東都賦丨丨行兮/西風慶搖裔兮龍在中平雲唐明皇喜雨賦丨丨黯/而鋪幕密雨森其散絲鮮雲儲/光
 羲詩朝暮/多丨丨黄雲楊巨源贈李傳詩曾罷雙旌/瞻白日猶將一劔許丨丨溪雲獨孤及南城客/館新亭記丨丨
 竹風生/於户牖
 鶴巢雲薩都拉詩料得山中張/道士開門先掃丨丨丨
廣韻集韻並/符分切音汾
 補藻凑氛湘江詩話邵箎上殿/而洩人謂丨丨獅子霜氛梁邵陵王詩丨丨含/月彩靄靄下南樓昬氛吕/温
 詩月峯禪室掩/幽磬静丨丨蕩氛馮子振十八公賦沙葱可以丨丨鷲天十萬/里俱忘竺嶺之鋤剗澤蒜可以却穢龍方三
[012-9a]
 十首不必巴/江之燼炮
 翟柤氛國語獻公田見丨丨之丨註/氛祲氣象也凶曰氛吉曰祥翠積氛楊慎詩爽籟金懸/奏遙峯丨丨丨
 補註塵氛權徳輿詩退朝自/休沐閉户無丨丨靈氛李商隱詩侍/香傳丨丨
 清國氛王疇詩乘/邊丨丨丨
唐韻府文切集韻韻/㑹方文切並音餴
 補藻取分左傳逮吳之未/定君其丨丨焉國分漢書藝文志天文家海中/二十八宿丨丨二十八卷白分大/唐
 西域記月盈至滿謂之丨/丨月虧至晦謂之黒分黑分見/上出分賈誼治安䇿秦人/家富子壯則丨丨交分陸/機
 文日食由/乎丨丨重分徐照詩茶/美許丨丨
[012-9b]
 寳玉分書分寳玉于伯叔之國疏丨丨丨於同姓伯叔/之國見已無所愛惜是用誠信其親親之道也不足分呉/志
 陸抗傳歩闡叛降晉抗赴西陵圍闡晉荆州刺史楊肇至西陵抗/擊之肇計屈夜遁抗欲追之而慮闡伺視間隙兵丨丨丨于是但
 鳴鼓戒衆/若將追者雅俗分隋書薛道衡傳金石/匏革之奏丨丨始丨儒墨分茍子儒者將使人/兩得之者也墨者
 將使人兩䘮之者/也是丨丨之丨也水陸分楊巨源詩天/清丨丨丨四絃分張祜琵琶詩厯厯/丨丨丨重來上界
 聞/此驛分張祜題平望驛詩一𣲖/呉興水西來丨丨丨衆木分李咸用詩松桂/寒多丨丨丨㕍行分
 李咸用詩風/雨丨丨丨一聲分呉融聞歌詩迎愁歛黛丨/丨丨弔屈江邊日暮聞雲雨分歐陽詹詩/越江丨丨
 丨/大幾分楊萬里詩要知春事深/和淺但看青梅丨丨丨春八分汪本春日睡起詩呉山/越水人千里楊柳桃花
 丨丨/丨
[012-10a]
 補註四分宋書厯志章帝下詔書改行丨丨/以遵堯順孔于是丨丨法始行毫分宋書𡊮豹傳時/建議大田豹上
 議曰依勸督之故典迷民情之屢/變徒有考課之條而無丨丨之益夜分舊唐書太宗紀于時海内/漸平太宗乃鋭意經籍杜
 如晦等十八人每更置閣下降以/溫顔與之討論經義或丨丨而罷權分唐書陸贄傳開元天寳時/制西北二蕃則朔方河西
 隴右三節度而已尚/慮丨丨或詔兼領之十分程子詩莫辭盞酒丨丨/勸只恐風花一片飛
 時序分權徳輿詩殘雨倦/欹枕病中丨丨丨大江分張祜登金山寺/詩南北丨丨丨月三分文天祥/詩秋聲
 江一片曙/影丨丨丨
