KR1j0062 增修校正押韻釋疑-宋-歐陽德隆 (master)


[003-1a]
欽定四庫全書
 増修校正押韻釋疑卷三
      宋 歐陽德隆 撰
       郭正巳 校正
上聲


一董 二腫 三講  四紙
五旨 六止 七尾  八語
九麌 十姥 十一薺 十二蟹
十三駭 十四賄 十五海 十六軫
[003-1b]
十七準 十八吻 十九隠 二十阮
二十一混 二十二狠 二十三旱 二十四緩
二十五潸 二十六産 二十七銑 二十八獮
二十九篠 三十小 三十一巧 三十二皓
三十三哿 三十四果 三十五馬 三十六養
三十七蕩 三十八梗 三十九耿 四十静
四十一迥 四十二拯 四十三等 四十四有
[003-2a]
四十五厚 四十六黝 四十七寢 四十八感
四十九敢 五十琰 五十一沗 五十二广
五十三豏 五十四檻 五十五范


一董


多動切督也正也蔍董草似蒲而細螮蝀虹也又東宋韻詩螮蝀在東押詳東韻注
徒總切釋作也搖也洞洞恭貎又一送無註乃山洞字記洞洞乎屬屬乎如弗勝音動瞋目顧視
曰晍&KR2237詷急也又東送韻引也漢禮有挏馬官釋以皮為袋以盛馬乳挏取其肥○曨力董
切曈曨欲明也又一東竹器又東韻注唐元㵛傳藥籠中物此是○琫邊孔切佩刀上飾詩注在下曰
鞞在上曰琫説文天子以玉諸侯以金黄補亦作鞛又春秋傳云藻率鞞鞛黄補多實詩瓜瓞唪唪
[003-2b]
草盛又東注石次玉又講韻○蠓毋總切蠛蠓釋因雨而生莊醯鷄釋暡曚日未明又東
幪幪茂盛又送韻詩麻麥幪幪此是心亂又東嶝韻○駷損動切搖馬銜走又腫韻○總亦作
㧾作孔切聚也皆也釋合也衆也又東送韻詩百禄是緫書百里賦納緫説命緫百官並上聲在此書揔朕師
之無揔于貨寳並無明音省試徐汝能儒席珍待聘賦押動字寳異商臣之緫押在此禮歛其緫布注緫當作
儳此非銓総字在去聲然唐選舉志銓緫之法密矣乃此緫字宋璟傳同宜知詩素絲五緫在平聲倥偬
苦也又送韻注同然道法緫要賦顧祀四押司條章之倥偬葢明所揔王省惟嵗賦郭德驥六押又幾倥偬職
守治官之董法嵗功而坐揔皆在此押如揔字去聲亦有之兩賦皆押在此可無疑亦作稯禾聚束稯又
[003-3a]
東韻&KR3062車輪又東韻然蒸釋然麻蒸屋階中㑹又一東註同巃嵸山貌又東韻註同
菶蓯草貌張補記喪事欲其縱縱爾註縱趍事貌又鍾用韻&KR2905鳥飛竦翼又一送○澒
胡孔切大水貌釋水大濛澒也亦丹砂化為水銀囉唝歌也○孔康董切穴也甚也釋亦姓詩孔昭孔
多孔甘孔夙書孔壬之類史孔桑孔光孔頴達韓文百孔千瘡並此是張補莊計四海之在天地之間
也不似礨空之在大澤乎註礨空小穴也又義與孔同東送韻張騫傳當空道同○蓊烏孔切&KR3712欎釋
草木盛雲氣釋又大水貌塵也釋塕埲塵起他孔切木器又腫韻
 黄補 鞛唪 張補 縱空


二腫


之勇切疾也釋癕也亦作穜種類又用韻穜又東鍾韻漢宣紀假公田貸種食之注之勇反
[003-3b]
足腫釋繼也趾也足根也追也時冗切足腫病釋詩既微且注汗傷為㣲腫足為廣韻與瘇同故
賈䇿方病大瘇如曰瘇足也○宂而隴切散也字从宀儿作穴非草生貌又鍾韻賈賦闒茸尊顯注下
才不肖之人此是氄毛釋鳥獸毛盛不肖釋傝䢇劣也○竦荀勇切恭也敬也或作
𢥠懼也釋心戰懼搖馬銜走又董韻髙也釋説文生而聾曰聳禪衣○捧亦作奉敷
奉切承之也釋兩手承也奉又本韻用韻史藺相如傳身所奉飲此是○奉父勇切承也獻也又本韻
用韻釋奉承漢翼奉應奉此是奉禄字在去聲○覂亦作泛方勇切反覆釋漢武紀泛駕之馬注覆駕此
是泛又梵韻○冢知隴切大也亦丘冢字以冖豖○寵丑勇切釋愛也尊居也漢九真郡有都寵音龍
[003-4a]
劉寵彭寵陳寵此是○重直隴切輕重之重非再重之重釋厚也曽也又鍾用韻輜重字直用反魚名
又東韻○隴魯勇切阪名釋天水大阪因以為州名丘壟釋田中髙處方言秦晉之間冢謂之壟張
補亦作龍孟子必求龍㫁而登之陸云謂岡龍㫁而髙者又鍾韻○勇余隴切釋猛也徤也漢班超子
班勇此是草革甬甬又禮鐘舞上為甬釋此鳬氏為鐘注鐘柄也記仲春角斗甬注今斛也漢書甬道並
此是箭室又東韻斛也又董韻偶人釋木為之用之送葬設闗而能跳躍道上加土
釋又地名在准泗亦作湧釋湧泉亦作踴跳也釋左踊貴屨賤注刖足者慫慂勸也釋方
言南楚己不欲喜怒而旁人説者謂之慫慂漢衡山王傳日夜縱叟如曰上子勇反下讀作勇又此縱史字顔
曰奨勸韻不収水盛又鍾韻○兇許拱切恐懼釋左曹人兇懼兇恐懼聲又鍾韻字下从几者是
水聲又鍾韻衆言釋詾嚇也○恐丘隴切懼也又用韻注疑也此音義不同字从凡太學公試潘廷立
[003-4b]
仁為器重賦八押重字云當務聖人之勇又云失之猶恐押在此○拱居竦切斂手也黄補亦作共語居其
所而衆星共之共又鍾用韻&KR0891璧也手械釋兩手共一木又三燭周禮王之同族拲音拱
蟋蟀又鍾韻固也以皮皮束物又縣名又姓○擁委勇切釋手抱塞也又鍾韻
覩勇切乳汁又送韻
 黄補 共 張補 龍


三講


古項切釋習也諭也解也耕也分水流釋韓文若航㫁港絶潢以望至于海也○棒亦作
[003-5a]
棓步項切釋扑也杖也漢天文志右五星曰天棓曹操為尉縣五色棓蜃屬釋蛤也爾雅蚌含漿
石次玉又重韻耜屬○項户講切釋頭後又姓缿受錢器釋如今藏缾可入不可出漢書缿筩此是
亦作&KR2835補講切枲履


四紙與㫖止通


亦作帋諸氏切釋砥也平滑如砥石漢蔡倫始用木膚麻頭敝布魚網為之或作紙側擊也釋側手
擊朱博傳奮髯扺几字下無一畫釋礪石亦平也儒行礪亷隅注脂㫖二音脂内不収黄補亦作㡳
孟周道如㡳又梅福傳爵禄天下㡳石之履反左日官居卿以㡳日註平也謂平歴數此是又齊韻語已
辭釋詩樂只八寸曰咫釋周尺也木名釋江南為橘江北為枳似棘多刺車輪小穿釋又
地名毆傷○弛施氏切解也釋弓解懐也又本韻哿韻釋彘也今之猪家語三豕渡河
[003-5b]
尺氏切釋奢也泰也詩哆兮侈兮注讒人也猶箕星哆而張大張口釋亦大貌又哿馬韻楊述邪哆
昌者昌氏二音美女釋姑姼輕薄貌火盛曲鉹又支韻註甑也沾懘又祭韻釋沾懘之音
注敗也昌制昌紙二音○是上紙切釋直也又非反也又姓理也釋正也審也又霽韻書顧諟音是理
釋姓氏又支韻積也釋積聚廣也釋國語吳陜溝而㢋我恃也釋恃事曰恀
别也釋别離周景王作洛陽誃臺此是岸傍欲落者&KR1851或作砥碮其示切釋以舌取物○尒
忍是切詞之必然作爾非汝也經史尔爾通亦作迩釋近也○躧亦作蹝所尔切徐行貌釋
躧步説文舞履也又蟹寘韻漢雋不疑傳躧履起迎山尒反莊讓王曽子曵蹝而歌孟猶棄敝蹝也並此是
[003-6a]
汛也又蟹馬寘卦韻語小子洒掃注正作灑色買所綺二切視也下酒又支寘韻亦作
縰冠織又支韻乃詩紼纚字離騷索胡䋲之纚纚注胡䋲香草纚纚好貌索其香草以約束己所綺切在此
履不躡跟又寘韻物數釋五倍又脂韻補註引孟倍蓰句按孟註音師又山綺反二音通押
簁箄竹器釋籮也&KR2572革屣又寘韻○揣楚委切揣摩又果韻孟不揣其本初委反○捶主蘂
切擊也釋杖擊又寘韻莊大宗師皆在爐捶之間注自然之理亦有治鍛之為器者捶之蘂反又去聲崔盧謂
之瓮捶當作甀言在小處也馬策釋史箠楚鞭箠皆杖也是捶切荆也釋禮有菙氏註供荆箠以灼
○繠如累切垂也又脂韻左佩玉繠兮服飾備也而捶而水二音亦作橤草木葉蘂釋華外曰蕚
華内曰蘂○徙想氏切釋移也玉者印釋所以主土故以土籀文从玉○此雌氏切釋止也佌佌
小也釋小舞貌玉色釋玉白又支薺韻水清又齊韻○紫将此切色也釋間色班固賦其宫室
[003-6b]
也傚大紫之員方注謂太微紫宫太紫方紫宫員云紫宫字聲犯暗諱不思稱意也詩翕翕訾訾又支
韻按小旻詩正作㒆訿字注以言相毁召旻詩臯臯訿訿注不供職記不苟訾此是苛也釋口毁也
窳也釋漢書志啙窳媮生捽也行貌釋莊秋水跐黄泉而登大皇跐足踐也○髓臭委切釋骨中
齊人謂滑曰瀡草木華敷貌釋又草名爾雅蔨鹿靃越雋釋蜀中郡字名崔○觜即委
切釋喙也又支韻○褫丑豸切奪也釋奪衣易終朝三褫之此是又支韻从示旁角傾釋角不端不正
坼也析木釋詩折薪杝矣○豸丈尒切蟲無足曰豸又蟹韻注同解廌又蟹韻注同司
馬相如賦注似鹿角人君刑罰得中則生於朝廷主觸不直者文尒反史記文反按廣韻於蟹韻廌字注字
[003-7a]
林作蟹廌陸本作獬豸如是則解獬廌豸通張敝傳柱後恵文下注此解廌字後漢輿服志此獬豸字並無音
作韻注則皆可押壊也釋山崩又本韻哿韻山摧○邐力紙切行迤邐也○旎乃竒切旖旎旌
旗從風貌○迆移尒切邪行也峛崺釋上下之道揚雄賦衆山峛崺注卑小器也釋杯匜有柄又
支韻詳註黍酒又支韻衣縁裂也釋莊萇弘肔崔譔云裂也自得語○企亦作跂丘
弭切舉踵也又寘韻注同跋又支韻釋脚跟不著地詩如跂斯翼此是漢匈奴傳跂行喙息音啟啟内無公孫
弘策跂行音岐此非莊馬蹄篇踶跂為義上直氏反下丘氏反在此崔音技○跬大蘂切半步也釋司馬法
一舉足曰跬跬三尺也舉頭也又詩頍弁○綺去倚切釋文繒也四皓綺里季角一俯一仰又
支韻注同禮大卜二曰觭要注得也○掎舉綺切偏引也釋从後牽左晉人角之諸戎掎之䞿也又支
韻左踦閭注足也剞劂釋曲刀又支韻板為閣以藏物○技巨綺切釋能也術也藝也巧也字上
[003-7b]
从十如枝字匹角反揚子通天地而不通人曰伎注藝也與技同韻不収○倚隱綺切釋依物曰倚楚左史倚
車旁又寘韻黄補依也詩猗重較兮又支韻旖旄釋旌旗從風貌○螘亦作蟻蛾
魚倚切無注又尾韻注蚍蜉蛾歌韻賈誼賦固將制乎螻螘無音或可通押莊蟻慕舜羶記蛾子時術之並魚
起切在此船向岸釋整舟向岸車銜載轡者又支韻齧也釡也釋三足釡又支韻注
於跪切釋委曲也又支寘韻左端委以治民注端委禮以身服也孟委而去之賈策朝委裘注委裘若容
衣夫子未坐朝事先帝裘依已上並在此禮委積記源委在寘韻詳註骫骳又寘韻枚乗傳其文骫骳
曲隨其事顔曰猶言屈曲骫音委此是骳音被去聲○蔿羽委切姓也釋晉大夫蒍伯又草名草榮
[003-8a]
闢門姓也釋楚有逺氏代為大夫又草也○毁虎委切釋壊也缺也火也釋詩王室如燬
米一斛取八斗曰毇又舂為八斗周禮司烜氏又換韻又阮韻係諱按禮注音毁與毁同即不係
諱陸唐老鑑取明水於月賦云職嚴司烜是也若疑可冩此燬字○詭古委切釋詐也孟詭遇荘詭衘此是
毁廟主釋毁廟之祖重累釋戾也毁也釋詩乗彼垝垣函屬釋戾鋸齒怪異又灰
韻禮大傀異烖令去樂注怪也九靡反○跪渠委切拜也○俾亦作卑并弭切釋使也從也卑又支韻
股也釋股外曰髀拊髀髖髀在齊韻又㫖齊韻劍削又齊迴韻簁箄釋竹噐籮○庀匹婢
切具也釋又官庀其司頭瘍釋亦謂秃也又㫖韻别也釋詩有女仳離諀訾釋惡言也毁也
○婢部靡切釋女之下者田百畝為埤又支韻下也釋左宫室卑庳○弭綿婢切止也亦弓弭
釋爾稚弓無縁曰弭撫也釋安也亦作濔水盛貌又支齊韻楚姓釋又羊鳴○彼補委
[003-8b]
切釋對此之稱○披普靡切又散也披靡又支韻詳注○被部靡切及也亦寢衣又寘韻注同紹與新制許
與去聲寘韻被字通押其經傳内有獨音者只从本音如詩書純被漸被光被只皮寄反此非昔年省試陶成
天下之化近賦年人主㺓美之源賦埸中多純押被在此上聲考官多欲以失韻黜之賴其中有引通押之説
以為解免黜當以為戒兼聞諸父師如被字取字在字之類在官韻者且當从本來聲韻内押不可遽以新制
便押在通用内恐不便若非官韻泛用泛押則可遣有罪又支蟹韻○靡母被切披靡也又靡曼釋
無也偃也美色也又支韻莊與物相刃相靡注刃逆靡順賈誼賦傳説胥靡並在此漢書靡縠楊莊士之靡在
支韻&KR2935乗輿金馬耳又支韻注○頠魚毁切習也静也釋斐頠好也○䔺羊棰切藍蓼秀
[003-9a]
草木華初生
 黄補 底猗


