KR3f0004 (原本)革象新書-元-趙友欽 (master)


[002-1a]
題革象新書後
占天之學本聖賢大事業載典堯舜盖有由也自慎竈
之説行而儒者始術之矣其氛祲祥𤯝周官雖具至甘
石星座其曰騎官羽林丞尉之類襲用秦漢名稱愈疑
後學學者不屑用力焉殊不知經緯天地首務明時時
茍不明終不能撫五星以播四政矣革象談異十無一
二皆為厯設學者所當究心者也第以邵子之書不堪
作厯致可疑焉皇極經世欠厯數用宋人雖有此談西
[002-1b]
山蔡氏以為書不盡言者蔵諸用也又曰以當時日月
五星推而上之得堯即位之日是即逆推法而不著其
法者豈非蔵諸用乎且數家以毫厘絲忽極於十百千
萬如因影求形無具可隠況康節數學直繼孔子程子
嘗言厯法主於日日正他皆可推洛下閎作厯言數百
年後當差一日何承天因立差法攤其差於所厯之年
以驗分數竟亦不審獨堯夫於日月交感之際以陰陽
虧盈求之差法遂定可謂冠絶古今此非虚語也又按
[002-2a]
邵學伯温不與而傳王豫豫殁書殉蜀道士杜可大購
得於發塚之盜以授廖應淮由是邵學復出近世祝秘
傅立齊琦皆得邵學者本朝宋學士先正最號博洽其
序此書曰傅立極敬畏縁督謂其能發前人所未言不
知立時曽見此説否也又論耶律西征庚午厯精妙絶
出及元許王郭陳鄧諸公相與訂定授時厯可法萬代
曽無一言及邵近舜江人余誠者為予言邵學内外篇
具見傳書而秘傳書又有内外集具天地人三元之學
[002-2b]
其天元所論厯數極為精簡意必具逆推法或伊川所
謂冠絶古今者耳惜乎吾不得而時讀焉因併書之以
為有志聖賢大事業者告蒙泉岳正書