廣韻府文切集韻韻㑹/正韻敷文切並音芬
 補藻代紛上官遜松栢有心賦抗髙/標于物外逺卑冗于丨丨
[012-10b]
 俗累紛杜甫詩兹路豈不/劇能無丨丨丨
 補註糺紛權徳輿詩心源暫/澄寂世故方丨丨
唐韻撫文切集韻韻㑹/正韻敷文切並音紛
 補藻遺芬宋書禮志爰洎姬漢風流/尚存丨丨餘榮綿映紀緯惟芬隋書音樂志鬱鬯/丨丨珪璋惟絜榴芬
 玉格荷氣沈襟/濕丨丨映舸幽幽芬陳有章幽蘭賦勿/以卉賤不顧丨丨氲芬權徳輿詩終當遂/師軰岩桂香丨丨
 芬蘇軾詩自撥牀頭一甕/雲幽人先已醉丨丨先芬蔡確詩相望丨丨五十/年按丨丨猶言前徽也碧芬陳節/詩開
 闢留仙跡藤/蘿映丨丨烟芬楊慎詩意樹鳴天/籟禪枝繞丨丨
 桂椒芬毛滂春雪詞小槽珠滴丨/丨丨臘梅蕊誰共醉中聞
[012-11a]
 補註牲芬隋書音樂志埋/玉氣掩丨丨
玉篇父云切廣韻集韻𩔖篇/韻㑹正韻符分切並音汾
 補藻禮焚魏志文帝紀註三代制作踵武立勛季/嗣不維網漏于秦崩樂滅學儒坑丨丨俱焚李洞詩出/剡篇章入
 雒文無人細/讀欲丨丨若焚𡊮桷七觀八音寥寥五禮紜/紜鏗鏘莫明而聚訟丨丨
 山澤焚孟子益烈丨/丨而丨之荆棘焚韓愈詩蕭蕭青雲/幹遂逐丨丨丨不敎焚裴説詩挈/盂曾幾度
 傳衲丨/丨丨鳯膏焚呉融詩鶴馭已從雲際/下丨丨還向月中丨
 補註積草焚五代史王重師傳太祖攻濮州已/破濮人丨丨丨之梁兵不得入
廣韻集韻韻㑹正/韻並符分切音汾
[012-11b]
 補藻築墳宋史孝義傳李玭性篤孝力耕以事母母卒遂廬於葬/所晝夜號泣負土丨丨墳成復留守墳三年常令兄之
 子賣藥以自給年六十餘足/未嘗入縣鄉人目為李孝子守墳見/上素墳徐孚逺蹇修賦彼先通/之神智兮諒非有貞于
 丨/丨
 不治墳史記孝文帝紀治霸陵皆以瓦器不得以/金銀銅錫為飾丨丨丨欲為省毋煩民郭氏墳林景熙/多景樓
 故址詩乾坤幾沸蕭公/鑊風浪空藏丨丨丨㸃㸃墳周伯𤦺詩豪傑/勲名丨丨丨
 補註皇墳舊唐書地理志王者司牧黎元方制天下雖丨丨帝典/之殊塗禹貢周官之異制其於建侯胙土頒瑞剖符古
 之元首咸/有意焉山墳劉向疏孝文薄葬不起丨丨又秦始皇/葬于驪山之陽下錮三泉上崇丨丨
 蘇小墳劉克莊詩吳兒解記真/娘墓杭俗猶存丨丨丨
[012-12a]
廣韻韻㑹正韻渠云切/集韻衢云切並音帬
 補藻追羣王僧孺侍晏景陽樓詩小/臣亦何者短翮屢丨丨世羣張祜題金山寺詩一宿/金山寺超然離丨丨
 得羣呉融詩接鷺陪鸞漫丨/丨未如髙卧紫溪雲馬羣王建送振武張尚書詩盡收壯/勇填兵數不向蕃渾奪丨丨
 可以羣論語詩可以興可以/觀丨丨丨可以怨鯨鯢羣隋書薛道衡傳九州封域窟/穴丨丨之丨五都遺黎蹴踏
 戎馬/之足翠羽羣權徳輿送安南都䕶詩廻/轉朱鳶路連飛丨丨丨簪組羣權徳輿詩各言麋/鹿性不與丨丨丨