五㫖


軫視切釋美也字从匕作非釋手指亦示也斥也孟旨意合同孝經㑹五經之旨趣此㫖字孟章
別其指言近指逺匡衡傳審六藝之指司馬遷傳六家之要指終軍傳詩頌君德樂舞后功異經而同㫖張湯
傳湯承上㫖皆此指字二字或通用押者宜知如旨酒甘旨物其㫖矣與十手所指養其一指頥指氣使却不
相干經典亦作耆致也字上無㸃書厎可績可厎行厎貢厥獒此是詩耆定爾功平上二音詳支韻注
○矢式視切釋弓弩古者夷弁作矢又陳也誓也正也直也○視亦作眡眎善指切瞻也又與至韻注
同紹興新制許與去聲至韻内視字通押賈山至言視孝也董䇿視太學並讀曰示在去聲詳至韻○水
[003-9b]
式軌切釋凖也北方之行○繠汝水切垂也又四紙聚也釋草木叢生貌○死想姊切釋澌也人相
離也○姊蔣兕切釋女子先男子而生曰姊數億至萬釋十億為秭説文五稯為秭○兕
序姊切釋似牛角青色重千斤○黹辰几切鍼縷所䊿雉名釋北方曰鵗○雉丈几切釋鳥名又城
堵漢吕后諱雉改曰野鷄左都城過百雉禮五雉百雉皆注云髙二丈長一丈曰雉芟也又睿韻記燒雉
他計直履二音周禮薙氏音替又在去聲水名釋出南陽○履兩几切釋踐也福也亦皮覆○柅女履
切止輪末釋易金柅○壘魯水切軍壁又賄韻莊庚桑楚居畏壘之山崔本作纍同力罪反漢鮑宣傳魁
壘之士魁口賄反壘音磊此非李陵傳下壘石盧對反韻無草釋似葛葉以艾白色子赤可食&KR1394
[003-10a]
亦作礧碨&KR1394山貌禱也釋讄功德以求福&KR1702飛走且乳之鳥釋狀似兎而䑕首以其&KR0971
亦作絫増也又脂韻詳註又寘韻史積行累功此是黍絫字在脂韻禹山行所乘又脂韻詳註諡也
釋述前人功德獸名釋似猴仰鼻尾長數尺末有岐雨即自縣於樹以尾窒鼻禦両禮蜼彝又至宥韻
○唯以水切諾也字从口唐明皇嘗語近臣曰狀元某人材質有餘惜不識字寫唯作走也
垺也又脂至韻禮社稷之壝此是○癸居誄切日干名釋太嵗在癸曰昭陽又北方之日水流
釋深水處○揆巨癸切度也○几舉履切釋案屬又筵几作儿非乃音殊木也釋山海經族蔨
之山多机栢水涯亦作&KR1393大䴢釋旋毛狗足○跽巨几切長跽釋荘擎跽曲拳其理反在此○洧
羽軌切水名釋出滎陽密縣流入潁魚名釋鮥也似鱧疻痏○巋苦軌切山小而衆又微至
○軌居洧切釋法也亦車轍字从九釋見下宄字注匣也釋唐武后置四匭匭以受上書者此是氿
[003-10b]
水厓从土詩有洌氿泉注字又作晷側出泉姦也釋外盜内為宄書冦賊姦宄罔不冦賊鴟義奸宄此
宄字前循吏序孝武之世姦宄不禁後崔寔政論孝宣嚴刑峻法破奸軌之膽此軌字二字古通用引此不可
兩押如押軌則軌範之類作宄非乃救字日景釋又規也揚子德隆則晷皇亦作泉側出詩此
氿字方器釋以盛黍稷外圓内方○鄙補靡切釋都鄙逺鄙亦陋也臧否又本韻有韻紹
興新制按詩未知臧否釋只音鄙如此之類全使經文即只許从獨音於此上聲押韻如法言押臧否之類即
許與有韻否字通押按易六二注左師出臧否詩邦國若否若順也書否徳並音鄙又方有切此類多押者宜
○美亦作媺母鄙切釋好也甘也美下从大俗羙字乃羔字禮以媺詔王此是記朝廷之美濟濟翔翔美
[003-11a]
音儀韻不收○匙卑履切取飯以匙釋匙首劍屬瘍也釋頭瘍又紙韻禮疕瘍者造焉在此並也
又脂至質韻詩克順克比必里切在此詳見至韻注釋殁母也父曰考母曰妣不成粟釋穅秕書若
粟之有秕左秕稗此是塵垢糠粃注本亦作秕豚祀司命股也反紙霽韻拊髀髖髀在薺韻○否
都鄙切塞也釋此否泰字卦名又本韻有韻毁也釋書方命圮族此是字從戊己之己又之韻从辰巳
之巳痛也釋腹内結痛山一成又脂韻○噽普鄙切大也釋呉太宰噽字則下用從口是也
黒黍也一稃二米又脂韻詳註器破未離千水切地名釋魯地左盟于趡


六止


諸市切釋停也息也待也足也容也亦作洔小渚足也釋舉趾又交趾國名亦作阯基
草名釋白芷香草祭天所也釋神靈之所止秦起鄜密上下四畤以祭四帝○齒昌里
[003-11b]
切釋口斷骨又録也年也列也草名釋香草又海韻○始詩止切釋初也記蟬始鳴市志反此非○市
上止切釋交易買賣之所釋依也賴也○耳忍止切釋主聽又語已辭老耼姓李名耳漢張耳
騄駬釋周穆王馬名耳璫釋珠玉飾耳乂志韻䋙䋙轡盛貌○滓壮仕切澱也牀簀又寘
易噬乾胏釋脯有骨曰胏○史爽士切釋史又記事疾也又志韻从史選活疾流駛
使令也釋役也义志韻○士鉏里切釋事也官也惟一合十為士釋學也又仕宦果也釋赤實果
字少一音廢砌也釋閾也○俟牀史切大也通作俟待也語不俟駕賈誼賦矦罪長沙此是
&KR1750騃獸行又駭韻水厓釋岸也○枲想里切釋麻有子字从木謹也釋質慤又畏懼
[003-12a]
語無禮則葸此是○子祖似切釋子息也又爵也亦辰名太嵗在子曰困敦書予弗子如字又将吏反
仔肩克也又之韻詩仔肩在之韻亦作秄耘耔又之韻詩或耘或耔二音治木器者釋工木匠
木名釋楸也杞梓桐梓○似詳里切釋嗣也類也象也姊姒釋長婦曰姒㓜婦曰娣又禹姓姒
辰名釋太嵗在巳曰大荒茖亦作禩癸也釋又年也殷曰祀周曰年江氾釋水别復入水
字从辰巳之巳與凡梵韻字从巳者異詩江有汜臿也釋耒之金也廣五寸○徵展里切宫音所
生文武音之一又蒸韻犯諱不収凡用角徴字以祉字代之可用不可押漢歴律志徵祉也物盛大而凡祉也
又曰觸於角祉於徵故太學上舍魁張正子舜樂歌詠五帝之言八風云韻第詳於祉角用此祉字是
丑里切釋慙也辱也字从止非福也釋可代徵字用不可押○峙文里切供峙具釋又峻峙書峙
乃糗糧此是亦作峙跱躇不進儲置屋下釋具也詩庤乃錢鎛待也釋具也儲也○里
[003-12b]
良士切釋居也正也道里也禮五鄰為里語東里子産釋料理義理又正也亦治獄官聊也釋亦
鄙俚司馬遷賛質而不俚此是魚名憂也又灰韻李悝孔悝在灰内釋中裏也衣内也字从衣
中里作裡者非釋果名亦行李又姓李理二字本不相干然又育同者宜知洪氏隨筆漢胡建傳黄帝李
法注獄官名又天文志左角曰李右角曰将注李法官號其書曰李法唐世系表李氏自臯陶為堯大理世作
此官命族為理氏至紂時逃難食木李得全遂改為李漢天文志騎官左角曰理此理字史天官書則此李字
左行李之往來至鄭子産與晉盟于平丘則曰行理之命皆注曰使人然則李理一爾若引此二字不可兩押
○以亦作㠯養里切用也亦作苢草名釋馬援薏苡詩芣苢一名車前止也釋語終之辭○矣
[003-13a]
于紀切釋語巳詞○喜許里切釋樂也又志韻詩田畯至喜注讀為饎酒食也耕者見田大夫至為設酒食
又云王申毛皆如字鄭作饎尺志反字从喜是也○起墟里切釋興也作也能立也秦白起山無草木
又詩陟屺枸杞釋其樹如樗又杞國唐盧杞白苗嘉榖○己居里切釋身也又中宫太嵗在已曰
屠維又志韻釋極也綱紀大曰綱小曰紀經紀十二年曰紀○擬魚紀切釋擬度也僣也釋曲
記儗人必於其倫注比也茂也又職韻注同詩黍稷薿薿魚起魚力二切


七尾


無匪切釋微也又星名尾為大辰孟秋日月㑹于鶉尾又首尾亹亹勉也釋亦美也又魂韻詩亹亹
文王勉也○斐敷尾切釋分别文又文章詩有匪君子注匪文章貌本作斐方尾切匪斐可兩押大也
薄也又微韻釋亦草也詩采葑采菲在此謗也又微韻注内周厲王虐國人謗王韋昭注謗誹也宋
[003-13b]
庠補音誹方匪切説文即音匪悱悱欲言釋語不悱月未盛之明釋月三日生明之名又隊韻書庚
午朏注普忽反徐方尾反方僓反召誥丙午朏亦三音○匪府尾切釋非也詩匪厥玄黄注當作篚又禮匪
頒注匪分也頒賜也廩人匪頒匪音分又如字又見上斐字注篋也釋方曰筐員曰篚又見匪字注
輔也釋書篤棐時二人負蠜又未韻左有蜚不為災在未内一蜚冲天蜚英聲音蜚平聲不收○陫
父尾切陋也○豨許豈切豕走豨豨又微韻漢朝陳豨此是笑也釋方言哀而不泣僾俙彷彿
又微韻雲貌又未韻○豈去几切釋安也焉也曽也又海韻菜之美者釋似蕨生水中○蟣
居俙切釋蝨子釋日數又幾何又微韻禾穖○扆隠豈切户牖間釋丹扆又衣字注
[003-14a]
㕈隱翳也釋蔵也博依廣喻又微韻記不學博依注廣譬喻此是記天子負斧依南郷而立注本又作
扆不可兩押博依與斧依義異丹扆與斧依義同張補哭餘聲也孝經哭不偯○顗語豈切謹荘也
釋漢郎顗荀顗晉周顗此是亦作蟻蚍蜉又紙韻注○韙羽鬼切是也左犯五不韙釋竒也大
也韓表表俞偉盛貌釋詩鄂不注韋鬼切光明也但字从韋旁華廣韻不収盛赤詩彤管有
煒此是王莾傳青煒登平如白青氣之光輝下文赤煒白煒同音暉然微不收此非時文作四時事使不可押
在上聲為失韻吉州堂試春為秋陽賦有引赤煒作上聲者誤也宜知光盛貌又暐曄光貌釋蘆
葦大葭○虫許偉切釋鱗介総名今人多呼作蟲字非也虺蜥釋詩維虺維蛇書仲虺又灰韻&KR1754
火也呉人曰&KR1754草総名又未韻詩卉木萋萋在未韻作卉非也乃先合反三十也○鬼矩偉切釋星名
晉志輿鬼為宗廟天目主視明則大榖成又人所歸曰鬼○磈於鬼切山嶮貌
[003-14b]
 張補 偯


八語


偶許切釋論也論難曰語又御韻語子語魯太師吾語汝可以語上之類上語下之義並去聲此非似此
類多可以意㑹齒不相値釋齟齬鉏鋙釋不相當樂器釋椌楬形如伏獸背上有三十七刻
書合止祝敔張補亦作圉詩銚磬祝圉又本韻守也釋廣韻注囹圄周獄名又見下圉注養馬者左
馬有圉一曰囹圄又本韻補記省囹圄成康囹圄空虚又栁以固吾圉此是止也釋禁也應也當也
禁苑釋折竹以繩連絶往來行貌又麻韻楚詞導飛㢘之衙此是○許虚吕切釋聽也又新
[003-15a]
補許行許敬宗許逺許燕此是○去口舉切撒也釋此除去之去非來去之去又御韻語去餼羊去食去兵孟
去闗市之征詩欲銷去之左舉相去凶見惡如農夫之去草並此是腋下又魚韻○舉居許切釋敬也
動也國名釋又草名詩以遏徂莒語莒父宰此是䈰也釋筥圓受五升聘禮四東曰筥藏也
木名釋柜栁○虡亦作鐻臼許切鐘鼓柎釋植為虡衡為栒詳見冬韻樅字注鐻又魚御韻莊削木為
鐻在御内史始皇紀銷以為鐘鐻注鹿頭龍身神獸也大也捍也又麌韻語不可者拒之此是左
攻其左拒乃陣名在麌内張補亦作距孟來者不距又本韻如距詖行距楊墨距人於千里之外並此是
黑黍釋一稃二米以釀東葦燒也釋火炬杜牧賦楚人一炬大剛釋漢志萬大也鉅野澤名
鷄距釋漢書投右跋距又本韻駏驉釋獸似騾釋豈也至也格也又御韻商蚷釋蟲名莊使商
蚷池河必不勝任注馬蚿釋苣蕂胡麻○胥私吕切有才知者又魚韻注知也又魚韻注
[003-15b]
熟穫曰稰酒也釋酒之泲者謂以茅泲之而去其糟即縮酒也詩有酒湑我注又作醑露貌釋詩
零露湑兮又其葉湑湑注枝葉不相比○苴子與切履中草又魚麻馬韻釋癰疽痒疾又魚韻
經典通作序象吕切次叙也如押彛倫攸叙長㓜有叙與庠序字不相干如押仁聖之序不可又押次叙之
浦溆又水浦堂有東西牆釋又庠序學也又見上叙注芧票釋莊徂公賦芧注橡子音
釋基緒又絲端漢書緒正律歴與緒同不可兩押山在水中釋島也魚名釋鰱也似
魴而鱗一作美也詩釃酒有藇又御韻○沮在吕切止也又魚御韻詩遄沮此是含味釋咀
囓韓文含英咀華○所疎舉切釋處也又伐木聲亦姓日月其争於所乎注不争其所而自代謝也語居其
[003-16a]
所此是釋饊也一曰祭神米又魚韻齎財卜問為䝪○阻壮所切釋隔也險也呪也釋以
禍福之言相要又御韻書以覆詛盟作盟詛之狂辭又有獄訟者使之盟詛並去聲俎豆釋所以薦肉字
从人人或从爻者非齒不正曰齟齬○楚創舉切釋萇楚亦荆楚國名記夏楚晉孫楚負楹石釋
柱下石水名釋爾雅濟為濋○暑賞吕切釋熱也釋禾屬粘可為酒故从禾入水釋小
獸善為盜又穴蟲名字从者非憂病詩癙憂以痒○鬻亦作煮掌與切釋烹也亦作
渚小洲釋水中高也○杵敞吕切又舂杵也世本雍父作杵臼止也又御韻董策必有偏而不起之處東
方朔傳宣室之正處並去聲字从虍処作匆非○墅承與切田廬也釋晉謝安圍棊賭别墅○紆神與切緩
也又魚韻挹也釋左難必抒矣注除也班固賦抒下情通諷諭王褒頌抒情抒素並石與切此是
忍與切水名釋亦爾也州名又姓蜜餌釋粔籹通作汝小也又本韻御韻飲也亦曰菜茹
[003-16b]
又御韻注同又魚韻禮運飲血茹毛孟飯糗茹草董策食於舍而茹葵韓文美可茹並音汝詩柔則茹之上去
二音揚子簞瓢捽茹注手捽菹茹無音詳魚御注亦作褚丁吕切積也門屏間釋當宁而立
絮裝衣字從衣傍左取我衣冠而褚之注畜也○楮丑吕切木名釋穀木皮可為紙為被姓也釋出河南
本殷後褚遂良褚亮此是字从示旁○佇亦作竚直吕切久立五月羔詩既有肥羜釋未成羊曰羜
張目釋説文長昭積塵粗絟者紵釋麻紵草也釋可為繩機杼釋機持緯者杼
神與切詩抒軸其空獨音直吕反○吕雨舉切釋律吕隂律為吕又姓吕望釋儷也伴也釋師
旅軍五百人也行旅亦祭山川名語旅於泰山孟行旅易旅卦名謹用刑詩殽核維旅注陳也書西旅振旅亞
[003-17a]
旅次卿也旅五卒為旅大旅于上帝光武紀野榖旅生注寄也又曰字書作櫓音吕古字通唐馬周逆旅並此
心膂釋脊骨&KR1930飯器釋筲器亦作梠禾自生○女尼吕切釋星名牛女又如也如男子
之教又本韻御韻○與弋渚切黨與又魚御韻作与非語斯人徒與与平上二音易孰能與於此中庸與知
與行曹參傳擊胡陵方與楊賦靈輿安步周流容與注天子之車容&KR3450而安豫與讀曰豫巳上並去聲此非
安行通作與賜也釋推予又魚韻黄補七序切恭謹貌有萋有且又魚馬韻
 黄補 且 張補 圉距


