KR3g0043 月波洞中記--闕名 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部七
 提要
 月波洞中記二卷  術數類五命書相書之/屬
  臣/等謹案月波洞中記見於宋鄭樵通志藝
  文畧者一卷稱老君記於太白山月波洞凡
  九篇晁公武讀書志亦載此書二卷序稱唐
  任逍遥得之於太白山月波洞石壁上凡九
  篇相形術也與藝文畧所記並合宋史藝文
[000-1b]
  志載月波洞中龜鑑一卷又月波洞中記一
  卷皆無撰人姓氏其為書異名抑或兩本别
  行已無可考自來術家罕有徵引惟永樂大
  典所載尚存核其體例盖猶據宋時刋本録
  入並有原序一篇稱老君題在太白山鴻靈
  溪月波洞中七星南龕石壁間其説與藝文
  畧相符而序中不及任逍遥之名則亦非晁
  氏所見之舊矣序末又題赤烏二十年七月
[000-2a]
  二十三日案相術自左傳已載而序中乃獨
  稱鍾吕二真人鍾離權生于漢代其事已屬
  𣺌茫吕則唐之洞賓𫝊記鑿然何由三國時
  人得以預知名姓且赤烏紀號盡十三年又
  安得有二十年明為不學之徒依托附㑹其
  妄殆不足與辨特以其所論相法視後來俗
  本較為精晰當必有所傳授篇首自仙濟至
  玉枕九章其詞亦頗古奥盖即鄭樵晁公武
[000-2b]
  所言之九篇疑原本止此故諸家著録皆稱
  九篇以下或為後人所附益亦未可知也然
  相傳已乆今亦不復刪汰以篇頁稍多析
  為二卷以便循覽且徴示原本與續入之别
  焉乾隆四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
月波洞中記原序
醫卜者皆術也醫而不驗非所謂良醫也卜而不應非
所謂善卜也愚之神術非敢稱善謂無所不應矣素非
伎者昨因求士假術以講道夫相者先相出氣重者為
貴輕者為賤若人内心神有千尺之索是行也穿滿者
為大貴取盡者為大殺此索係鍾吕二真人為證也穿
滿者眉有曲鈎者積行人也取盡者眉毛散逆及斷者
麄硬者為有災無徳夫相者天地之𤣥機聖賢之藴奥
[000-3b]
取禍福而無差定生死而有則遇之於相始之鍾吕之
太白山石室中有逸人陳仲文傳之三卿張仲逺余因
得之而不敢隱故傳於世斯誠神異術也又云相術九
篇乃老君題在太白山鴻靈溪月波洞中七星南龕石
壁間如有志人念得斯九章精通其象廣拜道術赤
烏二十年七月二十三日序