 雁咽羣張祜琵琶詩隴霧笳/凝水沙風丨丨丨鴻鵠羣歐陽詹詩早折青/桂枝俯窺丨丨丨
 補註異羣宋書樂志中和含/氛氲萬物各丨丨能羣茍子君者何也曰丨丨也丨丨/也者何也曰善生養人者也善
 班治人者也善顯設人/者也善藩飾人者也鵞羣杜甫詩房相/西亭丨一丨戀羣呉維嶽復鶴篇丨/丨時逗谷中聲
[012-12b]
 不及羣梁書賀琛傳夫失節之嗟亦民所自患正恥丨/丨丨故勉彊而為之茍力所不至還受其弊矣離人羣楚/詞
 丨丨丨而遁逸又吕温詩/偶來遊法界便欲謝人羣鸞鳯羣鮑溶詩常恐山岳/㳺不反丨丨丨
唐韻韻㑹渠云切集/韻衢云切並音羣
 補藻賜錦裙陳書殷不害傳簡文以不害善事親丨/其母蔡氏丨丨襦氈席被褥單複畢備
 補註黄裙唐書五行志楊貴妃常以/假髩為首飾而好服丨丨青裙五代史周行逢傳夫人/嚴氏嵗時衣丨丨押佃
 户送租/入城布裙白居易詩梁鴻不/肻仕孟光甘丨丨風裙薛英童詩粉汗無/庸拭丨丨隨意開
 白襦裙陸游詩遼東歸老丨丨/丨名字何堪遣世聞
玉篇居云切唐韻舉云切集/韻𩔖篇韻㑹拘云切並音軍
[012-13a]
補藻立君周禮小司㓂之職掌外朝之政/以致萬民而詢焉三曰詢丨丨拜君呉志張昭傳權以/公孫淵稱藩拜淵
為燕王昭諫切權怒曰吳國士人入宫則拜孤出宫則丨/丨孤之敬君亦為至矣而數於衆中折孤孤嘗恐失計傅君呉/志
程秉傳秉拜太子太傅權為太子登聘周瑜女秉從容説登曰婚/姻人倫之始王敎之基願太子尊禮敎於閨房存周南之所詠則
道化隆於上頌聲作於下登笑曰將/順其美匡救其惡誠所頼於丨丨也龍君宋史儀衛志左右五方/龍旗各一丨丨虎君旗
各五分/左右虎君見/上送君江淹詩丨/丨如昨日望君鮑浴詩浮雲不知/歸似我長丨丨尋君譚用/之詩
長得丨丨/水石邉中君蘇舜欽詩丨丨淡/以寧不為外官使
夢竈君戰國䇿衞靈公近癰疽彌子瑕復塗偵謂君曰昔日臣夢/見君君曰子何夢曰丨見丨丨君忿然作色曰吾聞夢見
人君者夢見日今子曰丨見丨丨而言君也有説則可無説則死/對曰日并燭天下者也一物不能蔽也若竈則不然前之人煬則
[012-13b]
後之人無從見也今臣疑人之有煬於君者也/是以丨見丨丨君曰善于是因廢癰疽彌子瑕共徳君史記傅寛/傳寛從至
覇上漢王賜寛/封號丨丨丨萬乘君李白詩長/揖丨丨丨瑞吾君權徳輿詩終待九/成奏來儀丨丨丨獨有
張籍和周贊善聞子規詩/此地誰能聽遙知丨丨丨
補註得君孟子管仲丨丨/如彼其專也聖君宋書樂志人倫得/其序衆生樂丨丨賢君鮑溶詩一/時節義動
丨丨千年名/姓香氛氳墨君陸游詩欹枕/還應對丨丨
始封君漢書梅福傳時匡衡議以為王者存二王後所以尊其先/王而通三統也其犯誅絶之罪者絶而更封他親為丨丨
丨上承其王/者之始祖如堯君歐陽詹送鄭楚材詩從/兹一别離佇致丨丨丨李老君羅隱代文宣/王答詩若教
顏閔英靈在終/不羞他丨丨丨
