KR3f0002 新儀象法要-宋-蘇頌 (master)


[000-1a]
御題新儀象法要
梁代渾儀巳制之失傳蘇頌乃重為有經有緯述前驗
具説具圖期後垂亦曰用心究鈎股即看影槧悉毫釐
大成圓象精錙黍
皇祖鴻貽萬世規
 乾隆乙未孟春上澣
[000-2a]
欽定四庫全書   子部六
 新儀象法要   天文算法類一推步之/屬
 提要
  臣/等謹案新儀象法要三卷宋蘇頌撰頌字
  子容南安人徙居丹徒慶厯二年進士官至
  右僕射兼中書門下侍郎累爵趙郡公事蹟
  具宋史本傳是書為重修渾儀而作事在元
  祐間而尤袤遂初堂書目稱為紹聖儀象法
[000-2b]
  要宋藝文志有儀象法要一卷亦註云紹聖
  中編盖其書成於紹聖初也案本傳稱時别
  製渾儀命頌提舉頌既邃於律算以吏部令
  史韓公亷有巧思奏用之授以古法為臺三
  層上設渾儀中設渾象下設司辰貫以一機
  激水轉輪不假人力時至刻臨則司辰出告
  星辰躔度所次占候測騐不差晷刻晝夜晦
  明皆可推見前此未有也葉夢得石林燕語
[000-3a]
  亦謂頌所修制之精逺出前古其學畧授冬
  官正袁惟幾今其法蘇氏子孫亦不傳云云
  案書中有官局生袁惟幾之名與燕語所記
  相合其說可信知宋時故甚重之矣書首列
  進狀一首上卷自渾儀至水趺共十七圖中
  卷自渾象至冬至曉中星圖共十八圖下卷
  自儀象臺至渾儀圭表共二十五圖圖後各
  有說葢當時奉勅撰進者其列璣衡制度候
[000-3b]
  視法式甚為詳悉南宋以後流傳甚稀此本
  為明錢曽所藏後有乾道壬辰九月九日呉
  興施元之刻本於三衢坐嘯齋字兩行葢從
  宋槧影摹者元之字徳初官至司諫嘗注蘇
  詩行世此書卷末天運輪等四圖及各條所
  附一本云云皆元之据别本補入校核殊精
  而曾所抄尤極工緻其撰讀書敏求記載入
  是書自稱圖様界晝不爽毫髪凡數月而後
[000-4a]
  成楮墨精妙絶倫不數宋本良非誇語也我
  朝儀器精宻敻絶千古頌所創造固無足輕重
  而一時講求制作之意頗有足備叅考者且
  流傳秘冊閱數百年而摹繪如新是固宜為
  寳貴矣乾隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