九麌與姥通


麌矩切麋鹿聚貌又麌韻黄補亦作噳詩麋鹿噳噳注衆也俁俁大也釋詩碩人俁俁○傴於武切婁
也釋背曲以氣曰煦以體曰嫗又遇韻記天地訢合煦嫗覆肓萬物注氣曰煦體曰嫗於具於甫二音
[003-17b]
噢咻釋病聲又遇韻張補莊痀區承蜩按莊注偃短句三音又虞韻○詡况羽切大言釋記徳發揚
詡萬物注普也況矩切後漢虞詡柔也木名又杼也莊栩栩然胡蝶也注喜貌此是玉名釋美
日出温又遇韻諱不収嫗也又遇韻諱不収亦作欨吹也又遇韻諱不収商冠
名又虞韻按王制音在此噢咻又尢韻詳注遇韻諱不収䐑肉釋夾脊又本韻模韻黄補大也
詩川澤訏訏又虞韻○齲驅禹切齒腐䟽行釋無所親也孟行何為踽踽凉凉注有威儀如無所施之
○矩亦作榘俱雨切法也釋方法唐裴矩陣名史記攻其前拒釋謂方陣也左右拒左拒此是又語
韻乃捍拒字國名釋姒姓左鄅人藉稻杜預謂在琅琊張補木名楀維師氏○枸木名蜀以
[003-18a]
為醬釋出蜀似穀樹葉似桑實似椹可食能薄酒味一名枳枸又厚遇韻黄補枳也禮婦人之贄椇榛脯
脩棗栗○窶郡羽切貧窶○羽王矩切無注廣韻注聚也舒也又遇韻監本注翼毛也以此而言則羽毛
字當押在遇韻祉羽字當在此省試人主之勢重萬鈞賦及興化解試舜敷文德舞干羽賦有押干羽字在此
上聲並出宜知如太學私試林字蒙舞節八音行八風賦陳舜耕樂則韶舞賦押干羽字在上聲不可以為法
今録諸羽字一二庶可類推禮五分其長而羽其一干付切記其音羽記羽為物疏云羽屬冬物聚則成財用
冬則物藏聚與財相類禮南吕為羽注凡五聲宫之所生濁者為角清者為祉羽漢律歴志羽宇也物聚藏宇
覆之也並無音晉樂志羽之為言舒也言陽氣将復萬物孳育而舒生書舞干戚注羽翳也䟽纛翳也舞者以
自蔽翳也記干戚羽毛謂之樂注干盾戚斧武舞所執羽翟羽旄旄牛尾文舞所執周禮有帗舞注帗舞者全
羽羽舞者析羽漢官儀羽林者言其為國羽翼如林之盛漢宣紀注林若林木之盛羽羽翼鷙擊之意學者以
[003-18b]
廣韻監韻注經史注䟽參之可知矣風雨又遇韻左雨木冰注如字雨而木冰在此釋夏王之號亦
舒也鄧禹貢禹張禹雨貌石似玉亦作㝢釋屋宇宇宙張衡賦德㝢天覆注㝢猶葢也帝之
德葢如天之覆苗賦篇充盈乎大㝢此是○撫斐父切安也釋循也持也東漢有杜撫擊拊也書擊石
拊石漢儒林傳張山柎注拊音膚此非弓把中○甫方距切大也始也釋男子美稱仲山甫尹吉甫
李林甫杜甫又與父通白黒相次釋畫斧形腊肉釋乾肉輔也萐莆釋堯時瑞草
禮器釋外方内員盛稻梁容一斗二升通作甫男子美稱又本韻記尼父書圻父司馬也農父司
徒也並音甫此是詩維師尚父注可尚可父漢髙紀亞父范増如淳注亞次也敬之次父猶管仲為仲父二父
[003-19a]
字疑與父母之父義同士子在塲屋中要連押尚父仲山甫亦必須上請恐考官不照以為差誤釋斫
也又斧鉞神農氏作揚斧藻其德注削也與黼字同不可兩押若押黼黻又押斤斧則可藏也釋財
物所聚又公卿牧守所居稱府州府第亦作頫低頭釋項籍賛頫首此是史陳涉世家俛首韓信傳俛
出胯下音俯韻不収通作府六腑釋王莽傳得託肺府此府字史記表諸侯子弟若肺腑音附劉向傳肺
附見遇韻注○輔扶雨切釋弼也助也又頰車也此輔佐字又三輔郡名又四輔謂輔弼疑丞釋杓北極四
星曰四輔所以輔佐北極云易咸其輔頰舌左輔車相依漢劉輔唐姜公輔並此是亦作釡鍑屬無足曰
釡亦量名六斗四升曰釡又九河之一曰覆鬴秿禾穧釋禾積父母釋父距也家長率教者又本韻
㕮咀含味釋嚼也水名釋水出神茵山今磁州因名滏陽縣腐爛釋亦朽也敗也腐儒莊臭
腐化為神竒○武㒺甫切釋止戈為武又迹也冠卷也又姓宋武功之後馬武何武蘇武並此字是也
[003-19b]
碔砆釋石次玉亦作䳇鸚鵡釋能言鳥䳇又厚韻亦作儛釋樂也所以節八音行八風漢張湯傳
舞知以御人又舞文巧詆唐栁公綽曰姦吏亂法法亡誅舞文者此是豐也許説文引書庶草繁橆釋
今書是此廡字美也詩周原膴膴又本韻又模韻媚也釋美女也愛也釋亦不動貌語夫子
憮然注音乎字内無文音武此是堂下周屋周魏間謂罌曰甒釋禮器君尊瓦甒注酒器受五斗
此是雉網○取此主切獲也又厚韻注洞又遇韻紹興新制許與厚韻取字通押○聚慈庾
切㑹也又遇韻注同紹興新制許與遇韻聚字通押○數所矩切計也又遇韻注同又覺韻孟數口之家校數
嵗之中記武王數世之仁虞書數舜之功並上聲在此此縷數枚數之數故公試豐芑數世之仁鄭清之六押
[003-20a]
數字云卜世殆難於縷數如歴數象數器數漢書張耳吏去耳數之又文帝今薄昭與王書諫數之注父偃傳
散五百金與之數並去聲此非十六斗曰籔○主腫庾切釋君也堂也領也火炷又遇韻
麋屬釋似鹿而大漢志粤山多麈晉王衍麈尾㪺器釋斟水器○乳橤主切字乳釋人及鳥生子曰乳獸
曰産又遇韻注遇也蘇武羝乳在去聲酒厚又虞韻○豎亦作竪臣庾切立也釋亦童僕未冠者又
禦韻諱不収襜褕短者曰裋褕釋敝布襦又遇韻諱不收○柱直主切釋楹謂之柱又姓○縷
隴主切綫也釋盖布縷之征尫僂釋傴僂岣嶁山名釋衡山别名又厚韻衽也釋襤褸釋
敝貌雨漊漊一曰習醉不醒又虞厚韻黄補以繫馬曰維繫牛曰婁公羊牛馬維婁又虞侯厚遇
○拄冢庾切牚也&KR1677有所絶止而試之○庾勇主切倉庾也釋又水漕倉亦十六斗曰庾
囚以飢寒死曰瘐釋漢宣紀繫者苦飢寒瘐死獄中字或作瘉黄補梓也詩北山有楰又虞韻量也
[003-20b]
釋禮弓人漆三斞勝也釋差也賢也唐韓愈病瘳又虞韻又見瘐字注猰貐釋類虎爪食人
迅走惰也惡也釋器中空
 黄補 噳訏椇婁楰 張補 楅務枸


十姥


莫補切女老稱女師釋女人五十無子不復嫁以婦道教人又侯韻宿草也又蕩韻注草莽厚
韻注鹵莽然莊子鹵莽字音莫古又如字詳厚内注鈷䥈温器○普滂五切日無色釋無色則逺近
皆同故从並又博也大也徧也後儒林傳慶普為慶氏禮通作普天也釋祭義溥之横四海注本又作敷
[003-21a]
芳于切于内無此非水瀕釋大水有小口别通曰浦○補博古切釋補綴完衣也又數也十秭曰垓
十垓曰壤十壤曰補種菜曰圃又暮韻注園圃釋禮園圃樹果蓏曰圃園其樊也詩築埸圃語老圃禮師
埸圃任園地又園圃草木注並布古反又音布籍録也釋屬也牒也○簿裴古切釋籍也亦車
駕也次第曰鹵簿分也又厚韻注部曲也釋省試胡休卿五星如連珠賦四押五字云粲珍光於天部
左部婁在厚韻○祖揔五切釋宗祖始也本也説文始庿漢儒林傳治春秋嚴彭祖又祖道餞行也晉祖逖此
玉瑑釋琮玉之瑑釋綬屬小者為冕纓亦綸組也○粗坐五切疏也又模韻○覩亦作
睹董五切見也釋中庸戒謹不睹五版為堵釋垣也詩注五丈為板五板為堵詩築室百堵漢按堵此
是史張釋之傳南陽堵陽人音者者内無博以取釋謝安圍棊賭别墅此是○土他魯切釋吐也
吐生萬物又茅土圜土田土土地字無㸃又本韻乃詩桑土字釋口吐也寫也又暮韻亦無注詩剛亦不
[003-21b]
吐無音以柔亦不茹音汝又不畏强禦吐音當在此上聲周公吐哺髙祖吐哺並無音故太學私試葉興宗秋
夕月賦二押暮字云玉黽之東吐陶憲宇四押暮字云桂華之初吐押在去聲又鄭豹變大明生於東賦四押
普字出扶桑兮光吐押在此上聲二韻恐通押沛國呼稻曰稌釋詩多黍多稌勑古反○杜徒古切甘
棠也亦姓釋絶塞也杜乃擭註杜塞捕獸機檻劉向杜羣枉之門又姓李杜房杜香草釋荰衡似葵而
桑根釋東齊謂根為土詩撤彼桑土又本韻&KR1423閑也釋塞也○魯即古切釋鈍詞語參
也魯又國名伯禽封於魯大盾釋亦城上守禦望樓記禮義以為干櫓亦作滷鹹也釋西方曰鹵
太常鹵簿同賈誼賦流血漂鹵漢紀無得鹵掠應曰與虜同謂言不定釋夷虜又虜掠又獲
[003-22a]
所以進舟○怒奴古切無注又暮韻注恚也喜怒字在去聲昔吉州小試髙祖性明達賦押怒字在
上聲者並黜宜知弓有臂釋黄帝作石為鏃又模韻○虎火五切釋陽物山獸之君朱虎方虎
陽虎白虎殿並此是字从虍几是瑞玉釋禮西方之玉又發兵符黄補柹貌詩伐木許許又語韻
水涯詩在河之滸○苦孔五切釋味也勤也患也○古公土切釋故也訓詁又暮韻注通古今之
言如詩估訓傳文釋詁舊本多作故今或作估音古又音故以上去二音言之皆是訓解之義耳釋市
税曰估網也釋網&KR2623革曰鼓釋擊也又量也容十二石曰鼓作皷非楊解嘲叔孫通起於桴鼓
此是目有朕曰瞽釋無目詩有瞽注樂官釋脛本曰股輔下體者字从殳辛酉瑞州解試帝歌時幾
股肱喜賦有寫股字从者並不考宜知牲羊釋羖䍽羊百里奚五股大夫塩池一曰不堅固釋
地在河東詩靡盬注王事多不堅緻皿蟲為蠱釋腹中蟲又蠱惑疑也易卦名又馬韻行曰商坐
[003-22b]
曰賈又馬禡韻市多得曰夃釋多債利也○户侯古切半門為户釋護也文也釋文彩狀又明也楊
䧺賦昈分殊事姓也釋跋扈猶强梁又扈從又見雇字注&KR2515山卑而大亦作&KR2046九雇農桑候鳥釋
禁民不婬者又慕韻爾雅此桑&KR2046字詩此桑雇字左九雇為九農正字異義同各隨出處本文用恃也
詩無父何怙釋福也詩受天之祜晉羊祜釋山有草木一宿酒又模韻又暮韻注
榛楛釋木可為矢似蓍鄠杜釋縣名在京兆府本有扈國秦有鄠○塢亦作隖安古切水障釋壁
壘亦林塢漢董卓郿塢石似玉大原縣釋又姓○五阮古切釋數也又姓漢第五倫左夏
參伍釋又行伍禮五人為伍易繫叄伍以變叄七南反禮設其叄傅其伍注叄七南反又注叄謂卿
[003-23a]
三人伍謂大夫五人則叄與三伍與五字通用若引此則叄三伍五不可連押如押參賛叄配之叄軍伍行伍
之伍義却不同辰名一曰旁午縱横釋交也太嵗在午曰敦䍧晉祈午又司馬典午此是如劉向傳朝臣
舛午行言相背違伍故反去聲無明也偶也
 黄補 許


