KR2f0002 太宗文皇帝聖訓-清-世祖 (master)


[000-1a]
 欽定四庫全書
太宗文皇帝聖訓序
 朕惟帝王誕膺天眷肇造丕基功徳懋隆疆宇日闢
 有紀綱以昭大法即有謨訓以啓後昆方策具存燦
 然可考也若夫道兼作述業裕創垂以聖繼聖而鉅
 烈鴻猷煥乎宇宙間者尤足冠百王而立極焉欽惟
太宗應天興國𢎞徳彰武寛溫仁聖睿孝隆道顯功文皇
帝躬上聖之資承開天之運神武不殺寛和有制萬國向
[000-1b]
 化而賓從庶績撫辰而就理峻徳𢎞勳巍巍蕩蕩稱
 極盛矣至於命令誥誡誕播𢎞詞皆義切訓行理歸
 體要洪纎畢舉本末咸周而其大指之所存則首在
 於愛養生民旁求俊乂敕幾凝命惇典明倫大哉王
 言誠治平之極則也我
皇考世祖章皇帝嘗命纂修未竟厥緒朕嗣膺厯服念切
 纘承爰命儒臣詳加編輯計一百一十一條分二十
 三類定為
[000-2a]
聖訓六卷既成因披陳莊誦朝夕繹思見夫㫖原於精一
 義著於典謨上之可以正道揆焉下之可以昭法守
 焉書曰監于先王成憲其永無愆詩曰不愆不忘率
 由舊章自昔詩書所載莫不以紹衣為兢兢矧夫義
 蘊精深規模宏遠嘉言彞訓超踔古今朕用是覲揚
 光烈昭示來許後之子孫以此蘊之於心則為天徳
 敷之於政則為王道範圍臣庶則為會歸之極垂裕
 後昆則為詒燕之謀尚其夙夜祗承以為致治保邦
[000-2b]
 之本而迓祈天永命之休也是為序
 康熙二十六年三月二十七日
[000-3a]
太宗文皇帝聖訓序
 聖人之情因辭以見易曰修辭立其誠所以居業也
 蓋以通天下之志以成天下之務本乎至誠施諸命
 令無意於辭而理臻其極厯觀堯舜禹湯文武之世
 典謨訓誥釐然具存後人奉之為經列在學官為載
 籍首矧夫運際開天功存繼志制作侔造化敎澤被
 生民天下之文章孰有大於此者乎欽惟
太宗應天興國𢎞徳彰武寛溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道
[000-3b]
顯功文皇帝英姿挺出聖武布昭大智如神淵衷若谷及
 登寳位疆宇日增厚祿以養賢勤身而率下恩威所
 及大畏小懷政敎所孚逺來近恱皇哉何化理之神
 也至若敷陳治道誨諭臣民不尚虚文惟崇大體謂
 行善所以事天而逺利始能服衆闡伊尹一徳之訓
 稱曾參三省之言以勸農講武為立國之大經以考
 古讀書為服官之要務自立綱陳紀以逮服飾器物
 之間或即事以宣猷或因時而定制洪纖咸備張弛
[000-4a]
 攸宜蓋察理精故見之也逺更事久故慮之也詳用
 能承藉丕基佑啓
聖哲是誠億萬年繼徃開來之極軌也順治中嘗因記注
 舊文纂修
聖訓一書未竟厥緒
聖祖仁皇帝特命儒臣詳加編輯事以類分凡二十有三
 言以條舉凡一百一十有一彚為六卷體要著明朕
 在宫中䝉
[000-4b]
皇考恩勤敎育定省之時備聞
祖訓嗣膺大統志切纘承晨夕披陳尋繹仰見心符道要
 語中機宜㫖蘊閎深函蓋天地文辭昭晰彪炳日星
 垂裕後昆永昭法守用是勒為成書敬授剞劂頒示
 中外書曰聖謨洋洋嘉言孔彰又曰聖有謨訓明徵
 定保我子孫臣庶其誦習遵循永敬承於世世哉謹
 序
 乾隆四年十二月初十日
[000-5a]
 欽定四庫全書   史部六
大清太宗應天興國𢎞徳彰武寛温仁聖睿孝敬敏昭定
隆道顯功文皇帝聖訓目錄 詔令奏議𩔖詔令之屬/
 巻一
  論治道
  訓諸王
 巻二
  訓羣臣
[000-5b]
 巻三
  謙徳
  寛仁
  智略
 巻四
  求賢
  求言
  輯人心
[000-6a]
 恤民
 勸農
 興文教
 巻五
 訓將
 勵將士
 懷逺人
 訓諸藩
[000-6b]
 巻六
 恤降
 招降
 恤舊勞
 敦睦
 節儉
 謹嗜好
 禁異端
[000-7a]
  臣/等謹案
 太宗文皇帝聖訓六卷順治末
 世祖章皇帝編次未竟康熈二十六年
 聖祖仁皇帝續成凡一百一十一則分二十三門乾
  隆四年
 皇上御製序文刋布惟我
 太宗文皇帝纉承
 前緒益拓
[000-7b]
 鴻基因壘崇墉觀兵坶野
 威棱震耀既逺邁成周至於敦叙羣倫正名百物禮
  樂大備書契肇興則與軒帝膺圖外奮涿野
  之威而内肅合宫之典者後先同揆誠以
 守成而兼
 創業
 奮武而並
 揆文盖宰馭乎萬𩔖者其聰明睿智必超乎萬𩔖之
[000-8a]
  上
 太祖有焉垂裕乎萬年者其制作精神必周乎萬年
  之後
 太宗有焉稱
 天上
 諡尊以經天緯地之大名義所稱也
 豐功偉烈史臣珥筆已恭紀
 琅函至于
[000-8b]
 聖徳所形
 聲律身度
 一舉一動效法乎乾坤
 一話一言表裏乎典誥者則恭𫝊
 天語具載斯編於以上彰
 祖徳下啟
 孫謀理珠囊而握金鏡誠億萬世之法守矣乾隆四
  十八年八月恭校上
[000-9a]
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官 臣/ 陸 費 墀