KR2f0027 南宮奏稿-明-夏言 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部六
 南宫奏稿    詔令奏議𩔖二奏議之/屬
 提要
  臣/等謹案南宫奏稿五巻明夏言撰言字公
  謹貴溪人正徳丁丑進士授兵科給事中厯
  官禮部尚書武英殿大學士為嚴嵩所搆坐
  與曽銑交闗棄市隆慶初追復原官謚文愍
  事蹟具明史本𫝊言初以才器開敏受知世
[000-1b]
  宗而柄用之後志驕氣溢傲愎自専卒以致
  敗其立身本末殊無可稱特學問淹博一切
  儀文度數皆夙所留意又值世宗鋭意講貫
  之時故其於朝廷制作斟酌損益頗為合於
  典要如南北郊分祀更定文廟祀典及大禘
  禮儀立先蠶壇之𩔖悉言所贊成迨帝擢掌
  禮部益力舉其職前後奏牘亦多有可採此
  本為御史王廷瞻所刋行即其官尚書時所
[000-2a]
  上疏議自郊廟大典以致封爵貢舉無不賅
  具議論明達洵可謂能折衷於古者録而存
  之庶不沒言之所長且俾讀明史者得與禮
  志相參考於討論沿革要不為無助焉乾隆
  四十三年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
南宫奏稿序
序曰古昔聖君賢臣經緯人文鋪張帝業莫不著之話
言施之憲章然後浹於人心人心安以樂流於教化教
化厚以深夫隘於思則才滯而靡發窘於事則氣鬱而
弗宣辭之不達聽之不聰言之不文行之不逺豈不病
王猷盭大化哉聖天子中興啓運赫張雄圖兼盡制倫
寤寐良弼少保尚書兼學士桂洲夏先生超起諫垣深
契大議特隆眷注爰作秩宗時有急宣多闗宻畫諸所
[000-3b]
上疏每付折衷典謨作制於邦家書奏便蕃於曹省運
思泉涌揺筆雲飛揮灑立成文同宿構倉卒填委用無
滯神動中𤣥機允符淵度集成五巻題曰南宫奏稿成
一家識度之言昭千載明良之會爰托侍御王君廷瞻
刻之寄示幽鄙且命為敘予見其婉者不屈焉微者不
晦焉直者不肆焉激者不訐焉逺者不遺焉邇者不侵
焉古者不迂焉通者不流焉軌物者齊昭倫者正決疑
者晢闡幽者舒飾行者彰表徳者懋綏猷者定署事者
[000-4a]
詳宣氣者同協道者一杼軸乎天人之際組織乎性命
之元諄復乎帝王心學之𫝊昭感乎鬼神功效之著磅
礴於勲賢乆大之業周流於親愛情理之間論郊禮也
祇而肅論廟祭也順而備論大雩也美而章論太學也
隆而重論節文也宻而審論古樂也平而中論宗藩也
惇而睦論農桑也憂而勤論昭穆也辯而理論陵寢也
剴而直答瑞應者其心畏警天戒者其言恐却夷貢者
其防峻斥異端者其令嚴宥言責者其詞懇正文變者
[000-4b]
其體醇崇節義者其念深惜人才者其意厚是故分禋
而明察位矣特享而仁孝孚矣皇舞而神貺臻矣臨雍
而文教洽矣别嫌而至禮行矣觀成而元聲見矣錫𩔖
而維城固矣重本而王業昌矣合蒸而尊尊隆矣萃和
而親親至矣持盈以戒苞桑也保威以徴仁愛也慎微
以尊中國也崇正以清城社也通言以達下情也立準
以滌浮習也録貞以振頽風也憫遺以養中才也渾厚
之化成則奮迅之鋒歛矣寛大之體立則發揚之機晦
[000-5a]
矣夫天運於上凡日月星辰之森布皆天文也地位於
下凡山川草木之附麗皆地文也人君建極於中凡章
奏書記之流𫝊皆人文也夫索賾𤣥微存乎學道揚隠
伏存乎才出入光大存乎位經濟利用存乎時昌言祇
承于舜禹而成都俞之休訓戒翼戴于夏殷而奏篤棐
之續不其偉乎三代以還以叔向子産蘧伯玉季札之
賢不得少效於王官去而為列國之名卿才大夫賈董
不遇徒托空言房杜無文未免慚徳開物致君成務命
[000-5b]
世惟諸葛武侯陸宣公李衛公李忠定公表奏猶存風
節可想然皆隨世就功周旋於散微偏安之末又不能
無萎而不振之患先生迅發純英滋漸名訓可不謂學
乎髙厲遐清深資閎閟可不謂才乎一人當陽委任腹
心可不謂時乎貳公𢎞化寅亮天地可不謂位乎崇山
出雲觸石而彌六合𤣥圃積玉徹夜而騰清光全才與
勲力相宣逸氣與英華同耀嫓美姬姒匹休伊周刻之
金石無愧詞藏諸載籍為惇史此之謂不朽則兹編也
[000-6a]
特出其緒餘焉巳耳謹書以冠于篇端嘉靖十三年秋
七月既望崇陽汪文盛希周甫撰
 
 
 
 
 
 
[000-6b]
 
 
 
 
 
 
 
 南宫奏稿序