KR3f0005 (重修)革象新書-元-趙友欽 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部六
 提要
 革象新書五卷  天文算法類一推步之/屬
  臣/等謹案革象新書五卷不著撰人名氏宋
  濓作序稱趙縁督先生所著先生鄱陽人隠
  遯自晦不知其名若字或曰名敬字子恭或
  曰友欽弗能詳也王禕嘗刋定其書序稱名
  友某字子恭其先于宋有屬籍考宋史宗室
[000-1b]
  世系表漢王房十二世以友字聨名書中稱
  嵗策加減法自至元年辛巳行之至今其人
  當在郭守敬後時代亦合然語出傳聞未能
  確定都卭三餘贅筆稱嘗見一雜書云先生
  名友欽字敬夫饒之徳興人其敬字子恭及
  字子公者皆非亦不言其何所本惟其為趙
  姓則灼然無疑也其書自王禕刪潤之後世
  所行者皆禕本趙氏原本遂佚惟永樂大典
[000-2a]
  所載與禕本參校互有異同知姚廣孝編纂
  之時所據猶為舊帙禕序頗譏其蕪冗鄙陋
  然術數之家主于測算未可以文章工拙相
  繩又禕于天文星氣雖亦究心而儒者之兼
  通終不及専門之本業故二本所載亦互有
  短長並録存之亦足以資參考其中如日至
  之景一條周髀謂夏至日直内衡冬至直外
  衡中國近内衡之下地平與内衡相際于寅
[000-2b]
  戌外衡相際于辰申二至長短以是為限其
  寒暑之氣則以近日逺日為殊而此書謂日
  之長短由于日行之高低氣之寒暑由于積
  氣之多寡天周嵗終一條天左旋其樞名赤
  極日右旋其樞名黄極經星亦右旋宗黄極
  以成嵗差而此書謂天體不可知但以經星
  言之左旋論東西不論南北右旋論南北不
  論東西截然殊致而此書謂如良駑二馬駑
[000-3a]
  不及良一週遭則復遇一處日道嵗差一條
  嵗差由于經星右旋凡考冬至日躔某星㡬
  度㡬分為一事至授時法所立加減謂之嵗
  實消長與恒氣冬至定氣冬至又為一事迥
  乎不同而此書合而一之又天地正中一條
  日中天則形小出地入地則形大乃蒙氣之
  故而此書謂天頂逺而四旁近又南北度必
  測北極出地東西度必測月食時刻别無他
[000-3b]
  術而此書欲以北極定東西之偏正以東西
  景定南北之偏正地域逺近一條地球渾圓
  隨處皆有天頂而此書拘泥舊説謂陽城為
  天頂之下又元史所記南北海晝夜刻數各
  有盈縮而此書為南方晝夜長短不較多又
  時刻由赤道度而景移在地平故早晚景移
  遲近午景移疾愈南則遲者愈遲疾者愈疾
  而此書謂偏西則早遲而晚疾偏東則早疾
[000-4a]
  而晚遲月體半明一條凡日月相望必近交
  道乃入闇虚逺于交道則地不得而掩之而
  此書為隔地受光如吸鐵之石其論皆失之
  疏舛他如以月孛之孛為彗孛之孛謂地上
  之天多于地下之天謂黄道嵗嵗不由舊路
  謂月駁為山河影謂月食謂受日光多陽極
  反亢謂日月圍徑相倍謂闇虚非地影或拘
  泥舊法或自出新解于測驗亦多違失然其
[000-4b]
  覃思推究頗亦發前人所未發于今法為疎
  於古法則為已宻在元以前談天諸家猶為
  有心得者故于訛誤之處並以今法加案駁
  正而仍存其説以備一家之學焉乾隆四十
  六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