KR1j0086 孫氏唐韻考-清-紀容舒 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  經部十
 孫氏唐韻考   小學類三韻書之屬
提要


  臣等謹案孫氏唐韻考五卷


國朝紀容舒撰容舒字遲叟號竹厓獻縣人康


  熙癸巳舉人官至姚安府知府初隋陸法言
  作切韻唐禮部用以試士天寳中孫愐增定
  其書名曰唐韻後宋陳彭年等重修廣韻丁
  度等又作禮部韻畧為一代塲屋程式而孫
[000-1b]
  氏之書漸佚唐代舊韻遂無復完帙惟雍熙
  三年徐鉉校定許慎説文在大中祥符重修
  廣韻以前所用翻切一從廣韻見于鉉等進
  書表容舒以為翻切之法其上字必同母其
  下字必同部謂之音和間有用類隔法者亦
  僅假借其上字而不假借其下字因其翻切
  下一字參互鈎稽輾轉相證猶可以得其部
[000-2a]
  分乃取説文所載唐韻翻切排比分析各歸
  其類以成此書始知廣韻部分仍如唐韻但
  所收之字不同有唐韻收而廣韻不收者如
  東部詷字营字㤨字之類是也有唐韻在此
  部而廣韻在彼部者如賨字廣韻作藏宗切
  在冬部唐韻作徂紅切則在東部瓏字廣韻
  作盧紅切在東部廣韻作力鍾切則在鍾部
  之類是也有唐韻兩部兼收而廣韻祗存其
  一者如虞部㡹字廣韻注又子余切與唐韻
[000-2b]
  合而魚部子余切乃不收㡹字之類是也有
  廣韻移其部分而失于改其翻切如諄部麕
  荺囷頵四字移入真部而仍用唐韻諄部翻
  切刪部鰥字移入山部仍用刪部翻切之類
  是也有唐韻本有重音而徐鉉祗取其一者
  如規字作居追切宜在脂部而証以隓字作
  許規切闚字作去隓切知規字當有居隨一
[000-3a]
  切兼入支韻之類是也其推尋考校具有條
  理唐韻分合之例與宋韻改併之迹均可由
  是得其大凡亦小學家所當參證者矣乾隆
  四十六年十一月恭校上
     總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
     總 校官臣陸費墀
[000-3b]