[012-14a]
廣韻舉云切集韻韻/㑹拘云切並音君
 補藻為軍左傳古之丨丨/也不以阻隘也至軍史記項羽紀沛公已去間丨丨中/張良入謝項王曰沛公安在良曰
 聞大王有意督過之/脱身獨去已丨丨矣伏軍史記李廣傳胡兵以為漢有丨/丨於旁欲夜取之即引兵去諸軍呉/志
 陸抗傳鳯凰元年西陵督歩闡據城叛遣/使降晉抗聞之日部分丨丨徑赴西陵别軍宋書胡藩傳髙祖/伐羗假藩寧朔將
 軍參太尉軍事/統丨丨至河東迎軍宋書垣䕶之傳蕭思話/遣䕶之丨丨至梁山赴軍周書文帝紀太/祖表于魏帝曰
 臣便以今月十四日輕來/丨丨當𤼵之時已有别表助軍舊唐書髙宗紀霍王元軌率文武/百寮請出一月俸料丨丨以討突
 厥/背軍唐書髙祖紀武徳二年十月/乙卯如華陰赦募士丨丨者簒軍蔡邕述行賦哀晉鄙之/無辜兮忿朱亥之丨丨
 帶軍楊巨源詩地逺仍/連戍城嚴本丨丨犒軍杜荀鶴詩蠶無夏織桑/充寨田廢春耕犢丨丨吳軍蘇軾詩/燧象奔
[012-14b]
 丨/丨魔軍陸游詩丨/丨累萬千
 蒼頭軍史記陳勝傳呂臣為丨/丨丨註軍皆著青巾中外軍呉志孫琳傳魏大將軍諸/葛誕舉夀春叛保城請降
 吳遣文欽等帥三萬人救之魏鎮南將軍王基圍誕/欽等突圍入城魏悉丨丨丨二十餘萬増誕之圍反斾軍呉志/陸抗
 傳玉臺有憂傷之慮/孟津有丨丨之丨三郡軍晉書温嶠傳嶠與陶侃書曰近已移/檄逺近言於盟府剋後月半大舉南
 康建安晉安丨丨丨/並在路次同赴此㑹横塞軍舊唐書郭子儀傳天寳八載于木刺/山置丨丨丨及安北都䕶府命子儀
 領其/使柳葉軍唐書髙祖紀周文舉/據淮陽號丨丨丨土團軍五代史雷滿傳滿與同/里人獵大澤中擊鮮釃
 酒擇坐中豪者補/置五長號丨丨丨神弩軍五代史南漢世家楚人以舟師攻封州/封州兵敗於賀江龑遣將蘇章以丨丨
 丨三千/救封州衣錦軍五代史呉越世家天祐四年/升衣錦城為安國丨丨丨䕶岸軍元史李庭傳/宋兵斷真州
[012-15a]
 江路庭焚其船/擊斬其丨丨丨宿衛軍經世大典屬櫜鞬/列宫禁曰丨丨丨
 補註能軍左傳王/亦丨丨水軍魏志武帝紀建安十四年/春軍至譙作輕舟治丨丨㧞軍唐書劉仁/軌傳時蘇
 定方伐髙麗圍平壤不克/髙宗詔仁軌丨丨就新羅將軍五代史東漢世家世宗顯徳元年/三月親征戰于髙平旻大敗獨乘
 契丹黄騮自鵰窠嶺間道馳去旻歸為黄騮/治廐飾以金銀食以三品料號自在丨丨監軍杜氏通典齊景/公使穰苴將兵
 捍燕晉之師穰苴願得君之寵臣以/丨丨公使莊賈徃賈不時至苴斬之七軍杜氏通典晉武帝使中/軍將軍羊祜統二衛前
 後驍騎/丨丨
 龍虎軍雍録左右丨丨丨因唐/祖諱虎故改曰龍武
唐韻巨斤切集韻正韻渠/巾切韻㑹渠斤切並音芹
[012-15b]
 補藻既勤詩文王丨丨/止我應受之不勤論語四體丨/丨五穀不分長勤梁書范雲傳齊文/惠太子嘗出東田
