KR3h0085 嘯堂集古錄-宋-王俅 (master)


[003-1a]
書嘯堂集古録後
武王戒書鑑矛等銘凡十有四規警備至成書具在廼
知古人一械一物必有頴識非特文字刻畫之為諒也
吕劉相嬗日益趍便簡器用淪圮更百千載如嶧山火
泐石鼔泥蟠何可勝紀先正歐陽文忠先生始集名碑
遺篆而録之盖精力斯盡而所著無幾元祐以竣地不
愛寳頹堤廢墓堙鼎藏敦所觸呈露由是考古博古之
書生焉盖盈編鱗秩而包羅莫究王君子併嘯堂集古
[003-1b]
最為後出然而竒文名蹟自商及秦纍纍凡數百章尤
為精夥初不曉其前晦而今見意者天地之氣運必有
與立於此否則中原故物將有不得揖讓其間之歎者
此尤君子之所深感也余因得其鋟板試摘所臧邵康
節秦權篆銘較之毫髪不舛益信子併裒類之不妄敬
書于後且掇古人所為觸物存戒之意以拜之庶幾不
徒字畫之泥而古意之未忘也淳熈丙申六月既望廬
陵曽機伯虞謹識