十一薺獨用


在禮切草名又脂霽韻詩其甘如薺此是漢書采薺音咨病也釋江湘間謂物不長曰癠又睿韻
魚名釋常以春時出九江史貨殖傳鮐鮆半斤○洗通作洒小禮切滌也又銑韻乃姑洗之洗字孟願比
死者一洒之方朔傳不勝洒掃之職並音洗肅㳟貌又銑賄寘卦韻餘要見上注○泚此禮切清也又
四紙孟其顙有泚此是太學鄭欽秋夕月賦六押泚字云清泚楊六押云珠露亦同於清泚並押在此
[003-23b]
玉色鮮又支紙韻○濟予禮切水名又濟濟盛貌釋水出王屋又霽韻沇水釋東入于海又地名
 米莫禮切釋穀實物入目釋莊播糠眯目唐武后眯目望神皇○陛部禮切升髙階釋階
陛與君言不敢斥尊云陛下行馬禮王㑹同之舍設梐枑狴犴獄也又齊韻股也又㫖
紙韻並注股也文帝拊髀賈策髖髀並音陛在此太學私試王淪民以君為心賦六押米字云侯國尚强於髖
髀押在此○邸典禮切舍也釋邸物舍也至也又宿名釋氐房又齊霽韻詩維周之氐本此此是史秦紀
火氐盡畔讀曰抵漢書同下也又紙韻孟序正塗壅氐注塞也此是字上有㸃上無㸃者音止在五㫖
根柢釋本也又霽韻注同紹興新制許與霽韻柢字通押老深根固柢長生久視之道注性者形之根而
[003-24a]
形其柢也根深則柢固性復則形全無明音賦家多作固蒂云鄒陽書播休根柢音蔕詆訶釋毁也又
齊韻亦作牴觸也釋角觸韓文觝俳異端此是壠坻釋阪也又脂韻抵擠釋漢髙祖紀傷人及
盜抵罪武帝作角抵戲注角者角技抵者抵觸兩兩相當角力角技又顔曰抵當也非為扺觸並此是也
彫弓釋舜弓名孟弤朕車後釋廣韻大車後又支韻少下一畫○體他禮切釋身體作躰体者非体
滿木反涕泣又霽韻注同釋泪也自目曰涕易涕洟詩澘然出涕史記泫然流涕之無從並音體詩泣
涕漣漣涕零如雨賈策流涕並無音餘見去聲注酒赤色丹黄色又齊韻釋四曰緹齊注音体
在此史倉傳少女緹縈正義音体索隠音啼漢刑法志音他弟反○弟待禮切兄弟又睿韻乃孝弟字
愷悌釋毛萇云愷樂也悌易也又霽韻注同紹興新制許與霽韻悌字通押然經書中多是單豈弟字故
詩豈弟君子孔燕豈弟干禄豈弟是也下注云弟亦作悌然韻中無單豈弟字欲引此押只當依時注亦作悌
[003-24b]
字寫从豎心傍否則為落韻又詩旱麓干禄豈弟注樂易只徒禮切且云後豈弟同既獨音合在此上聲押
女弟又霽韻易歸妹以娣去聲更易又霽韻注同作逓非遞代迢遞○禮亦作礼里弟切釋履也体
也繼也釋酒一宿熟者設穆生醴此是釋鱯也選有鉤魴鱧水名釋在武陵又出衡山
釋彭蠡湖名在今南康軍又支齊戈果韻詳注又齊顔注迫蠡范蠡此是○禰乃禮切釋父廟曰禰又姓禰衡
絡絲檷黄補衆也詩垂轡濔濔又紙韻流貌又支紙韻亦作泥泥泥露貌又齊霽韻
○啓遣禰切釋開發也教也夏啟此是棨㦸釋㦸有衣曰棨兵欄刻木為合符曰棨傳信也
緻繒釋㦸衣又迥韻莊技經肯綮之未嘗注齒骨間肉綮結處技之妙刃未嘗經於微礙音棨音磬又音啟唐
[003-25a]
鄭綮歇後鄭五作相此是下首拜又齊韻○徯户禮切待也釋有所望孟徯我后取也釋莊天下
謑髁無仕注恥也張補五禮切莊終日握而手不掜注猶投也
 黄補 濔 張補 掜


十二蟹與駭通


胡買切釋二螯八足旁行散也物自解散又卦韻注同又本韻排難解紛易解卦卦内除解悖字外
餘音蟹此是渤澥釋海之别名一云澥谷獬豸釋神獸能别曲直之獸字林作解○罷部買
切遣有罪釋止也體也又支紙韻語欲罷不能皮買皮也二反又音皮○擺補買切開也釋撥也捭闔字不
○解佳買切判也説也又本韻卦韻詩不解于位言羣臣不解于其職佳買切此是○灑所蟹切洒
也又紙馬寘卦韻注並同語小子當洒掃注正作灑色買所綺二音記灑掃室堂注灑本作洒所買所賣二音
[003-25b]
掃素報反徐行又紙韻詳注○廌宅買切解廌又紙韻詳註蟲無足又紙韻○買莫解切釋
說文市也字从買


十三駭


下楷切驚也徒駭與駭政此是掛也又咍韻&KR1595豕四蹢皆白黄補擊鼓曰駴記鼓皆駴
車徒皆譟莊外物聖人所以誡天下○鍇口駭切九江謂鐵為鍇楷模又皆韻○騃語駭
切釋癡愚又止韻
 黄補 駴
[003-26a]


十四賄與海通


呼罪切貨賄釋金玉曰貨布帛曰賄恨也又隊韻注同紹興新制悔字易書語中釋文並無正音許
與去聲隊韻悔字通押○匯户賄切回也又隊韻書東匯澤此是貿物直釋人名晉慕容廆又
癖也病也釋木病無枝木瘤腫張補亦作壊詩譬彼壊木又怪韻按小弁注又如字○猥烏賄切釋鄙也
雜也積也亦犬吠聲角曲中門樞又灰韻○隗五罪切釋堆隗髙也又姓隗囂燕王師郭隗
亦作峞&KR1041峞山貌又灰韻大貌釋又頭不正○琲部涚切珠琲釋珠五百枚又隊韻
風病又微未韻○浼母罪切汙也釋東齊謂汙曰浼草上出一曰常也又灰韻詳注病也又隊韻詩
使我心痗二音○漼取猥切深也又灰韻璀璨玉光白也釋霜雪白貌黄補詩新臺有
洒注臺髙又薺銑韻○辠亦作罪徂賄切犯法釋辠正字也始皇以其字似皇故改為罪也山貌
[003-26b]
釋山&KR2750○鐓亦作錞杜罪切矛㦸平㡳錞又諄隊韻切都昆切者諱恨也又隊韻釋羣
也又至隊韻並無注○磊魯猥切衆石○櫑櫑具劍飾釋古木劍張補莊畏壘之山又魁壘又五㫖詳
○餧亦作餒弩罪切飢也又五寘魚敗釋語魚餒又此餒字


十五海


呼改切釋天池以納百川亦州亦姓肉醬釋禮有醢人○愷亦作凱可亥切樂也釋師還詩樂黄
補亦作豈詩齊子豈弟飲酒樂豈又尼韻髙爽釋爽塏髙地爽也燥也甲也又代韻注同
開也又灰代韻司馬相如傳昆蟲闓懌顔注讀作凱此是○改己亥切釋更也已有過文之使改字从己或作
[003-27a]
攺乃余止切頰下白胲○亥胡改切辰名釋太嵗在亥曰大淵獻又姓亥唐鞠也釋鞠囚又代德
竒侅非常又咍韻○靉倚亥切雲盛貌又代韻○倍薄亥切釋子與母算又反也又隊韻
漢策下無倍畔之心在隊韻○采亦作採此宰切取也又代韻注臣下之邑字从爪作采非乃采取之采代
内乃采邑之采記千里之外曰采倉改切書疇若予采注官也事也記九采之國並七在反書百里曰采南邦
采衛載采采注事也某事某事也服休服采注服制事民也周禮采服已上無音如七在音在去聲亦有義合
在上聲押餘見代韻注又此采字與下官寀字意義同官寀釋寮官亦同地為寀作寀非乃審字
䰂髻文色釋光彩繒綵木名棌椽司馬遷傳堯舜棌椽不斵○宰子亥切主也釋冢宰
宰我事也又代韻唐杜黄裳傳賛皆足以穆天宰此是聽不聞釋半聾年載釋唐虞曰載年
也此非載物之載又代韻盡亥切所也存也察也又代韻注同紹紹興制許與去聲代字在字通押太學
[003-27b]
中國有至仁賦魁徐明叔四押在字云樂湛恩之汪濊注誤押在云波澄淮海大學在明明德楊峴押在字云
想遺風於千載揚慎押在字云當求諸内既同是題又同是日而取中者或上或去以見通押不拘今録于此
庶就試者或韻脚及官題有在字者免疑惑○茝吕亥切香草釋䖀也齊謂之茝又止韻離騷擥木根以結
茝兮注香草喻賢人昌攺切此是蕩亥切俟也及也又霽代韻注同紹興新制許與代韻逮字
通押詩迨天之未隂雨此迨字不収靉靆雲貌又代韻危也釋近也駑駘釋疲也鈍也駘
蕩春風也又咍韻通作紿欺詒釋江南呼欺曰詒又之志韻紿絲勞也釋又欺言詐見釋懈
也又慢也竹萌 乃亦作迺曩亥切辭之緩也釋又汝也栁文漁父詩欵乃一聲山水渌黄庭堅題
[003-28a]
曰元次山欵乃曲音媪靄湘中節歌聲今按廣韻上聲海韻欵放改切相然譍也然則款當為欵音靄不音媪
今世所傳栁文誤以欵為款而復誤音則世俗之誤自栁文始又有合欵乃為一字讀曰媪而副以靄字此又
誤而又誤黄所題已刻浯溪石矣然今韻亦無乃字音靄者姑辨于此以俟知者太鼎又代韻詩鼐鼎
及鼒注乃代反又音乃


十六軫與凖通


止忍也車後木釋周禮車軫四尺輿後横木又翼軫星名又縱横家陳軫視也釋驗也又候脈也
目有所止釋目有所限而止又厚重左憾而能眕者注重也畛陌釋田道間畦畛黄補戾也
孟紾兄之臂脣瘍釋癮疹皮外小起稠髮釋髮美為鬒相迫釋種穊又聚物唐元稹字
徽之能詩纑也釋軍衣記君子比德於玉縝密以栗知也注音軫此是又音真真無富也又震韻注
[003-28b]
同如振濟字在去聲亦作袗青服語袗絺綌注單也本作紾○哂矢忍切笑也釋笑不壊顔語哂
由此是或作哂乃啞字曲禮笑不至矧注又作哂齒本曰矧大笑則見況也釋詞也取詞如矢又見上
○蜃時忍切大蛤雉入水化左魚塩蜃蛤弗加於海注食軫切在此又震韻諱不収亦作祳社肉謂
之脤釋左受脤于社社出兵祭社成十三注盛以脤器釋五藏之屬水者書敷予心腹腎腸時忍反此
○忍余軫切釋能也有所含忍○牝婢忍切牝牡釋畜母刖刑釋去膝葢骨刑司馬遷傳孫子臏脚
○盡在忍切空也釋竭也終也作尽非昔楊誠齊先生考試湖南漕卷有冩尽字者同官欲取之楊曰人将道
徳取个尺二秀才遂不果又尽後之尽本韻不収湍濜釋水急流○引似忍切道也又震韻或云
[003-29a]
唐書音胤六作螾側行者黄帝時有大螾引軸鍚鈏釋鍚謂之鈏水行地中濥濥又震
○隕羽敏切隕落釋從髙而下左莊星隕如雨此隕字公羊傳此霣字二字不可連押殁也
憂也疊波貌釋濜溳相次也持網繩又諄文韻齊人謂雷為霣釋雨也○嶙良忍
切隠山峻貌車聲又真震韻鬼火曰燐又真震韻丑忍切莊囅然笑貌病也又震韻左
疾疢在去聲亦作絼直忍切牛系也目眹亦眹兆釋目瞳子亦吉凶兆字從目旁如朕在位之
朕從月旁在寢韻二字不同○泯弭盡切盡也又真韻莊子脗合無波際貌按齊物篇初音泯李音刎
又刎頸勉也又徐耿韻○敏美隕切疾也釋又聡也達也材識捷疾也膚敏彊也黄補亦作暋書
愍不畏死痛愍釋悲也憐也姓也釋閔損又傷也病也但經書中多用單閔字為憂憫字如閔雨
有志乎民詩閔周閔君子之類是也不可連押唐李宗閔又見憫注憂憫又閔字注閔憫愍義略同
[003-29b]
水流貌中空類竹釋簡筡中○緊居忍切釋纒絲急○窘巨隕切迫也釋唐張說論文張九齡之文
如輕縑素練實濟時用而窘邊幅此是倉囷又諄韻地蕈又阮韻箘輅釋竹名
貝屬又諄韻○稛苦隕切國語稛載而歸又混韻
 黄補 紾暋


十七準


之尹切平也釋準繩又樂器状如瑟十三弦長一丈或作凖准並非純縁又諄稕混韻詳諄韻注
射臬又諄韻張補禮壹其淳制又諄韻○蠢尺忍切蟲動釋蠢兹有苖蠢爾蠻荆此是駮馬
[003-30a]
雜也釋踳駮相乖舛孝經云踳駮尤甚○盾豎尹切兵器所以蔽身釋矛盾劍盾又混韻乃趙盾字
闌檻之楯聳尹切竹萌釋玉筍班作笋非亦作算栒架鐘磬鳥名釋鷹隼鷙鳥又祀鳩
○蝡而尹切動蟲釋淮南子蠉飛蝡動又獮韻○尹庾準切治也正也釋又誠也伊尹記孚尹旁達
上音浮下音笋又音筠信也作允非玁狁釋詩玁狁孔熾漢匈奴傳山戎玁允又此允字
侍臣所執書一人冕執鈗釋矛屬按今書是鋭字以稅反孫履齋直音以韻注為是莊子螴蜳謂不安定
 張補 淳


十八吻與隠通


武粉切口邊曰吻脗合又軫韻注黄補刎頸也禮不至者刎其人抆拭又問韻○粉
府吻切朱粉釋傅於面者燒鉛成之○憤房吻切滿也釋語不憤不悱此是土膏肥又文韻書黒墳此
[003-30b]
土怪釋羵羊又文韻濆湧又文韻公羊濆泉涌泉也黄補怒聲也禮廣賁之音作而民剛
毅又文魂寘問韻亦作蚡地行䑕釋漢丞相田蚡塵坋釋一曰大防莊子隠弅之丘釋丘
髙起貌又文韻詳注○忿撫吻切悄忿釋怒也記有所忿懥語忿思難並扶粉切爾雅魵鰕釋鰕
别名出穢邪頭國○惲委粉切厚也釋謀也義也漢揚惲亦作蕰積也又問韻注同紹興新制許與
去聲問韻藴通押詳去聲注藏也釋語韞匱而藏諸枲也紼也又問韻注同又文魂韻紹興新
制許與去聲問韻緼字通押語緼袍揚緼奥難見東方朔孝文衣緼無文並只扶粉反易繫乾坤其易之緼於
粉於問二音故陳麟之斗斟酌元氣賦八押運字云足探乾坤之緼在去聲可見通押心所愠積又問
[003-31a]
韻注同紹興新制許與去聲問韻慍字通押音去聲詳見問韻注釀也又問韻無注須醖字當在此
轒䡝車名又元韻○麇苦粉切左求諸侯而麇至注羣也又諄文韻○攟舉藴切取也釋
拾也蕭何攟摭秦法顔注九問反収拾也然問内只有攈字無从囷者押者宜審○抎張補云粉切聲
也揚先知鐘鼓不抎按先注作音云一曰鐘聲云内無


十九隱


於謹切釋藏也痛也蔽也又惞韻詳注棟也亦作車聲雷聲又欣韻如詩殷其雷
此殷字許謹切蚯蚓也謂之寒䘆○謹几隱切釋絜也慎也唐張公謹書明王謹徳肅謹來賀之
類只代慎字諱不可押槿木名釋櫬也又名舜草也釋根如薺華如細栁蒸之食之甘字下从三畫
謹身有所承字下从巳瓢也破瓢為杯婚禮用之謂之合字下宜从巴○齔初謹切毁齒也
[003-31b]
釋男八月齒生八嵗齔女七月齒生七嵗齔又震韻注同巨謹切迫也指逺近定休釋此逺近之近又惞
韻乃附近之近與逺近不同音記相近於坎壇音祈此非○听語近切听然笑貌
 黄補 刎賁抎