 觀穫顧謂衆賓曰刈此亦殊可觀衆皆唯唯雲獨曰夫三時/之務實為丨丨伏願殿下知稼穡之艱難無徇一朝之晏逸肅勤
 魏書髙謚傳天安中以功臣子召入禁中除中/散專典秘閣丨丨不倦文宗深重之拜秘書郎積勤魏書公孫䆳/傳初為選部
 吏以丨丨稍/遷南部長抱勤傳休奕猨猴賦或長眠/而丨丨或嚄咋而&KR3130
 帝載勤晉書樂志慎徽/五典丨丨是丨勿辭勤王建賽神曲新婦上酒丨/丨丨使爾舅姑無所苦相如勤
 陳與義詩還家不比陶/令冷持節正效丨丨丨買山勤林景熙詩愛竒/不厭丨丨丨鸛鶴勤周立勲詩/暗葉蜻蜓
 戯晴沙/丨丨丨
 補註功勤後漢書虞詡傳詡説李脩曰今凉土擾動人情不安宜/令四府九卿各辟彼州數人其牧守令長子弟皆除為
[012-16a]
 冗官外以勸厲答其丨丨内/以拘致防其邪計脩善其言累勤呉志賀齊傳權使左右扶齊上/車令𨗳吏卒兵騎如在郡儀權
 望之笑曰人當努力非/積行丨丨此不可得忠勤晉書黄泓傳泓性丨丨非禮不動周/書裴俠傳贊裴俠丨丨奉上亷約治
 身/精勤舊唐書太宗紀貞觀十四年二月丁丑幸國子學/祭酒以下及學生髙第丨丨者加一級賜帛有差清勤舊/唐
 書髙季輔傳為政之道期於易從若不恤其匱乏惟欲責其丨丨/凡在末品中庸者多祗恐廵察嵗去輶軒繼軌不能肅其侵漁何
 以求其/政術公勤金史𨕖舉志上謂宰臣曰自今外路與内除者察其/為政丨丨則升用若但務茍簡不必任滿即當黜之
 亷勤晝簾緒論蒞官之要曰丨/與丨不特縣令應爾也
 事上勤呉志是儀傳儀為傅盡忠/動輒規諫丨丨丨與人恭
廣韻集韻韻㑹/並舉欣切音筋
[012-16b]
 補藻銅斤宋史食貨志轉運使張諤請市夷人/丨丨給鐡錢千可以大𫉬銅鑄錢鼻斤孫覿詩丨丨/無可斵尻駕
 不復/奔
 補註斧斤孟子丨丨以時入山林/杜甫詩交横集丨丨百斤漢書東方朔傳上復賜酒/一䂖肉丨丨歸遺細君劉
 克莊詩白髮長千/丈黄金盡丨丨
 絮三斤漢書武帝紀詔賜鰥寡/孤獨帛人二匹丨丨丨
廣韻集韻韻㑹舉欣切/正韻居銀切並音斤
 補藻脚筋五代史蘇逢吉傳衛州刺史葉仁魯見民捕盜者以/為賊悉擒之斷其丨丨暴之山麓聞者不勝其冤
 筋五代史史𢎞肇傳𢎞肇務行殺/戮為斷舌決口丨丨折足之刑生筋杜甫詩骨/大却丨丨駑筋沈與求詩/局歩愧丨
[012-17a]
 丨/
 補註牛筋周禮考工記丨丨蕡灂文獻通考淳化五年詔自今/後官造弓弩其縱理用丨丨它悉以羊馬筋代之
唐韻集韻韻㑹正/韻並許云切音熏
 補藻先勲後漢書韋彪傳建初七年車駕西巡狩以彪行太常從/彪因言今西廵舊都宜追録髙祖中宗功臣褒顯丨丨
 紀其子孫/帝納之軍勲魏書孝莊帝紀建義元年詔曰舊叙/丨丨不過征虜自今以後宜依前式専勲唐書河/間元王
 孝恭傳始隋亡盜賊徧天下皆太宗身自討定謀臣騎帥/並𨽻麾下無特將丨丨者惟孝恭獨有方面功以自見云邉勲杜/茍
