KR2k0096 長安志圖-元-李好文 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十一
 長安志圖    地理類七古蹟之屬/
 提要
  臣/等謹案長安志圖三巻元李好文撰好文
  字惟中東明人至治元年進士官至光祿大
  夫河南行省平章政事致仕給翰林學士承
  㫖一品祿終其身事蹟具元史本傳此書結
  銜稱陜西行臺御史考本傳稱好文至正元
[000-1b]
  年自國子祭酒改陜西行臺治書侍御史尋
  遷河東道亷訪史又稱至正四年仍除陜西
  行臺治書侍御史六年始除侍講學士此書
  葢再任陜西時作也自序稱圖舊有碑刻元
  豐三年吕大防為之跋謂之長安故圖葢即
  陳振孫所稱長安圖記大防知永興軍時所
  訂者好文因其舊本芟除訛駁更為補訂又
  以漢之三輔及元奉元所屬者附入凡漢唐
[000-2a]
  宫闕陵寢及渠涇沿革制度皆在焉總序圖
  二十有二其中渠涇圖説詳備明晰尤有禆
  於民事非但考古蹟資博聞也本傳載所著
  有端本堂經訓要義十一巻厯代帝王故事
  一百六篇又有大寶録大寳龜鑑二書而不
  及此圖元史疎漏此亦一端矣此本乃明西
  安府知府李經所鋟列於宋敏求長安志之
  首合為一編然好文是書本不因敏求而作
[000-2b]
  强合為一世次紊越既乖編錄之體且圖與
  志兩不相應尤失古人著書之意今仍分為
  二書各著於録千頃堂書目載此編作長安
  圖記此本題曰長安志圖疑李經與長安志
  合刋改題此名然今未見好文原刻而千頃
  堂書目傳寫多訛不盡可據故今仍以長安
  志圖著錄而附載其異同於此備考核焉乾
  隆四十六年六月恭校上
[000-3a]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
長安志圖原序
關中天府之邑土居上游古稱天地奥區神臯周及漢
唐都之子孫皆數百歲雖其積累深厚亦曰神器之大
措之善也觀其創業垂綂規模宏廓分郊畫幾制作詳
密城郭宫室之巨麗市井風俗之阜繁山川靈迹之雄
偉奇譎史册所書稗官所記文人碩士之揄揚頌嘆習
而誦之如談蓬壺閬苑鈞天帝居使人耳可得聞目不
可得而覩也原闕十/三字圖見示當時弗能盡曉茫然原闕/五字
[000-4b]
之及來陜右由潼關而西至長安所過山川城邑或遇
古跡必加詢訪嘗因暇日出至近甸望南山觀曲江北
至故漢城臨渭水而歸數十里中舉目蕭然瓦礫蔽野
荒基壊堞莫可得究稽諸地志徒見其名終亦不敢質
其所處因求昔所見之圖久乃得之于是取志所載宫
室池苑城郭市井曲折方向皆可指識瞭然千百世全
盛之迹如身履而目接之圖舊有碑刻亦嘗鋟附長安
志後今皆亡之有宋元豐三年龍圖待制吕公大防為
[000-5a]
之跋且謂之長安故圖則此圖前世固有之其時距唐
世未逺宜其可據而足徴也然其中或有後人附益者
往往不與志合因與同志較其訛駮更為補訂釐為七
圖又以漢之三輔及今奉元所治古今沿革廢置不同
名勝古跡不止乎是涇渠之利澤被千世是皆不可遺
者悉附入之總為圖二十有二名之曰長安志圖明所
以圖為志設也嗚呼廢興無常盛衰有數天理人事之
所關焉城郭封域代因代革先王之疆理寓焉溝洫之
[000-5b]
利䟽溉之饒生民之衣食繫焉觀是圖也凡夫有志之
士游意當世將適古今之宜流生民之澤不無有助豈
特山林逃虛悠然遐想升高而賦者以資見聞而已哉
至正二年秋九月朔中順大夫陜西諸道行御史臺治
書侍御史東明李好文序