KR3i0041 筍譜-宋-釋贊寧 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部九
 筍譜     譜録類三草木禽魚之/屬
 提要
  臣/等謹案筍譜一卷不著撰人名氏晁公武
  讀書志作僧恵崇撰陳振孫書録解題作僧
  贊寧撰案恵崇為宋初九僧之一工於吟咏
  有句圖一卷又工於畫有黄庭集題其所作
  蘆雁圖詩然不聞曽作是書考宋史藝文志
[000-1b]
  亦作贊寧則振孫説是也贊寧徳清髙氏子
  出家杭州龍興寺呉越王錢鏐署為两浙僧
  統宋太宗嘗召對於滋福殿詔修髙僧傳咸
  平中加右街僧錄至道二年卒諡曰圓明大
  師所著物類相感志歲乆散佚世所傳者皆贋本
  惟此書猶其原本書分五類曰一之名二之
  出三之食四之事五之説其標題葢仿陸羽
  茶經援據奥博所引古書多今世所不傳深
[000-2a]
  有資於考證三之食以前皆有注似所自作
  然筍汗煮羮一條注乃駁正其説以為羮不
  如蒸又似後人之所附益不可考矣王得臣
  麈史曰僧贊寧為筍譜甚詳掎摭古人詩詠
  自梁元帝至唐楊師道皆詩中言及筍者惟
  孟蜀時學士徐光溥等二人絶句案此數句/似有脱文
  今姑仍/其舊亦可稱勤篤然未盡也如退之和侯
  協律詠詩二十六韻不収何耶豈寧忿其排
[000-2b]
  釋氏而私懐去取耶抑文公集當時未出乎
  不可知也云云今檢譜中果佚是作然以一
  人之耳而採摭厯代之詩歌一二未周勢所
  必有不足為是書病也
 菌譜
  臣/等謹案菌譜宋陳仁玉撰仁玉履貫不見
  於他書是編前有淳祐乙已序自稱山人而
  序有仙居介台括叢山入天仙靈所宫爰産
[000-3a]
  異菌語則仁玉即仙居人矣考説又曰菌地
  蕈也蕈桑䓴也䓴木耳也一曰萮茈是在地
  者謂之菌在木者謂之蕈䓴其名有殊而種
  類則一皆可以供食品南宋建都臨安故台
  州所産尤見珍於時書中所録凡十有一種
  末附以解毒之法在區區口腹之㣲物本不
  足紀述而太平御覽蔬部無菌類全芳備祖
  所載亦止二條向來典故甚少故附著於録
[000-3b]
  以備咏物家𨽻事之助焉乾隆四十六年三月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