KR2k0063 河防通議-元-沙克什 (master)


[003-1a]
河防通議後序
六府三事允冶禹功莫大焉猶幸其書之存而可考也
僉憲贍公得之講求脩齊治平之暇取金宋河防通議
一書合而訂正之可謂有用之實學僕貳郡真定嘗得
而推行之茲來嘉禾鋟梓於學以廣其傳三呉水利能
取則焉則是編又豈止於防河而已哉至元四年戊寅
八月望日亞中大夫嘉興路總管兼管内勸農事和元
昇䟦