二十阮


五逺切姓也出陳留○苑於阮切以養禽獸釋園苑也字从巳不从匕後从夗者並同宛屈
釋宛然又元韻順也釋美也周禮有琬圭釋圭有琬文者琬猶圓田三十畝曰畹又願韻有
蘭畹於逺反馬足趺也釋又體屈蜿蟺蚯蚓釋亦升貌又元韻○逺雲阮切遼也指逺近
[003-32a]
定體釋此逺近之逺又願韻乃離逺之逺○暅亦作晅況逺切日氣兒哭不止曰咺釋詩赫兮喧兮
注赫有名德咺有威儀況逺切此是許也又元韻漢息夫躬傳造詐諼之策此是張補記煖之以
日月又緩韻○綣苦逺切繾綣釋反覆不相離又願韻詩以謹繾綣起阮切此是○虇萑葦初生者皆名虇
○幰許偃切車上張繒曰幰○圈求晚切畜閑漢有虎圈又僊獮願韻釋此字於獮願韻並注畜
閑於此獨注曰漢有虎圈音求逺反此蕈也又軫韻○寋紀偃切爾雅徒鼓鐘謂之寋
跛蹇又獮韻注同紹興新制許與獮韻蹇字通押易蹇卦注紀免反王紀偃反吃也又獮韻漢書
建瓴水釋覆也此建瓴之建非建立之建又本韻願韻○楗巨匽切拒門木陳楚謂鑰曰鍵又獮
韻記冬修鍵閉禮掌受管鍵並其辰其匽二音太學私試聖賢言如天地賦薛士衡四押逺云洪範發九疇之
闗鍵在此張補亦作建名曰建櫜又本韻願韻○巘語偃切山形似甗又獮韻甑也又元獮線韻左
[003-32b]
紀甗玉磬滅紀國所得玉甑魚輦切徐音彦○偃於幰切偃息釋僵也又言偃鼴䑕釋形大如
牛好偃河飲水此是魚名釋鮀魚壅水又願韻鳯名釋鶠鳳其雌凰匿也釋匽猪霤
下地釋亦路厠也旌旗之斿地方釋鄭地今屬潁川鄭伯戰于鄢陵又僊韻○反甫逺切釋
反覆又不願又元潜韻詩威儀反反注如字在此又蒲板反亦作皈則在潸韻詳澘韻注還也釋往返
亦作坂坡坂釋大坡不平車耳反出○軬父逺切車上篷又混韻竹器所以盛棗脩者又元
線韻釋餐也此飯食之飯字虛又願韻乃羮飯之飯字實記祭先飯飯蔬食三飯記三飯再飯飯黍揚飯
寗戚飯牛並在此○晚武逺切釋暮也亦作挽引之又願韻張良傳河渭漕輓天下揚雄解嘲婁敬委
[003-33a]
輅脱輓並音晚婉娩釋媚也容順也又獮韻
 張補 煖建


二十一混


亦作渾胡本切水雜流釋混沌隂陽未分荀富國財貨渾渾如泉源韓文序秦漢以前氣象渾然並胡本
反渾又元韻注焜煌釋火光左焜燿寡人之望束也爾雅百羽謂之緷又魂韻按禮注平上二音
亦作閫苦木切門橛束也釋絭束又軫韻悃愊誠也織也孟捆屨織席宫中道有
居也廣也晉下壼○衮古本切釋天子服六冕之第二者黄補亦作卷禮三公一命卷又僊獮線韻
壅苖曰蓘帶也釋織帶詩竹閉緄藤繩也鐘病聲髙聲䃂車缸釋燕齊海岱之間謂之錕&KR1360
亦作鯀禹父名張補禮十摶曰縳釋羽數也又獮韻大束○穏烏本切安也○本布衮切釋
[003-33b]
本末本根也説文木下曰本或作夲乃叩字竹裏蒲器以盛種作畚非○㮥部本切舟篷
連蓬又阮韻○懣母本切煩懣又緩慁韻○損蘇本切釋臧也傷也卦名又閔損○忖超本切忖
度也思也○刌斷也釋細切也割也元帝賛分利節度注干本反祖本切禮撙節詩噂沓背
憎釋聚語苯䔿草叢生○鱒粗本切魚名釋赤目魚舞也詩墫墫舞我字从士人之士又諄韻
○盾杜本切人名春秋趙盾又凖韻乃矛盾字混沌釋元氣未判莊鑿一竅而渾沌死上胡本下徒本反
黄補束也詩白茅純束按詩注讀如屯徒本切鄭徒尊切又諄準稕韻張補記圂豚行又魂韻
亦作遁逃也又恩韻注同逃遯隱遯字易遯卦徒㢲反則當在去聲泛押不拘篤囤釋小廩
[003-34a]
黄補不開通之貌左天下之民謂之渾敦釋即四凶驩兜也又灰歡蕭隊韻又魂韻諱不収
 黄補 縛豚


二十二狠


下墾切狠戾○懇口狠切惻也至誠也墾田也釋耕也治也齒齦又欣韻○烜況逺
切詩赫兮咺兮張補亦作烜
 黄補 卷純敦


二十三旱與緩通


下罕切無注又翰韻注不雨也故太學私試漢君天下如春賦押漢字云由乎春旱在去聲明矣詩旱麓
旱山名户但但反在此性悍急又翰韻○罕許旱切網也亦希罕字上从网亦作熯乾也釋暵日
[003-34b]
乾熯火乾又翰韻熯又獮韻内易莫暵乎火呼但反在此○侃空旱切剛直也釋又和樂也又翰韻語侃侃在
去聲喜也又翰韻詩式燕以衎在去聲○笴亦作簳古旱切箭笴又哿韻記妢胡之笴讀為槀謂箭槀
右老反韻無禾莖釋左或投秉稈○散蘇旱切冗散也釋散誕也此疎散字又翰韻乃分散
熬稻釋饊飯葢也又翰韻○瓚在旱切祼器釋受五升口徑八寸以圭為柄用灌鬯又翰
韻書拒鬯圭瓉才但反在此詩釐爾圭瓉冬官侯用瓉並才旱反旱字土去二聲皆有○癉亦作&KR1248多旱切
病也又哿个韻詩下民卒癉都但反沈本作&KR1248張補詩逄天僤怒注厚也又翰韻黄補厚也詩單
厥心又寒獮韻○坦他但切釋平也安也○但徒旱切徒也釋語辭亦作䄠通作但○詩袒裼暴虎釋脱
[003-35a]
衣袖而肉袒漢書左袒為劉氏此是小觶詞誕亦大也南方有蜑蠻水中沙者曰潬
○嬾魯旱切怠也作懶非潘也釋灡潘米汁又寒翰韻
 張補 僤


二十四緩


胡管切釋舒也亦作浣濯垢亦作椀烏管切小盂○款苦管切意欲也亦款識也愛也扣也
字从俗欵非空也釋太史公要指論實不中其聲者謂之窾注窾空也漢書此款字有虞氏梡
俎釋木為之四足如案尚質無餘飾○管亦作筦琯古緩切樂器釋竹為之長一尺圍一寸六孔管晏管籥管
分道之管以筦闚天房琯並此是轂沓釋車轂端鐵田器釋車具孟序錧鎋音管又方言作錧
錧釭也客舍釋市有館又換韻詳注詩適子之館音灌或作舘非釋憂無告又換韻爾雅
[003-35b]
痯痯病也釋賢人失志懐憂病又換韻澡也又換韻易觀卦盥而不薦音管又盥櫛斡運也賈
誼賦幹流而遷又本韻賈誼賦幹弃周鼎顔曰轉也食貨志幹鹽鐵幹運山海之貨漢幹官鐵市兩長丞如淳
曰主均輸之官並音管○滿莫早切釋充也盈溢也又姓字中从二八煩冤又混慁韻○伴蒲滿切釋
侣也○算損管切數也又換韻語何足算也上去二音籩屬釋冠箱張補亦作篹記玉豆雕篹
作管切纂組釋又繼也又見下注繼也釋書纉禹舊服纉太王之緒此纉字楊纂紂之餘漢髙祖叔傳
纂堯之緒宣帝纂修宏業亦取纂紹為義乃此纂字二字義同不可兩押鋋也五百家謂之酇釋聚
居也又歡歌翰韻禮地官酇長遂人五酇並作管反詳見歡韻注蕭何酇侯音贊○短都管切釋促也不長
[003-36a]
○斷截也此截㫁字易㫁木為杵又本韻換韻○疃土緩切禽獸所踐處釋詩町畽鹿場畽又作疃
徒管切絶也此㫁絶字又本韻換韻○卵魯管切物之無乳者亦作暖煗又乃管切温也又阮韻
多旱切信也厚也黄補亦作單
 黄補 單 張補 篹


二十五澘與産通


數版切淚下又刪諫韻○撰雛脘切撰述又獮韻詳注洪氏容齋隨筆撰字列在二韻中仍義訓
不一紹興三十年省闈舉子兼經出易簡天下之理得賦内有考官蜀杜莘云韻押如撰字在所必用然唯撰
述可押如雜物撰德體天地之撰異乎三子者之撰撰杖屨之類並仕免反不可用遂揭牓示衆士子上請為
逐一剖析方退去饔具又線韻○虥仕版切虎竊毛曰虥猫又山諫韻○赧亦作𧹞乃版切面愧
[003-36b]
而赤釋周赧王恭也釋悚懼詩不戁不悚○僴下赧切寛大貌詩瑟兮僴兮&KR0972忿貌釋&KR0972然授兵登
○睅亦作睆户版切大目釋左睅其目又睍睆笑貌釋語莞爾而笑又歡韻音九者諱不収
刀也○綰烏版反惡也繫也又諫韻漢衛琯盧琯無音在此○版亦作板補綰切判也鉼金
曰鈑釋禮祀五常供金鈑○昄部板切大也詩爾土宇昄章注大也黄補順習也詩威儀反反又阮韻按
詩賓筵執競注謹重也順習也如字則在阮韻亦作昄符板反則在此太學君子之道簡而文賦魁八押簡字
云宜威儀之反反次名魏顯父亦云異繁儀之反反在此○矕母版切目矕釋視貌叙傳矕龍虎之文孟康曰
矕被也顔音目限反韓親戚競覘矕黄補則牋切暴也揚孝至鷹隼䎒䎒
[003-37a]
 黄補 反䎒


二十六産


所簡切釋生也大籥釋似笛三孔而短&KR1132嵼山曲貌水名釋出京兆藍田谷入霸州
○剗楚限切平也韓詩勿剗勿敗釋韓愈賛剗偽以真此是平鐵釋平木鐵器又諫韻○轏亦作輚通
作棧仕限切兵車也釋輚士車又卧車輚又諫韻&KR1989具也書方鳩僝工竹木之車為棧又本韻諫
韻禮士乘棧車才産反謂不革輓而漆之詩有棧之車注役車也並在此○醆阻限切盎齊也禮有醴醆
釋酒濁微清亦作&KR0678盞爵也釋玉爵夏曰琖小鐘曰棧釋爾雅注東晉元興中剡縣民井中取得
一鐘長三寸口徑四寸名曰棧又本韻諫韻○限下簡切釋度也齊也界也阻也亦門榍○簡古限切簡
牒釋大也簡編簡略書簡賢注畧也簡厥修注别也謹簡乃僚注選也記簡不帥教者與下柬字義同不可兩
[003-37b]
押字中从月亦作揀分别而簡之字从四木明也釋隂旦日明○眼五限切釋目也


二十七銑與獮通


蘇典切金之澤者曰銑釋又弓以金者之謂詵鐘口兩角曰銑足親地釋跣足書鳥獸毛毨釋
更生於理姑洗律名釋潔也三月律又洗足又薺韻髙祖輟冼先典反易繫聖人以易洗心悉殄反又先
禮反丙子南劍試解出此題只依此韻押晉衛玠為太子洗馬通鑑注云國語曰句踐親為夫差洗馬洗猶前
馬也前驅在馬前秋見反肅貌禮一爵而色洒如又薺賄韻簡䉳籍也釋今之版籍○扁
補典切署也亦石貌詩有扁斯石釋署門户也又本韻莊輪扁斵音篇又符殄反扁名也篇内無合在此人物
[003-38a]
表作輪遍只平聲○辮婢典切交也釋結也史西南夷人傳編髮與辮同步典切姓也釋盧醫扁
鵲又本韻艑艖舟名彌殄切不見也邪視又霰韻○典多殄切釋經也常也法也五帝之書
又姓○腆他典切多也釋厚也善也至也書惟荒腆干酒注紂大厚於酒玉也淟涊垢濁釋熱風
慙㥏釋青徐謂慙曰㥏詩有靦面目釋面慙○殄徒典切盡也釋絶也隂陽氣亂曰殄
又霽韻注水不利也前五行志准金沴水服䖍曰沴害也如淳曰沴音拂戾之戾義亦同與此韻中者意似音
非與去聲者音同而義異若押灾沴之沴只得就去聲押葢時文中冇常暘為沴也蝘蜒釋守宫又青韻
黄補盡也詩哀我填寡又真先震霰韻○涊乃殄切淟涊○顯呼典切釋明也著也光也漢石顯
牛駕具在背曰韅又霰韻○繭古典切蠶衣袍衣以絮為之襺春秋重襺麕有力者
曰豜又洗霰韻胝也釋皮起莊百舍重趼而不敢息重平聲足指約中斷傷曰趼○峴胡典切山名釋
[003-38b]
在襄陽讐喻也又見霰韻詩俔天之妹二音日氣釋日出好貌又霰韻詩見晛在去聲○犬苦泫
切釋狗有懸蹄曰犬亦作甽古泫切畎畝釋田中溝劉向畎畝不忘君狷者有所不為釋守節又
綿韻注同語狂狷音絹亦作罥羂罟釋掛也詐也釋誘也○泫胡犬切泫水貌釋涕流貌
又露光此字先韻諱不収所以舉鼎釋鼎耳易金鉉玉貌釋大車縛軛組
 黄補 填