 鶴詩其如禁城/裏何以重丨丨
 馬超勲戎昱詩能持蘇武/節不授丨丨丨
[012-17b]
 補註成勲書我文考文/王克丨厥丨嘉勲魏志郭嘉傳嘉薨太祖表曰軍祭酒/郭嘉自從征伐十有一年每有大議
 臨敵制變臣䇿未决嘉輒成之追/思丨丨實不可忘可増邑八百户著勲晉書荀朂傳太康中詔曰/朂明哲聰達經識天序久
 典内任丨丨𢎞茂宜/登大位毘贊朝政舊勲宋書謝述傳張邵將大辟述上/表陳邵先朝丨丨宜䝉優貸殊勲隋/書
 髙祖紀茂績丨/丨力宣王府銘勲張衡東京賦丨丨/彛器厯世彌光策勲戴復古詩市逺炭/增價天寒酒丨丨
唐韻集韻韻㑹正/韻並許云切音勲
 補藻一薰左傳丨丨一蕕/十年猶尚有臭臭薰唐明皇喜雨賦無華朽/之偏潤無丨丨之隔榮紫薰蘇頲/封東
 嶽頌序當芝檢引丨丨太微洞/而三辰接鬱蒼搖而萬嵗聞
 蘇合薰李百藥笙賦丨丨丨兮龍/燭華連理解兮鴛枕粲桂樹薰權徳輿詩山/窓丨丨丨
[012-18a]
唐韻集韻韻㑹正/韻並許云切音熏
 補藻炎曛韓休奉和聖製喜雨賦火徳方盛/丨丨自始歐陽詹詩山郵丨景丨曛曛張祜詩逺/郭日丨丨西曛
 李咸用詩閒凭竹軒遊/子過替他愁見日丨丨餘曛歐陽修詩山/木含丨丨
 補註日曛權徳輿題柳即中故居詩下馬荒堦丨欲丨孟郊詩山/丨當晝丨耿湋詩荒戍丨空丨戎昱詩山束長江丨早
 丨/朝曛韓維詩綠樽/紅芰對丨丨
 夕陽曛孟浩然詩吟/卧丨丨丨
玉篇詡軍切唐韻集韻𩔖篇/韻㑹正韻許云切並音薰
 補藻罏熏顧起元香篆詩漫憶中郎/書勢在好將沈水注丨丨
[012-18b]
 松桂熏權徳輿詩古殿烟/霞夕深山丨丨丨
 補註如熏范成大詩雲邉/濃日瓦丨丨
唐韻集韻正韻/並許云切音熏
 補藻酒葷汪元量詩地面/官人餽丨丨
 補註不葷唐書王維傳維兄弟/皆篤志奉佛食丨丨食葷荀子志不在於/丨丨註蔥薤也
廣韻集韻王分切韻㑹/正韻于分切並音雲
 補藻力耘歐陽修詩多/穫由丨丨鋤耘王令詩何/獨議丨丨晝耘范成大田家詩丨/出丨田夜績麻
 不能耘列子楊朱有三畝/之園而丨丨丨
[012-19a]
 補註曠芸荀子堂上不糞則/郊草不瞻丨丨
廣韻集韻王分切韻/㑹于君切並音雲
 補藻牒云魏書官氏志丨丨/氏後改為云氏
 詎可云夏侯嘉正洞庭賦彭/蠡震澤丨丨丨乎未易云方岳詩吾/貧丨丨丨
 補註云云漢書蔡義傳義為丞相時大將軍光秉政議者或言光/置宰相不選賢茍用可顓制者光聞之曰以為人主師
 當為宰相何謂丨丨此語不可使天下聞也韓愈贈/張秘書詩諧笑方丨丨王安石詩世間滕口任丨丨多云晉書范/𢎞之傳
 𢎞之與㑹稽王道子牋曰桓溫事跡布在天朝逆順之情暴/之四海舉朝嘿嘿未有唱言者是以頓筆按氣不敢丨丨亭云
 晁補之詩依/依數丨丨
[012-19b]
