KR1j0070 古音略例-明-楊愼 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部十
 古音畧例    小學類三韻書之屬
提要


  臣等謹案古音畧例一卷明楊慎撰是書取
  易詩禮記楚詞老莊荀管諸子有韻之詞標
  為畧例若易例日昃之離離音羅與歌嗟為
  韻三歲不覿覿音徒谷切與木谷為韻並受
  其福福音偪與食汲為韻吾與爾靡之靡音
  磨與和為韻頗與古音相合他如嘒彼小星
[000-1b]
  維參與昴舊叶力求切慎據史記天官書徐
  邈音昴為旄下文抱衾與禂之禂音調實命
  不猶之猶音摇今考郭璞註方言裯丁牢反
  檀弓咏斯猶鄭註猶當作摇則二音實有所
  據慎又謂呉棫於詩棘心夭夭母氏劬勞勞
  必叶音僚我思肥泉思之永嘆嘆必叶他涓
  切出自北門憂心殷殷門必叶睂貧切四牡
[000-2a]
  有驕朱憤儦儦儦必叶音髙不思古韻寛緩
  如字讀自可叶何必勞唇齒費簡冊其論亦
  頗為得要至如老子朝甚除日甚蕪倉甚虚
  服文彩帶利劍厭飲食資財有餘是謂盗夸
  慎據韓非解老篇改夸為竽謂竽方與餘字
  叶栁子厚詩仍押盜夸均誤今考説文夸从
  大於聲則夸之本音不作枯瓜切明矣故楚
  詞大招朱唇皓齒嫭以姱只比徳好閑習以
  都只集韻姱或作夸又呉都賦列寺七里俠
[000-2b]
  棟楊路屯營櫛比廨署棊布横塘查下邑屋
  隆夸長干延屬飛甍舛互是夸與餘為韻正
  得古音而慎反斥之殊為失考又易晉晝也
  明夷誅也慎謂古誅字亦有之由切與晝為
  韻孫奕改誅為昧昧叶音暮殊誤今考周禮
  甸祝裯牲裯馬亦如之鄭讀調為誅則慎説
  似有所據但晝字古音讀如註張衡西京賦
[000-3a]
  徼道外周千廬内附衛尉八屯警夜巡晝又
  易林井之復晝與據為韻井之渙晝與故為
  韻渙之蠱晝與懼為韻則古韻晝不作涉救
  切可知何得舍其本音而反取誅之别音為
  叶他若莊子竊鉤者誅竊國者為諸侯慎讀
  誅為之由切而不知侯之古音胡正與誅為
  韻又易林蜘蛛之務不如蠶之緰慎讀務為
  蝥緰為鉤不知緰古音俞正與務為韻葢其
  文由掇拾而成故其説或離或合不及後來
[000-3b]
  顧炎武江永諸人能本末融貫也乾隆四十
  六年九月恭校上
      總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
      總 校 官 臣 陸 費 墀