二十八獮


息淺切秋田曰獮釋殺也釋少也善也又僊韻囷倉又僊韻苔衣野炬曰燹
[003-39a]
○淺七演切釋不深字从淺○翦子踐切羽生也一又曰齊斷釋秦有王翦作剪非淺也史記能薄材譾
揃㨔釋切也史魯世家自㨵其蚤音剪田器詩痔乃錢鎛釋銚也又僊韻福也釋祥也詩
俾爾戬穀○踐慈演切履也釋踐踏左盟于踐土鄭地此是記血氣之類弗身踐也注殺也音賤此是送去
也釋以酒食送人又線韻詩王餞于湄兩音書寅錢賤衍反衍字去聲亦有淺也釋詩小戎俴収
善言釋諂也公羊諓善埩言淺薄貌又先霰韻○選須兖切擇也又綿韻語選於衆車攻選車徒並上去
二音記選賢與能又選士並去聲前漢甫刑之罰有金選之品音刷此非網也以獸足○雋粗兖
切肉肥也釋雋不疑雋求此是或作㒞乃俊字嗽也釋吳起吮卒疽○闡齒善切開也釋大也明也
炊也左燀之以薪又僊韻宣叙傳燀燿威靈充善反此是帶緩釋寛綽又線韻聲緩又寒韻記其聲
嘽以緩昌善反此是黄補敝貌詩檀車幝幝又寒韻按杖杜二音○樿㫖善切木可為櫛釋記櫛用樿
[003-39b]
櫛記樿杓注木白理也皽膜釋皮寛○善亦作譱上演切釋吉也良也釋具食也又線韻注
鄯善西域國名壇墠釋除地祭又線韻魚名釋死人髮化又歌韻張補人名書有咎單
又寒僊旱韻邑名單及○熯忍善切乾也又旱翰韻詩我孔熯矣敬也而善呼但二反○舛尺兖切舛錯釋
剥也字从二牛相背晩取茶為荈釋茗之别名疾息釋喘息動蟲○剸止兖切截也又
線韻切肉○輭乳兖切柔也釋或从需俗軟非石次玉釋出鴈門白如氷半赤色動蟲
又準韻選愞劣弱又換過韻説文稍前大釋莊惴耎之蟲肖翹之物莫不失性注揣本作又作
喘川兖反耎音轉在此環動蟲也肖翹植物也上音消下祀饒反○撰雛免切持也又澘韻語三子者
[003-40a]
之撰注具也易以體天地之撰數也又雜物撰德記撰杖屨並仕免反此是通作撰譔述又線韻
具也釋又持也數也又諄韻乃記介譔字○褊俾緬切以衣小曰褊釋急也示也巧言又僊韻書截截
善諞言注音辨徐敷連反甫淺反○緬彌兖切微絲也釋逺也書湎于酒釋沈也勉也
水名釋漢水上源别出武都東狼谷中州名詩沔水殽黽釋黽池河南府縣名俗作澠漢馮異終能奮翼
澠池此是又軫耿韻○辨平免切别也釋判也又襇韻言辯釋慧也治也又霰韻易問以辯之如是徐
扶免反○鴘披免切鷹二嵗色赤曰鴘○免美辨切釋止也脱也釋也又問韻釋大夫以上冠
黄帝初作俯也釋揚解嘲將相不俛眉此是賈誼論俛首係頸漢書作頫音俯婉娩順也又阮韻
彊也釋勸也○展如輦切誠也舒也釋省視也展轉也又線韻禮展衣詩其之展也並去聲此是
卧不周曰輾又本韻線韻○蕆丑展切敕也釋左以蕆陳故事○輦力展切輓車也瑚璉也釋
[003-40b]
記夏后氏之四璉宗廟中黍稷器黄補蹇難也易往蹇來連又僊韻按易注丑善反鄭如字遲久也
○趁亦作蹍尼展切踐也又震韻轢也又本韻線韻○轉陟兖切輾轉亦旋也釋此旋轉之轉物自
轉也又線韻注運也乃運轉之轉以力轉物也詩輾轉無音依韻注在此又不可轉也無音以下文卷也眷免
反選也雪兖反叶韻在上聲賈䇿今轉而為漢梅福傳從諫如轉圜律歴志元氣轉三統五行劉向封事用賢
如轉石韓表旋乾轉坤並無音陳傅良轉圜賦押轉字在去聲有押在上聲者不取徐浩元氣轉三統賦二押
轉云混沌之撲既巨上下之形為奠亦在去聲可慿餘轉字宜審史蕭何傳關中轉漕給軍音張戀反
柱兖切釋引書也文如蛇狐乗夏篆注轂有約此是圭璧起文釋圭璧上瑑文刻也董䇿良玉不瑑
[003-41a]
此是白鮮色又混韻黄補羽數也釋百羽為摶又歡韻按羽人注平上二音○臠力兖切肉
臠釋亦切肉婉孌釋順也美也又線韻詩婉兮孌兮轉字上去皆有○遣去演切釋縱也送也又線
○演以淺切流也釋衍係大衍王注演天地之數鄭注衍演也亦敷演之義二字義略同押者宜審
長也長槍古有禱演釋八元名見左文十八年廣也一曰水溢也又線韻注同紹興新制許與
去聲線韻通押易大衍書衍忒詩蕃衍盛大只延善反在此餘去聲注○蠉馨兖切蟲行又僊韻
亦作澆以轉切水名釋出河東王屋州名釋濟河為兖州○蹇九輦切跛也釋易卦名難也又阮韻注同
紹興新制許與阮韻蹇字通押易蹇封兩音詳阮内注左蹇叔紀輦反&KR1996亦作謇難也取也釋以
手取又僊韻○鍵巨展切籥牡又阮韻詳註釋分也亦名件○巘語蹇切山形如甑又阮韻
甑也又元阮線韻玉甑又歡韻諱不収議罪又線薛韻注同紹興新制許與線薛韻讞字通押除
[003-41b]
詳薛韻注○圈巨卷反養畜閑又僊阮願韻漢虎圈字在阮韻○卷古轉切曲卷釋卷舒也又僊混線韻詳混
韻注菤耳釋草形似䑕耳叢如盤詩卷耳字不加草革中辨謂之韏釋車上所用皮○蜎狂兖
切蟲名釋蜎蠉井中蛣蟩赤蟲又一先揚雄賦蜎蠖之中顔注下兖切在此又選注於縁切僊韻不収
 黄補 幝連摶 張補 單


二十九篠與小通


先了切小竹釋可為矢記足以謏問釋謏小也又誘也謏誘為善○湫子了切湫隘又尤韻左齊
仲孫湫子小反此是○朓土了切月行疾出西方身長目不正又嘯韻越也又蕭韻
[003-42a]
美色曰窕又本韻嘯韻窈窱深逺貌又嘯韻○鳥丁了切禽捴名釋長尾禽蔦蘿釋木上寄生
繒頭&KR1326釋絹布頭也○窕徒了切深極又本韻嘯韻弄也釋輕也又蕭豪韻漢書挑戰此是
直好貌釋巴歌曰嬥歌搖也又嘯韻○了盧皎切決也又了慧也飾玦謂之釕釋帶頭飾
目名釋周官有眡瞭孟則眸子瞭焉此是繞也釋繚繞纒也放火又笑韻釋書燎原力鳥另
鳥二音釋照察又意精明黄補詩佼人僚兮又蕭韻辛菜釋詩集于蓼此是又屋韻乃詩
蓼莪字○褭乃了切組帶馬或作裊非偠㒟釋美也嫋嫋釋長弱貌説文媚也苛也
又小韻戲嬲釋戲相獶○皛胡了切顯也㵿渺㵿水逺貌鳬茈釋苗似龍鬚根似指黑色
可食芍藥字在藥内不収○杳伊鳥切㝠也釋寛也深也深逺貌釋静也善心曰窈善容曰窕
室東南曰穾又嘯韻釋莊鷄生於穾音要徐音杳深目釋韓窅爾神化○曉馨杳切釋曙也明也
[003-42b]
知也○皎吉了切月色白也玉石白釋明也玉佩○趙張補侯了切詩其鏄斯趙又小韻按
良耜注刺也以田器刺地去草
 黄補 僚 張補 趙


三十小


私兆切釋物之微○悄七小切憂也又笑韻色變釋記愀然作色○剿子小切絶也勞也
左安用勦民又爻效韻書天用勦絶其命子六反又引玉篇子小反餘見爻韻注○少始紹切多少釋不多
又笑韻○沼止少切釋池沼圓曰池曲曰沼詩靈沼陸音之邵反邵内無合在此張補詩其音昭
[003-43a]
昭又霄韻齒沼切糗也○紹市沼切繼紹絝襠也漢朱博傳大袑介行又霄韻
○擾爾紹切煩也釋亂也又馴也安也禮太宰擾萬民注馴也職方氏豫州兖州其畜宜六擾注馬牛羊豕犬
亂也釋晁錯除苛解嬈如紹反煩嬈也又篠韻纏也釋又姓左秦大夫繞朝釋字林圍
遶也牛柔謹釋馴也又脂韻○趙直紹切地名釋春秋屬秦晉亦姓又篠韻釋始也謀也作
肇非灼龜兆也十億曰兆旗旐釋畫龜蛇為旐馬三嵗曰駣又皓韻綺絲數曰絩
以紹切浩溔大水貌詩有鷕雉鳴釋雌雉聲○夭於兆切釋短折曰夭又屈也又宵皓韻書閎夭
此是殀殁釋孟殀夀不貳記不殀夭斷殺也並在此麋子曰䴠又皓韻○矯舉夭切揉曲為
矯釋又勇也詐也舉手也釋擅也託也詐稱漢書撟枉過正與矯同蹻蹻憍也又藥韻注舉手
行髙詩其馬蹻蹻蹻蹻王之造並此是崧髙四馬蹻蹻在藥韻漢髙紀王可蹻足而大晉灼曰舉足小髙音蹻
[003-43b]
注與藥韻同音與此同餘見藥内注黄補繫也書敽乃干○褾俾小切䄂端本末莊上如標
枝接天地篇注平上二音又詳見宵韻山顛峯頭○縹普沼切帛青白目睽釋目病酒清
者醥牛脅後髀前合肉○摽婢小切擊也釋拊心貌又笑韻詩摽有梅見下注急也釋辨
急又疾也又宵韻項羽慓悍匹妙反妙内無通作慓落也詩䔁有梅○眇弭沼切一曰小釋荘眇乎
小哉此是漢元紀窮極㓜眇谷永疏嚴然捴五經之眇論揚雄賦㓜眇之聲並音眇眇内無水貌釋渺
皛也小管曰篎又笑韻禾芒釋漢叙傳計秒忽注秒禾芒忽蛛網細者木末釋枝端亦記嵗
之杪大水逺也左藐諸孤注云藐奴小亡角二音孟則藐之亦二音又四韻彼小切釋
[003-44a]
上衣又識也明也又牋表中珉又王表又表表愈偉○皫滂表切禽毛變色彼表切餓死黄補亦作莩
孟野有餓莩又虞韻草名釋藿也又宵韻
 黄補 敽殍 張補 趙昭


三十一巧獨用


苦絞切無注釋技也巧偽又效韻注技巧紹興新制按詩葛屨其民機巧趍利巧如字徐苦孝反許與效
韻巧字通押○佼亦作姣古功切好也釋闕東好曰佼亦淫也狡獪一曰狡犬釋匈奴有狡犬
巨口黑身又狡猾絞縊釋縛也又國名左絞小而輕竹索亂也詩秪攪我心此是
博巧切釋食多又厭○鮑部巧切饐魚釋又魚敗曰鮑又姓柔皮又爻韻○卯莫飽切辰名釋太嵗
在夘曰單閼作夘非乃外字宿名釋西方白虎宿鳬葵又有韻釋詩薄采其茆注音卯徐音栁薄
[003-44b]
菜也漢律歴志昌茆於茆莫保反○稍山巧切漸也又效韻乃周禮家稍稍人字亦作炒楚絞切熬也
○爪側絞切釋手足甲也又覆手曰爪車葢玉瑵釋玉名○橈女巧切曲木也又宵效韻易橈萬物
乃飽乃教二音漢書橈楚權在去聲此非擾也又豪效韻注同左撓亂我同盟乃卯切徐許髙反黄憲傳
殽之不清俗作撓之誤也○拗於絞切拉也釋手拉○䝤亦作獠竹絞切夷名又蕭皓韻


三十二晧獨用


下老切日出貌釋光也明也浩浩水貌釋書浩浩滔天大學淵淵浩浩釋白也又本韻唐書
告浩者易汚亦白之義商山四皓白首人也今作皓二字不可連押詳見下顥字注釋明也亦太曍紹興
[003-45a]
新制孟王者之民曍曍如也釋曍與昊同説文胡老反義與浩同古字通用今添入如此則曍昊浩不可連押
如押太曍又押穹吴尸押民昊又押太昊則可此三者宜審夏為昊天白貌釋大也又天邊氣楚
詞天白顥顥如已押西顥之顥即謂西方曰色難又押皓字灝灝夷曠也又水勢逺揚商書灝灝古注
夷曠咸曰漫漫秘曰浩浩謂其逺大如咸秘説亦就水取義似與淵浩義同然古注與監注論之又似與其浩
字不相干也周所都釋鎬京武王都詩文王有聲鎬京司馬相如賦鄷鎬潦潏揚雄賦經營鄷鎬並此
鎬字班固賦遂繞鄷鎬潘岳闗中記鄷鎬潦潏又此鄗字今韻鄗字注邑在常山雖與鎬字不相干然班潘鎬
作鄗則二字不可連押依出處字寫不妨久雨釋又水名在京兆大鰕釋出海中長二三丈鬚長
數尺侯莎草名鄗邑在常山又鐸韻光武即位于鄗南在入聲韻○好許晧切美也善也也
又號韻通作攷苦浩切老也成也釋父死曰考人校也攷考不可連押如既押祖考又押稽攷可攷則
[003-45b]
無妨故鄭斗祥三聖守一道賦八押本原可攷又押文考是也叩也見上考字注木名詩山有栲
釋山樗木枯曰槀黄補亦作槁孟則苗槁矣乾也釋乾魚禮鱻薧○杲古老切明也釋日出明
白貌黄補亦作皜孟皜皜乎不可尚矣鮮色釋繒之精白者亦作藁稈也釋禾稈又藁本草
創之本黄補潔白也詩白石皓皓又本韻○媪烏浩切女老稱釋禮樂志媪神藩釐注坤為母
故稱媪小喪曰夭又宵小韻記不殀夭此是麋子又小韻袍襖釋裘屬○寶博抱切釋
玠也符也字内从缶或从尔非任也也養也安也守也草盛貌釋又羽葆亦作褓小見衣
亦作堡堢障釋小城鳥名釋似鴈而大無後指不栖木矢羽釋彩羽○抱薄皓切釋持也
[003-46a]
引也取也懐也○埽蘇老切除也又號韻語洒埽並去聲字从土釋乾燥又號韻易火就燥在此
釋兄妻○草采早切釋百卉也文帝叙傳民應如草古草字韻不収懆懆愁不安釋詩念子懆
懆注不申貌七感反七倒反○早古通作蚤子皓切晨也釋記蚤作樂記發揚蹈厲已蚤又事宜蚤濟皆此
蚤事齧蟲字从㕚虫作蚤非古又借為早暮字莊鴟鵂夜撮蚤聚蚤也水草釋浮者曰藻詩采藻
記玉藻天子五璪十二旒注雜采曰藻又作璪詳璪字注班固賓戲摛藻如春華韻不収如押只可依韻寫
黄補玉名禮王戴冕藻十二旒按玉藻注亦作璪則二字義不同不可連押如押采藻則不妨澡洒
縑曰繰又豪韻石次玉文采釋雜五采文繅有五采可薦玉禮繅藉五采又豪韻果名
釋安邑千樹棗等千户侯字从二朿或从束非在早切馬閑釋亦皁隷禮馬三乘為皁又柞栗屬以染皁
字从七非監本無注又號韻注至也廣韻上聲此字注造作也如大造造化造端造作造始興造修造之
[003-46b]
屬並在此易大人造鄭徂早反王七到反中庸造端在老反詩小子有造記造士無音皆注成也就也合在此
大學解試聖王宣明典章賦史彌厚八押造字云傷唐末造亦在此餘造字去聲注○倒都皓切仆也釋
此乃倒仆之倒又號韻注顛倒禮到莢都老反主父偃倒行逆施杜詩詞源倒流三峽水並在此然詩顛倒衣
裳亦都老反與監注異築也俗作搗非求福又號韻注同釋說文告事求福語無所擣也又禱上
下神祇丁老都韻二反水中有山曰島釋漢田横入居海﨩此﨩字韻内不収又一本作島字有四㸃
馬祭釋禱牲又虞韻○討土晧切釋誅治○道杜皓切釋衆妙所寄亦理路也此道德字又號韻乃
引道字蘇味道此是餘見去聲注瑞木一莖六穗釋有芒穀総稱稌也禮稻曰嘉蔬翳也
[003-47a]
舞者所執又豪韻注同又號内注黄屋左纛又沃内注羽葆幢馬三嵗曰駣又小韻○老魯皓切釋七十
曰老言鬚髮白愺恅心亂釋又寂静車葢弓又豪韻椽也釋屋橑簷前木釋雨水大貌又
號韻左潢汙行潦之水音老西南夷名又蕭巧韻乾梅屬釋禮有乾䕩○腦乃老切釋頭也字从
巛象髮从㐫音信象腦形有所恨也釋懊惱瑪瑙石次玉
 黄補 槁皜皓璪


三十三哿與果通


加我切可也嘉也詩哿矣富人箭簳又旱韻舟名釋楚之大&KR0657曰舸○可口我切釋
肯也許可也漢食貨志楊可告緍令轗軻不得志又歌箇韻坎坷地不平又箇韻○我五可
切釋自己稱又宰我砐硪山髙貌馬搖頭又駊騀也○荷亦作何下可切左弗克負荷釋檐也
[003-47b]
又詳歌韻荷何字注尚書荷紫囊此是急急又歌韻臧可切左右手之左又箇韻乃左右之左
㝿㝾釋行不正○癉丁可切勞也釋又怒也又旱箇韻張口又𥿄馬韻○拕或作拖也待可切引
也釋語扡紳或作拖揚雄傳紆青拕紫顔注曳也並徒可切亦作涾沱水貌又歌韻正船木
裾也壊也又紙韻○橠奴可切橠木茂貌袲袲衣貌旖旌旗貌妸娜美也
行有節釋亦柔也又詳歌韻注○砢魯可切磊砢遮也箇韻○娑素可切漢有馺娑殿又歌韻○瑳
千可切玉色釋鮮白又歌韻詩瑳兮此是