廣韻符分/切音焚
 補藻伯棼左傳我先君文王克息/𫉬三矢焉丨丨竊其二
 補註絲棼權徳輿詩㝠心試觀化世故如/丨丨晁補之詩不眠慮丨丨
廣韻集韻韻㑹正/韻並符分切音濆
 補藻宣汾左傳臺駘能業其官丨丨洮障/大澤以處太原註宣猶通也依汾魏書太宗明元帝/紀永興二年春詔
 伐蠕蠕平陽民黄/苗等丨丨自固歸汾水經注鄔水又西北入/鄔陵而丨于丨流矣
 補註臨汾水經注汾水之右冇左部/城側丨丨水劉淵所築也注汾水經注沿水南與酸水/合水源西出少陽之山
 東南流丨/于丨水河汾耿湋詩鼎/氣孕丨丨
[012-20a]
唐韻集韻韻㑹正/韻並符分切音汾
 補藻海濆黄滔寄羅浮山道者/詩天際雙山壓丨丨
 補註吳江濆李頎詩度/世丨丨丨積水濆張詠詩避俗/身居丨丨丨
唐韻集韻韻㑹正/韻並符分切音焚
 補藻白枌爾雅榆丨丨疏榆/之皮色丨名丨桑枌黄公度詩一尊/滿意説丨丨枵枌馮子振十/八公賦羞
 結祀之丨丨恥/締姻之卑檟
集韻韻㑹正韻/並敷文切音芬
 補藻囂雰劉禹錫楚望賦序是以/丨丨浮浮利於樓居
[012-20b]
唐韻集韻韻㑹正/韻並許斤切音訢
 補藻悲欣陶𢎞景詩即化非/明滅在理澹丨丨
 庶人欣鄒陽酒賦丨丨以/為丨君子以為禮
 補註驩欣史記孝文紀上曰朕聞古者諸侯建國千餘嵗各/守其地以時入貢民不勞苦上下丨丨靡有遗德
唐韻巨斤切集韻韻/㑹渠斤切並音勤
 補藻醋芹龍城録魏左相退朝侍臣曰魏徴好食丨丨明日召賜/食有丨丨公見之欣喜太宗笑曰卿謂無所好朕今見
 之/矣獻芹杜甫詩丨丨則小/小薦藻明區區茹芹白居易詩飯/稻丨丨英惠芹朱子有次韻/公濟丨丨詩
 芹髙翥詩丨丨/時擬貢園蔬
[012-21a]
 配以芹二老堂詩話蜀人縷鳩為膾丨丨丨菜/或為詩云本欲將芹補那知弄巧成青青芹陳繼儒詩/春水漸寛
 丨丨/者丨
 補註紫芹本草丨丨一名蜀芹/亦名楚葵一名苔菜食芹呉師道詩惟民秉/恒性丨丨猶不忘
唐韻於身切集韻韻㑹於/巾切正韻伊真切並音因
 補藻遷殷書盤庚/丨于丨陳殷周禮天官乃施典于邦國而建其牧立/其監設其參傅其伍丨其丨置其輔
 殷後漢書崔寔傳盤/庚丨丨遷都易民因殷梁書徐勉傳在乎有周憲章/尤備丨丨革夏損益可知方殷唐書/陸贄
 傳帝署瓊林大盈二庫别藏貨物贄諫以為今師旅丨丨/瘡痛呻吟之聲未息遽以珍貨私别庫恐羣下有所觖望孕殷陽/固
 演賾賦石育子而啓/夏兮鳦遺卵而丨丨游殷梁簡文帝資遣孔燾二女教如丨丨/之息見撫張既橋𤣥之子受托魏王
[012-21b]
 補註事殷宋書謝述傳太祖與義康書曰汝始親庶務/而任重丨丨宜寄懐羣賢以盡弼諧之美務殷南史/張岱
 傳髙帝手勅曰總戎丨丨宜須/望實今用卿為䕶軍加給事中
唐韻集韻王分切韻㑹/正韻于分切並音雲
 補藻洄沄薛季宣詩王餘棄/玉食銀刀亂丨丨
