KR3b0019 紀效新書-明-戚繼光 (master)


[014-1a]
欽定四庫全書
 紀效新書卷十四
            明 戚繼光 撰
  拳經捷要篇第十四此藝不甚預於兵能有餘力/則亦武門所當習但衆之不
   能强者亦聽其所便耳於是/以此為諸篇之末第十四
 拳法似無預於大戰之技然活動手足慣勤肢體此
 為初學入藝之門也故存於後以備一家學拳要身
 法活便手法便利脚法輕固進退得宜腿可飛騰而
[014-1b]
 其妙也顛起倒挿而其猛也披劈横拳而其快也活
 捉朝天而其柔也知當斜閃故擇其拳之善者三十
 二勢勢勢相承遇敵制勝變化無窮微妙莫測窈焉
 㝠焉人不得而窺者謂之神俗云拳打不知是迅雷
 不及掩耳所謂不招不架只是一下犯了招架就有
 十下博記廣學多算而勝古今拳家宋太祖有三十
 二勢長拳又有六步拳猴拳囮拳名勢各有所稱而
 實大同小異至今之温家七十二行拳三十六合鎖
[014-2a]
 二十四棄探馬八閃畨十二短此亦善之善者也吕
 紅八下雖剛未及綿張短打山東李半天之腿鷹爪
 王之拿千跌張之跌張伯敬之打少林寺之棍與青
 田棍法相兼楊氏鎗法與巴子拳棍皆今之有名者
 雖各有所缺/ 𫝊有上而無下有下而無上就可取
 勝於人此不過偏於一隅若以各家拳法兼而習之
 正如常山蛇陣法擊首則尾應擊尾則首應擊其身
 而首尾相應此謂上下周旋無有不勝大抵拳棍刀
[014-2b]
 鎗釵鈀劔㦸弓矢鈎䥥挨牌之類莫不先由拳法活
 動身手其拳也為武藝之源今繪之以勢註之以訣
 以啟後學既得藝必試敵切不可以勝負為愧為竒
 當思何以勝之何以敗之勉而久試怯敵還是藝淺
 善戰必定藝精古云藝髙人膽大信不誣矣
 余在舟山公署得叅戎劉草堂打拳所謂犯了招架
 便是十下之謂也此最妙即棍中之連打
[014-3a]


[014-4a]


[014-5a]


[014-6a]


[014-7a]


[014-8a]


[014-9a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[014-9b]
 
 
 
 
 
 
 
 紀效新書卷十四