三十四果


[003-48a]
古火切釋果敢亦木實從木上象子形是果實今加艹無據詳蓏字注又木韻禮懾而載果古亂反亂内
蜾釋細腰土蜂純雄無子纒也釋苞裹詩乃裹餱糧○顆苦果切小頭掘堁塵起
貌又隊過韻果然飽貌又本韻莊腹猶果然○火虎果切釋伏羲鑽木作火南方之行炎上
亦作胡果切釋害也禍説文亦逆惡之驚詞楚謂多為夥釋陳涉傳夥涉王又物盛而多車髙
器又馬韻○婐烏果切女侍釋孟二女果此果字無音○跛補火切行不正又寘韻易履卦跛能履此是
跛倚而祭在寘韻楊米又過韻搖也又過韻注布也語播鼗武書播百穀播告之類並去聲詳
○頗普火切不正又戈韻太學張友為漢文章與三代同風賦八押可字云道易瀹於偏頗在此平
去俱通餘見戈内注不可亦作鏁蘇果切鉅鐺釋即鐵鎖門鍵玉聲釋青瑣易旅瑣瑣瑣瑣乃
小貌小麥屑○坐徂果切止處也行坐也字从二人作㘴非又過韻詳注○朶都果切樹
[003-48b]
木垂朶堅土曰埵山形亦作挅度髙曰揣又𥿄韻禾垂貌鬌髮釋小兒剪髮
髮留不翦曰鬌○妥吐火切安也釋帖妥也魚子已生圓而長曰橢好也釋楚人謂好曰
○墮徒果切落也又支韻詳注山嶞釋山狹而長詩嶞山喬嶽不恭也又過韻注同紹興
新制許與過韻惰字通押只音去聲者見過内注堂塾也釋射垜亦作裸躶倮魯菓切袒也倮又
馬韻亦作蠃蜾臝釋蒲盧即細腰蜂俗呼為蠮螉張補亦作果黽曰果屬果又本韻疥病左謂
其不疾瘯蠡又支齊戈薺韻在木曰果在地曰蓏釋前食貨志注應劭曰木實曰果草實曰蓏張晏曰
有核曰果無核曰蓏○麽亡果切么麽又戈韻○脞取果切小也釋細碎無大略書叢脞
[003-49a]
 張補 果


三十五馬獨用


莫下切釋六尺以上曰馬又武也怒也亦姓班馬賈馬馬周銅馬先野切釋傳本曰寫字上有㸃
去水案謂之○且七野切略辭又魚語韻○把捕下切握也亦作舍釋棄也舍又
禡韻字从口語舍之則藏音赦一音捨雍也山川其舍諸音捨棄也一音赦置也○者止野切釋語助
説文别事詞赤土釋丹也秦赭衣半道○社常者切地主釋共工氏子勾龍為社神禮二十五家為社
各植土所宜木○奲昌者切寛大也醜也距也釋漢令䞣張百人大貌又紙哿韻詩哆兮侈
兮大貌此是揚述邪哆昌者尺氏二音張補莊日中奓戸而入注開也亦作壄以者切郊外曰野
釋語野哉由也漢藝文志禮失而求諸野又朴野孟東野釋語助終之詞釋銷也金工莊大冶鑄金
[003-49b]
金踴躍亦女態妖冶亦姓公冶長蠱媚釋美容儀又姥韻似也切燭燼○鮓亦作鮺側下切
藏魚釋南方曰鮓北古曰鮺莊土苴以治天下土苴猶糞草也按讓主篇注土赤雅反苴仄雅反又魚
麻語韻○槎仕下切邪斫又麻韻○灑沙下切汛也又𥿄蟹寘韻○下亥雅切底也元在物下之
下釋此天下之下又禡韻乃自上而下之下詳去聲注大也中國之人又本韻禡韻此正華夏夏商周
游夏字禡韻乃春夏字春秋釋例云除春夏之夏字外餘皆户雅反左奏肆夏禮奏九夏戸雅反通作
夏大屋爾者切又絓也亂也詭也○賈舉下切姓釋賈誼杜氣靡屈賈壘又姥禡韻玉爵
又尊名一曰可受六升夏琖周斝唐王漢之文如瓊杯玉斚此是又禡韻乃周禮賈彛字亦作檟木名釋
[003-50a]
山楸孟舍其梧檟張補亦作夏記夏楚二物収其威也注夏稻楚荆又本韻禡韻大也亦非真又禡韻
注休假又以物貸之紹興新制據左傳序稱璧假許田古雅反後不音者同如惟名與器不可以假人之類即
假借字許與去聲禡韻假字通押詩昭假遲遲言以其徳聰明寛假天下之人古雅反毛音格又四海來假昭
假于下昜王假有廟並音格陌韻無漢文賛假借納用在去聲此非至也福也釋受福曰嘏
木可作牀几又換韻字从几又○啞倚下切瘖也釋不言又麻陌韻○雅語下切楚鳥名一曰正也文鸒
鸒鴨鶋鳥釋詩大小雅記君雅注雅作牙借字禮記此類甚多如尹誥之為尹告只依本文用不可押隋音樂
志上夀酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福君食奏需雅取易需飲食宴樂俱在此釋夏庌馬廡也又禡
韻按圉人注廡也所以庇馬庌音訝通作雅詩大疋字俗音匹非○踝戸雅切足踝釋足跟
轂轉貌又果韻肉袒又果韻○跨苦瓦切行不進又暮禡韻小衫亦作髁髀骨○寡古瓦切釋
[003-50b]
少也鰥寡老婦無夫曰寡○瓦五寡切釋夏桀時昆吾燒土為之如解瓦毁瓦飄瓦瓦全並此是
 張補 奓夏


三十六養與蕩通


以兩切育也又漾韻養由基善射厮養豢養胎養並此是字从羊食或作飬乃音眷心所欲
滉瀁水貌又漾韻亦作癢痛痒釋皮欲搔又十陽韻似兩切大獸釋出南越長鼻牙三年一乳
經典通作象形像釋如易象萬象飾也釋未笄冠者首飾在兩耳後刻鏤為之漭潒水急
栩實釋櫟實也桑蟲釋食桑菓作繭○奬子兩切勸也助也釋譽也厲也所以隐擢曰槳
[003-51a]
釋楫屬前推曰槳後推曰櫂菰蔣又姓釋雕菰草名亦國名凡蔣邢茅胙祭又陽韻○兩良蔣切二
十四銖一曰偶也又漾韻注乘也匹也禮九兩注兩猶耦也又五伍為兩並無音似與韻注偶義同合在此如
葛屨五兩却兩音又百兩御之注百乘也戎車三百兩禮純帛無過五兩並無音以去聲韻曰乘匹合在去聲
字中從二入或從人非裲襠履二枚為緉又漾韻飾也左御下掚馬魍魎釋山川之
精物○鞅倚兩切釋牛羈又頸組又馬在腹曰鞅商鞅鞅掌斷鞅此是韓信傳居常鞅鞅於兩反此是漢
髙紀心常鞅鞅於亮反亮内無周亞夫傳鞅鞅非少主臣無音石顯云塞其鞅鞅心又此鞅字懟也又漾
早知也飽也屋中央釋又木名又庚韻亦作强巨兩切勉也又陽韻中庸或强而
行之周勃木强重厚注木謂質朴又材官引強光武紀强革並其兩反迫也釋勉力乾漬米
○仰魚兩切釋舉也又漾韻書垂拱仰成如字又牛亮反黄補亦作卬詩瞻卬昊天又唐韻漢王章傳不自激
[003-51b]
卬揚雄傳激卬萬乘之主顔注並音仰此是○想息兩切思想○㼽楚兩切除垢瓦石也○掌止兩
切釋手中詩鞅掌注失容鞅猶荷也掌謂捧之也負荷棒持以趨走此是○爽所兩切明也差也釋書爽邦注
明也詩昧爽注昧明也漢荀爽此是左唐成公有兩肅爽音霜浄也通作爽地髙明處驌騻
釋良馬又陽韻鷞鳩釋鷹也又陽韻○敞齒兩切釋髙也開也露也漢張敝鶖羽敞恍釋驚
屋無壁釋牧馬處皆有庌廠以䕃馬止也莊倘然止○響許兩切釋聲也漢天文志鄉之
應聲讀曰響漢書皆然韻無當依韻押又見影字注兩階間又漢韻漌宣紀上帝嘉嚮讀曰響鄉人
飲酒釋歆饗記饗帝饗親饗者鄉也郷之然後能饗義與享同楊唐虞三代饗國長久漢髙惠功臣表唐虞饗
[003-52a]
恭己之治此饗字書髙宗中宗享國又此享字二字恐古通用不可兩押宜審又見饗享注肸蠁釋知
聲蟲左思賦景福肸蠁之興作注言大福之興如蟲羣起而多司馬相如賦肹蠁布寫注盛作獻也釋奉
上之謂享書享多儀不役志于享享與獻同易鼎卦享上帝无解一徳克享天心注當也並此是栁鼓吹曲乏
者德莫能享音鄉平聲無張補左晉叔向又漾韻左羊舌大夫注叔向祖父也許丈反史晉世家晏嬰如
晉與叔向語左傳世本並作叔向此是○繈舉兩切絲類釋又錢貫漢食貨志藏繈千萬此是俗鏹字韻不
負兒衣語襁負其子釋襁襁賈䇿又此繈袍字○丈除兩切十尺字無㸃持也一曰殳類又漾
韻注所以扶行也釋杖者扶也字虚扶伺者指其杖字實如王杖黄鉞髙祖杖義蘇武杖節鄧禹杖䇿之類字
虗當在此上聲如几杖基杖靈夀杖扶杖之類字實當在去聲然管信仁人有四海之聽六押廣字云徒撃子
陽之杖在此非張寕一聖人統壹人倫六押在上之上字云猶待丈人之植杖此去聲為是漢李彛傳近臣已
[003-52b]
不足杖注倚任兵器一曰慿也此慿仗字又漾韻止注曰兵器故王秉哲私試魁史官權重宰相押相字
云林甫秉權請停對仗在去聲為是昔吉州補吉士用相國家相字内人多押倚仗考官以為失韻葢倚仗字
在此○昶丑兩切通也明也○壤汝兩切柔土釋無塊曰壞豐也又陽韻漢張敞傳典京師長安
中浩穰顔注浩大穰盛也人掌反擾也又陽韻無注乃攘除字漢叙傳擾攘人養反辛卯建府解試成
王撫萬邦綏兆民賦刋行者有押擾攘於平聲者非宜審盛肥曰䑋釋蜀人諱肥曰䑋○賞始兩切釋賜有
功又翫也○髣亦作仿妃兩切相似釋髣髴網絲釋女功績紡○罔文紡切無也餘見下注
通作罔網罟釋庖犧作繩以漁孟罔市利是罔民也注由張網以罔民漢某罔疏網漏干楚並此罔字二字
[003-53a]
不可雙押如押楚網又押不思則罔罔克有終則不犯重通作罔誣也魍魎山川精物惘敞
釋失志貌車輞釋車之牙車輮也○昉甫兩切明也釋始也亦作放倣也又漾韻摶埴
工釋禮旊人為簋○枉嫗往切曲也○往羽兩切釋之也去也行也光美又漾韻○恍亦作怳詡
往切狂貌釋老子道之為物惟怳惟忽楊神心惚怳此是○搶此兩切突也釋頭搶地○長展兩
切孟也釋大也此長少之長又陽漾韻禮鄼長比長此是又宂長字在去聲○上是掌切登也自下而上又
漾韻乃在上之上易形而上者謂道記刑不上大夫金城上方畧並此是○迋具往切欺也又漾韻詩人
實迋女注誑也居往反又居望反俇俇劇也釋逞遽貌見楚詞


三十七蕩


徒沆切大也釋水貌周禮掌節以英蕩輔之注盛節函如字又吐黨反釋揚雄為人佚蕩音鐵讜
[003-53b]
大竹書瑤䃂篠簜釋簜可為簳滌器釋亦動盪又宕韻易八卦相盪注衆作蕩相推也此是金之
美者禮諸侯佩刀盪淎璆珌釋盪與玉同色山名又唐宕韻注同按漢書芒碭山蘇音唐山顔音宕不
在此漢郊祀歌西顯樂章云西顥沆碭秋氣肅殺碭音蕩○黨多曩切鄉黨釋五百家為黨長也説文不
鮮也善言又宕韻注言中則忠讜在此押太學補王度則王間忠直路賦四押廣字樂爾臣之忠讜在此
○儻他曩切倜儻卓異又宕韻日無光金幣所藏又模韻注○曩乃黨切曏也
亦作瀼漢書填於反㶞央㶞水不浄瀼又陽韻○榜亦作牓補曩切木片文亦題榜又唐宕敬韻
母黨切草莽釋草生廣野然曰草莽南昌謂犬善逐兔草中為莽字从犬在兩艹中作莾非又姥厚韻左是
[003-54a]
委君貺于草莽見伏戎于莽新莽此是餘見厚韻注中嵣㟿山貌曭㬒不明沆漭水大貌
大蛇釋蛇最大曰蟒○顙寫曩切額也柱下石○蒼采莽切莽蒼又唐韻○駔子黨切牡
馬一曰市會釋會馬市人史貨殖傳駔儈者會二家交易者也記工記駔圭音組骯髒釋體胖
在黨切駔大也○沆下黨切漭沆大水釋又沆瀣露氣也聲也又唐宕韻大貝釋海貝也如車
頡頏釋飛貌又唐韻○忼亦作慷口黨切慨也○坱倚黨切塵也又宕韻坱北無垠此是
水貌釋水滃泱又陽韻山貌釋山足女人自稱濁酒又宕韻盆也又宕韻注同孟
盎於背烏曩烏浪二音袁盎顔一浪反○㽘舉盎切陌也釋趙謂陌曰㽘又唐韻鹽澤○䭹
語㽘切馬驚怒又唐韻○晃户廣切明也帷也釋帷幌晉惠起居注有雲母幌書牀
水貌釋滉瀁水深廣人名晉有慕容皝○慌虚晃切昏也釋祭義何恍惚之有注以其恍惚與神
[003-54b]
明交並此是旱熱&KR3064㬻月不明貌寛明貌○懬苦晃切大也竁也又宕韻○廣
古晃切釋大也濶也殿之大屋此廣大字又宕韻詩漢廣漢陳勝呉廣疏受疏廣李廣胡廣此是禮廣輪在去

