KR2m0050 歷代兵制-宋-陳傅良 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十三
 歴代兵制    政書類四軍政之屬/
 提要
  臣/等謹案歴代兵制八卷宋陳傅良撰傅良
  字君舉瑞安人乾道中進士官至寶謨閣待
  制是書上溯成周鄉遂之法及春秋秦漢唐
  以來歴代兵制之得失于宋代言之尤詳如
  太祖躬定軍制親衛殿禁戍守更迭京師府
[000-1b]
  畿内外相維發兵轉餉捕盗之制皆能撮舉
  其大㫖其總論之中謂祖宗時兵雖少而至
  精逮咸平後邊境之兵増至六十萬皇祐初
  兵已一百四十一萬謂之兵而不知戰給漕
  輓服工役繕河防供寢廟養國馬者皆兵也
  疲老而坐食前世之兵未有猥多如今日者
  總户口嵗入之數而以百萬之兵計之無慮
  十户而資一廂兵十萬而給一散卒其兵職
[000-2a]
  衛士之給又浮費數倍何得而不大蹙云云
  其言至為深切葢傅良當南宋之時目睹主
  弱兵驕之害故著為是書追原致弊之本可
  謂切于時務者矣乾隆四十六年九月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