KR3a0102 聖論廣訓-清-聖祖 (master)


[000-1a]
聖諭廣訓序
 書曰毎嵗孟春遒人以木鐸徇於路記曰司徒脩六禮
 以節民性明七教以興民德此皆以敦本崇實之道為
 牖民覺世之模法莫良焉意莫厚焉我
聖祖仁皇帝久道化成德洋恩普仁育萬物義正萬民六
 十年來宵衣旰食祗期薄海内外興仁講讓革薄從忠
 共成親遜之風永享昇平之治故
特頒上諭十六條曉諭八旗及直省兵民人等自綱常名
[000-1b]
 教之際以至於畊桑作息之間本末精粗公私鉅細凡
 民情之所習皆
睿慮之所周視爾編氓誠如赤子
聖有謨訓明徵定保萬世守之莫能易也朕纘承大統臨
 御兆人以
聖祖之心為心以
聖祖之政為政夙夜黽勉率由舊章惟恐小民遵信奉行
 久而或怠用申誥誡以示提撕謹將
[000-2a]
上諭十六條尋繹其義推衍其文共得萬言名曰
聖諭廣訓旁徵逺引往復周詳意取顯明語多直樸無非
 奉
先志以啟後人使羣黎百姓家喻而户曉也願爾兵民等
 仰體
聖祖正德厚生之至意勿視為條教號令之虚文共勉為
 謹身節用之庶人盡除夫浮薄囂淩之陋習則風俗醇
 厚家室和平在朝廷德化樂觀其成爾後嗣子孫並受
[000-2b]
 其福積善之家必有餘慶其理豈或爽哉
 雍正二年二月初二日
[000-3a]
 欽定四庫全書   子部一
聖諭廣訓十六條   儒家類
  敦孝弟以重人倫
  篤宗族以昭雍睦
  和鄉黨以息爭訟
  重農桑以足衣食
  尚節儉以惜財用
  隆學校以端士習
[000-3b]
  黜異端以崇正學
  講法律以儆愚頑
  明禮讓以厚風俗
  務本業以定民志
  訓子弟以禁非為
  息誣告以全善良
  誡匿逃以免株連
  完錢糧以省催科
[000-4a]
 聨保甲以弭盜賊
 解讐忿以重身命
  臣/等謹案
 聖諭廣訓一卷
 聖諭十六條
 聖祖仁皇帝所頒廣訓一萬餘言則我
 世宗憲皇帝推繹
 聖謨以垂範奕世者也粤稽虞代命契為司徒敬敷
[000-4b]
  五教當時必有誥誡之文今佚不可考周禮州長
  正月之吉各屬其州之民而讀法以考其徳
  行道蓺而勸之糾其過惡而戒之又族師月
  吉則屬民而讀教法書其孝弟睦婣有學者
  其法今亦不𫝊然而聖帝明王膺作君作師
  之任其啓廸愚必反覆丁寧申以文告則其
  制章章可考故書稱皇極之敷言是彛是訓
  于帝其訓也惟是厯代以來如家訓世範之
[000-5a]
  類率儒者私教于一家琴堂諭俗編之類亦
  守令自行于一邑罕聞九重揮翰為愚夫愚
  婦特撰一編獨明太祖所著資治通訓諸書
  具載永樂大典中而義或不醇詞或不雅世
  亦無述焉洪惟我
 聖祖仁皇帝體
 天牖下民之意
 親揮宸翰示億兆以典型我
[000-5b]
 世宗憲皇帝復欽承
 覺世之㫖鄭重申明俾家弦户誦
 聖有謨訓詞約義宏括為十有六語不為少演為一
  萬餘言不為多迄今朔望宣讀士民肅聼人
  人易知易從而皓首不能罄其藴誠所謂言
  而世為天下則矣乾隆四十四年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