KR3i0036 金漳蘭譜-宋-趙時庾 (master)


[003-1a]
欽定四庫全書
 金漳蘭譜卷下     宋 趙時庚 撰
  奥法
   分種法
分種蘭蕙須至九月節氣方可分栽十月節候花已胎
孕不可分種若見雪霜大寒尤不可分栽否必損花
   栽花法
花盆先以麄碗或麄碟覆之於盆底次用爐炭鋪一層
[003-1b]
然後却用肥泥薄鋪炭上使蘭栽根在土如根糁泥滿
盆面上留一寸地栽時不可雙手將泥揑實則根不長
其根不舒暢葉則不長花亦不結土有乾濕依時候用
水澆灌
   安頓澆灌法
春二三月無霜雪天放花盆在露天四向皆得水澆日
晒不妨逢十分大雨恐墜其葉則以小繩束起葉如連
雨三五日須移避暑通風處四月至八月須用疎眼竹
[003-2a]
籠籃遮䕶冀見日氣最要通風
梅天忽逢急雨須移花盆放背日處若逢大雨又逢日
晒盆内熱水則盪害葉亦損根過雨時若枝上花蕋頭
多候開次有未開一兩蕋頭便可剪去若留開盡則奪
来年花信
九月看花乾處用水澆灌若濕則不可澆或用肥水培
灌一兩畨不妨冬十月十一月十二月正月不澆不妨
最怕霜雪須用密籃遮護安頓朝陽有日照處在南窻
[003-2b]
簷下但是向陽處三兩日一畨施轉花盆四面俱要輪轉
日晒均匀開花時則四畔皆有花若晒一面只一處有

   澆花法
用河水或陂塘水或積留雨水最好其次用溪澗水切
不可用井水澆水須於四畔澆匀不可從上澆下恐壊
其葉也
四月若有梅雨不必澆若無雨時澆之五月至八月須
[003-3a]
是早起五更日未出澆一畨至晚黄昏澆一畨又要看
花乾濕若濕則不必澆如十分濕恐爛壊其根
   種花肥泥法
栽蘭用泥不管四時遇山上有火燒處取水流火燒浮
泥尋蕨菜草燒灰和火燒之泥用或拾舊草鞋放在小
糞中浸日久拌黄泥燒過黄灰却用大糞澆放在一壁
儘數雨打日照三兩個月收起頓放閑處栽花時用
瑞香花種時用前項肥泥如栽蘭花一般安排盆内種
[003-3b]
只要泥鬆不可用實泥如栽花時將泥打鬆以十分為
率八分用肥泥二分用沙泥拌之
   去除蟣蝨法
肥水澆花必蟣蝨在葉底恐壊葉則損花如生此物研
大蒜和水以白筆蘸水拂澆葉上乾淨去除蟣蝨
   雜法
遇盆内泥將乾則用茶清水灌澆不拘時用須用河水
或留下雨水切不可用井水四月有花至八月内交過
[003-4a]
九月節氣便可分花
蘭之壯者有二三十箇花頭弱者只有五六箇花頭恐
泥瘦分時種無盆内泥取出再加肥泥和匀入盆栽種
魚鱗水亦肥須是浸得氣味過日久反清用
尋常盆面泥乾併實則用竹箆挑剔泥鬆休要撥根動
了葉紫紅色則是被霜打了須移於雨簷窻下背霜雪
處安頓仍舊自青盆有竅孔不要着泥地安頓恐地濕
蚯蚓鑚入盆内則損壊花又休要放盆在螞蟻穴處恐
[003-4b]
引入馬蟻則損花黄葉用茶清澆灌遇有黄葉處連根
披去花盆要放在南邉架上安頓令風從底入為妙又
免得蚯蚓馬蟻之患
九月分花時用手劈開劈不開時用竹刀劈之休要損
動了根分訖如法栽種
 
 
 金漳蘭譜卷下