唐韻集韻韻㑹正/韻並許斤切音欣
 補藻邢昕魏書丨丨傳丨丨字子明河間人幼孤好學早有才情/吏部尚書李神儁奏昕修起居注太昌初除中書侍郎
 為中尉所劾免官乃為述躬賦未幾受詔與秘書監常景典儀注/事永熈末入為侍讀與温子昇魏收參掌文誥遷鄴歸河間天平
 初與侍中從叔子才魏季景魏收同徵赴都尋還鄉里既而復徴/司徒孫騰引為中郎尋除通直常侍加中軍將軍興和中以本官
[012-22a]
 副李象使於蕭衍昕好忤物人謂之牛是行也談者/謂之牛象鬬于江南卒諡曰文所著文章自有集錄
唐韻集韻韻㑹正/韻並符分切音汾
 補藻麻蕡儀禮䘮服傳苴絰丨之有丨者也養/生要集麻子一名丨丨一名麻勃見黂列子吳人丨/丨不知其可
 以為/布也
廣韻府文切集韻韻㑹/正韻胡文切並音芬
 補註翁翁博雅翼翼丨丨/&KR0008&KR0008翧翧飛也
玉篇於文切廣韻集韻類/篇韻㑹於云切並音氲
 補註烟熅齊書樂志駕/六氣乘丨丨
[012-22b]
唐韻集韻韻㑹正/韻並符分切音墳
 補藻有蕡詩桃之夭夭/丨丨其實丹蕡劉克荘詩一種靈根有/異芬花開猶勝結丨丨孫蕡列朝詩/小傳丨
 丨字仲衍南海人洪武三年進士𨕖翰林典籍以事輸左校版/築蕭牆謳吟為粤聲召至上前陳所作詩皆忠愛語特釋之
玉篇詡云切廣韻集韻𩔖篇/韻㑹正韻許云切並音薰
 補藻十里焄陳師道芍藥詩郁/郁紛紛丨丨丨
廣韻韻㑹正韻/並于分切音云
 補藻㑹鄖左傳哀公十二年秋衛侯丨吳于丨吳人藩衛侯之舎/子貢請束錦以行語及衛故太宰嚭説乃舎衛侯註藩
 籬/也
[012-23a]
唐韻韻㑹集韻正/韻並符分切音墳
 補藻小豶爾雅䝐豶註俗呼/丨丨豬為䝐子
集韻韻㑹並/方文切音分
 補藻作饙齊民要術蒸肫法肥肫煮半熟生秫米一升炊丨丨合/煮甑中密覆蒸兩三炊久復以猪膏合豉汁灑便熟也
 洓饙齊民要術缹豚法肥豚煮熟用稻米四升炊先装薑一升/橘皮二葉葱白三升豉汁丨丨作糝令周醬清調味蒸之
 饙齊民要術熊蒸四破蒸令小熟/宜肉糝丨丨葱鹽豉和之更蒸
集韻於斤/切音殷
 補藻飄颻其蒑徐孚逺石菖蒲賦一寸九節霍/靡氤氳採英懐中丨丨丨丨
[012-23b]
廣韻集韻韻㑹正/韻並無分切音文
 補藻素雯古三墳日雲赤/曇月雲丨丨
唐韻於云/切音氲
 補註葐蒕左思蜀都賦鬱丨丨以翠微張/融海賦山門幽暖岫户丨丨
唐韻集韻並/王分切音雲
 補註山澐澐彭賔避暑賦人則熱兮余/以涼丨丨丨兮水滄滄
韻㑹渠斤/切音芹
 補藻似蘄爾雅註廣雅曰山蘄當/歸當歸今丨丨而麤大
[012-24a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[012-24b]
 
 
 
 
 
 
 
御定韻府拾遺卷十二