 黄補 卬 張補 向


三十八梗與耿静通


古杏切木名釋説文山枌榆有朿莢可為蕪荑者又直也略也亦梗㮣萍梗田子方學真土梗注土人陸
贄傳追&KR1665盡言猶棄梗此是魚骨釋刺在喉中又骨鯁蹇諤臣食骨留咽中三山解試君有忠
[003-55a]
臣謂骨鯁賦考官曉不云骨骾二字自漢陳平傳至諸史中五六處引用下一字皆从魚近世説者多誤以骨
剌喉為骨骾故宋景文以骨强四支冠其上從骨書之葢欲正世人之失也其説本於隋唐彦謙傳又廣韻鯁
字亦釋骨鯁二義皆通所以米公據此書之又於本贊尾後出鯁正一語葢欲互見二字可通用二字訓堅强
正直之義骨骾猶人言骨立云汲井綆釋井索韓詩汲石得修綆語為舌所介釋哽喉○杏
下梗切果名釋鄴有黄杏赤杏滎陽有白杏亦作莕荽餘釋水莱○卝胡猛切金玉未成器釋禮
有卝人○礦古猛切銅鐵樸石悍也惡也儣不可附釋粗惡貌麥也母梗切釋
勇猛徤人漢有堪猛舴艋小舟胡猛蝦蟆釋虴蜢蝗屬○螷蒲猛切修為螷圓為&KR1748釋蚌也
魯杏切釋寒也○瑒杖梗切玉名釋祀宗廟玉長一尺二寸有瓚文又漾韻○丙補永切日干名釋太
嵗在丙曰柔兆又明也亦作昞明也怲怲憂也又耿韻同白蟫魚釋蛃蟲邑名釋宋
[003-55b]
下邑在泰山三月為寎月午秉釋禾東詩彼有遺秉注把也又粟十六斛為秉周亞夫傳八嵗
為宰相持國秉彼命反命内無○皿眉永切飯食器○省所景切視也亦簡少漢以禁中為省中釋漢避元后
家諱改省又静韻記黼裘以誓省人依注作獮息典反痩也過也釋目病生翳亦災眚○影
於景切釋物之隂影右只景字為隂影字晉葛洪始加彡故在前經史中多以景為影苟君者儀也儀正則景
正賈誼論天下雲合響應而景從董䇿善惡相從如景鄉之應形聲伍被論下之附上猶景鄉劉向傳應若景
嚮陸贄若景附形已上並景作影二字義通但韻内無景音影若引此押只當依韻寫加彡○景居影
切光也釋象也大也慕也齊景公漢文景八景此是禮土圭致日景如字餘見影字注亦作竟界也竟
[003-56a]
又敬韻所以正弓釋出周禮亦作檠蘇武能㯳弓矢揚見弓之張兮何謂也曰㯳之而已居影切在此
但字从才手戒也詳下注言之戒也釋戒也寤也書儆戒無虞洚水儆予國語衛武公年九十
有五猶箴儆于國此儆字詩夙夜警戒亦以自警孟子引書曰洚水警予此警字二字恐不可兩押押者宜審
○永干憬切釋長也逺也書歌永言音詠又如字漢谷永此是○憬居永切覺悟也詩憬彼淮夷又迥韻諱不
玉光釋唐相宋璟太學私試無逸圖賦楊志云宋璟慮形於異日公試金鑾論當世事䅹鑛云事以
應變如璟守文可見璟字不諱&KR1440牖開明釋此字人多疑為諱攷之廟諱無然書冏命人多改作景命用


三十九耿


古幸切光也又耿耿憂也此字古迥切者諱此非但時文疑不用以景字代之如景光景弇是也
下耿切吉而免凶徼倖○黽母耿切鼃黽又軫獮韻冥也釋又蟲名亦勾鼆魯邑名
[003-56b]
見文十五蛤屬釋蚌狹長者又侍韻


四十静


疾郢切安也和也息也動静安静清静靖安也釋立也思也理也審也玉篇注謀也詩日靖四方
謀也又治也肆其靖之和也靖共爾位曷予靖之書嘉靖毁邦並注謀也上庠私試文王之典靖四方賦林士
竒六押主乎安靖又曰殷邦之嘉靖次富臯押治推貴靖又曰四方日靖連押二字葢靖訓謀也故不犯重如
已押清静之静又押載其清靖係意義同不可兩押須更審出處訓注唐李靖此是潔也又清韻字從之
者在勁韻女容徐靚又勁韻注明也張説論文閻朝隱文如服靚籹韓詩桃李晨籹靚並此是賈誼賦
[003-57a]
澹乎若深淵之靚顔注與静同史記正作静揚雄賦暗暗而靚深注静則静字若引此則静靚不可兩押
亦作阱陷也釋穿地陷獸又勁韻注同孟為穽於國中才性反此非然去聲無此阱字見去聲注○省息井
切察也釋審也又梗韻水出丘前又姓釋爾雅水出其前曰渻丘又少減也莊有記渻子○請
此静切謁也又勁韻乃朝請字○井子郢切古八家一井釋井田也又古者伯益初作井亦易卦名○整之郢
切齊也○逞丑郢切通也快也釋疾也亦誇逞又楚謂疾行為逞左何所不逞袒也釋單衣謂之裎
又清韻乃孟裸裎字馳也釋走也○領里郢切項也釋理也録也綱領領袖総領釋山坂
下裳曰袊○頸居郢切頭莖○郢以井切地方釋楚别邑左楚子囊城郢棗釋似柿而小司馬相如
賦楂梨梬棗○潁庾頃切水名釋出潁川字从水禾末釋禾穎穟穟字从禾或从示非書異畝同穎詩
實穎實栗並注穗也左穎考叔純孝毛遂脱穎而出揚秀穎德行之謂洪並此是○頃犬穎切田百畝釋亦
[003-57b]
頃刻又清韻乃詩頃筐字泉屬字从襌也詩衣錦褧衣又迥韻○䴵必郢切麫餈釋索䴵
金鈑曰鉼釋祀祭五帝則拱鉼金蔽也又勁韻注除也又青韻無注春秋以藩屏周必井反故私
試林士竒文王之典静四方賦六押靖字云藩屏在此記屏之逺方反兩見前注必政反後注必郢反此乃屏
除之義合在去聲故福解明王正五事建大中賦黄君賞四押正字云私邪悉屏在去聲為是然語屏氣屏四
惡除也音丙在此箳篂車蔽除也釋至信辟金又寘昔韻按庚桑楚篇注金玉者小信之質
爾至信則除矣又音壁○癭於郢切頸瘤釋博物志山居人多有疾安止也○抦音丙持也


四十一迥


[003-58a]
户頂切逺也从向非詩有泂酌篇釋逺也此字不係諱從丷者諱但時文中疑亦以逺字代之
光也此字不諱作古迥切者諱然詩文少用押○詗犬迥切告言也又勁韻○褧亦作絅口迥切襌衣
又静韻○濙烏迥切洴濙小水貌聽瑩惑也又請勁韻揚如王如瑩音榮之鳥定反○悻亦作
婞下頂切狼也楚詞鮌悻直文孟悻悻然此是溟涬自然氣也釋莊大同乎溟涬又大水貌寒也
釋脚脛乂勁韻莊鳬脛在去聲棄挺切欬也肯綮結處也出莊子詳霽韻注○剄古頂切斷
○鞞補頂切刀屋見琫字注又齊紙韻○竝亦作並部迥切併也釋比也漢何並又宕韻史秦紀並何
漢武紀並海並蒲浪反○茗亦作榠母逈切茶晚取者酩酊醉甚○醒先挺切醉寤也又青徑韻
注畧同屈原曰衆人皆醉我獨醒協韻在平聲無疑如省詩題酒醒寒砧作哀猿醒俗耳之類非一音韻疑混
當上請○頂都挺切顛頂也釋頂𩕳頭上易過涉滅頂此是酊酩釋三足二耳和五味之實器禹
[003-58b]
収九牧之金鑄鼎於荆山下記鼎鼎爾則小人注謂大舒緩漢康衡康鼎來沮注也方也作鼎非○挺
待鼎切拔也釋亦正直記挺重囚注寛也此是孟殺人以梃與刃字从木韻不収小船脯脡釋禮
鮮魚曰脡徑侹直也疾雷又青韻注平議也又徑韻注同紹興新制許與去聲徑韻訂字通用
○珽他鼎切玉名釋大圭長三尺記天子搢珽方正於天下注笏也無所屈直也唐有蘇頲
平也田區○濘乃挺切淖也釋泥也又涇韻𩕳頂也


四十二拯與等通


之䖍切上舉也釋救也助也廣韻無切音蒸上聲軺車後升○庱丑拯切吳中亭名釋在吳晉陵
[003-59a]
○㱡色拯切㱡㱡欲死貌冼冼寒貌


四十三等


多肯切齊也釋輩也等級差等○肯苦等切骨間肉一曰肯可釋荘肯綮見綮字注


四十四有與原&KR0627


云九切釋有無又果也取也又姓易大有卦冉有左右手之右釋又宥韻保右字同志為友
字以二又無㸃或作友乃音跋○朽許久切腐也○糗去久切熬米麥又宥韻孟飯糗茹草在此
舉有切釋數窮於九陽之變也象其屈曲究盡之形釋長久石之次玉黒者菜名釋種而久
者作韮非○臼巨久切臼杵也釋右者掘地之後穿木石或作&KR0875乃掬字也釋夫之父母之兄弟亦妾
之父母曰外舅舂糗釋灾也過也无咎又六豪○麔牡麋也○懮於九切舒遲貌釋詩舒懮
[003-59b]
受兮以九切辰名釋太歲在酉曰作噩亦作梄積木燎以祀天也又尤韻釋宥韻注引詩薪之槱
之按詩注只弋九反在此禮以槱僚祀司中司命羊九反在此臭也釋牛夜鳴則庮又尤韻注同
玉名釋石次玉者又宥韻教也訹也導引也禾下生莠釋草也詩稂莠莠言此是穿壁牕釋
以木為交牕一云左牆曰牖開户牖牖民甕牖陳平為户牖侯中尊釋亦罍器又尤韻詳注黄補
輕也詩徳輶如毛又尤韻注羑里釋在相州鄴都文王所囚處○缶俯九切瓦器作缶非釋盆類所
以盛酒秦人擊之以節歌藺相如使秦王擊缶易用缶釋弗也又尤韻不可也又㫖韻紹興新制
否字如詩未知臧否之類只音鄙若全引此即於㫖韻押如散押臧否字即許與此韻否字通押於兩音者詳
[003-60a]
見㫖韻否字注○婦房缶切釋夫婦説文服也山無石曰阜釋又厚也阜民阜財恃也釋荷
也受大不償背恩亡德皆曰負字从人貝作負非唐劉洪基贊義負偃植各安所施也王萯草名釋記
王瓜生注記禮樂偩天地之情釋猶依像也○滫息有切釋久泔秦人呼溲為滫荀子其漸之滫
○酒子有切釋醴也儀狄作杜康造○首始九切釋頭也始也又宥韻乃丘首東首字釋拳
也手足無注又宥韻注曰諸侯為天子守土則曰郡守太守字在去聲此上聲乃守器守道守仁之守
廣韻注主守釋又守府之事者字從寸法度也何休作公羊牧守注言公羊之義不可攷如墨翟之守城此是
書謹固封守記某土之守臣某左守在四夷天子巡守並去聲漢髙紀乃閉城拒守謂守其城也音狩又云他
皆類此昔吉州解試文帝敬賢如大賓賦既揭榜所是卷子送郡教㸃對内有一卷於有字韻内押雲中太守
廣文謂有礙自改作雲中之能守不可不知清江解試太宗以虚受為理本賦取中數名皆於上聲受守内押
[003-60b]
太守字臨申號皆黜可以為戒○帚止有切拚帚釋少康所造俗加竹非小魚釋鱖鯞○醜亦作魗齒
九切釋可惡也類也齊也臭也○受是酉切承也釋容納也相付也疏廣疏受商王受此是組绶
又宥韻無注又宥韻注夀考也紹興新制許與宥韻夀字通押餘詳宥韻注○蹂忍九切獸足蹂
地又尢韻又宥韻注踐也屈申木也此矯揉字又宥韻注順也公孫弘䇿揉曲木者人九反宋陳傅良漢
斲琱為樸賦六押厚字韻云将文為之矯揉此是車輞釋易坎為矯輮又宥韻○溲所九切釋
浸沃也白酒春獵曰獀釋無韻注獵名○掫側久切行夜持更者釋賓将掫按注持物相著平上
二音又侯韻○肘陟栁切臂節○丑敕九切辰名釋太嵗在丑曰赤奮若公孫丑械也又本韻
[003-61a]
○紂丈九切商辛號竹易根而枯曰䈙力九切釋小楊葉如眉青緑條軟又宿名鬼栁亦姓唐韓
緒風曰鳬葵又巧韻注水凊貌又尤韻好也魚笱蚴蟉龍貌又幽&KR0627
○紐女九切結紐釋漢律歴志萬物牙紐於丑此是愧也又屋韻書忸怩入聲印鼻犬性驕釋
相狎又宥韻書狃于姦宄女九反在此木名釋檍也似棣細葉材中車輞闗中呼杻子又本韻
匹九切禾黍
 黄補 輶


四十五厚


狠口切釋厚薄亦重也君也釋繼體君也施令以告四方又天子妃曰后又侯韻注同紹興新制
許與侯韻后字通押大學后安得乃先後字后與後同魯邑釋在東平無鹽郷又候韻遲緩也即
[003-61b]
前後之後又候韻注相導前後為先後今賦者多押在此上聲隨所見并録于此皆省監文可慿據省試劉三
傑文帝止輦受言賦二押受字云聽納之地於予敢後公試黄堂疆理南北張自明六押有字云南交朔易而
定時人之先後鄭澤逺六押有字云塗山未至北遷而恐後鄭岊四押有字云水去既平之後人受天地中以
生賦鄭影暉二押受字云有衆成形之後别省王從龍舜執兩端用其中押有字云堅殄行兮不在列言之後
私試君德緝熙康又賦押有字云闡大基於既安之後浙漕唐文法度軋漢周韻脚唐文三變之後如榜魁錢
保亦押在此云相為先後私試有公銘書太常魁呉夢龍六押有字云竹帛之書垂名于後林億孝文有刑錯
之風押有字云上世之俗復還於後総是而觀自可意曉則去聲者恐不可例押如受記甘泉賦敢後乃遲後
[003-62a]
之後如乗國如乘航賦押已沈之後乃先後他如前後之後並押在此上聲易先天後天先庚後庚詩予曰有
先後並胡豆反此非○吼亦作呴吽許后切聲也釋牛鳴又侯韻○口去厚切釋所所以言食
亦作噭先相叩可也釋叩頭金飾器亦作敂擊也又侯韻○耇舉后切老人面若垢
為耇釋黄耇夀耇且也曲竹楠魚石次玉枸檵釋亦枸杞又麌遇韻釋犬也叩
也叩乞吠以守漢髙功狗此是釋濁也塵也○歐於口切捶擊又侯韻釋犬也○偶語口切儷
也釋忽也諧也又土木人耒耦釋耒廣五寸為伐二伐為耦又耕也亦作腢肩前曰腢又虞韻
亦作藕芙蕖根○掊彼口切擊也又侯韻莊掊斗折衡而民不争音剖○剖普后切判也○培薄口
切培塿釋小阜亦冡也又灰韻豕肉醬部曲釋亦界也又姥韻注覆暖物易豐其蔀釋王弻
注蔀覆暖鄣光明之物漢律歴志魯歴不正以閏餘一之嵗為蔀首音剖甂也釋瓿甊瓦甖揚覆醬瓿音
[003-62b]
蔀小甖在此又虞韻○母莫後切釋父母字中従兩㸃又模韻注大指易咸其拇注足大指莊枝
指出乎性並此是鸚䳇釋能言鳥又麌韻亦作畮田畝釋司馬法六尺為步步百為畝秦制二
百四十步為畝前食貨志建步立畮史魯世家唐叔得禾異畝同穎尚書作母索隠曰母畝義並通字从十田
某甫代名字从甘木畜父鹵莽之姥韻注宿草蕩韻注草莽也莊則陽君為正勿鹵莽昔
予為禾耕而鹵莽之則其實亦鹵莽而報予芸而滅裂之則其實亦滅裂而報予注鹵莽猶粗疏也莫古反又
如字南省試宗廟以聽政賦魁押有字云吾其聞之心敢懐於鹵莽押在此當以韻注為正○叟亦作傁蘇
后切老稱又尤韻引詩叟叟字無目釋字林云目有眹無珠子瞽瞍舜父詩曚瞍奏公注樂工炊薁
[003-63a]
釋漉米器也禮十六斗曰藪亦作棷大澤釋聚草亦禽府周禮注澤無水曰藪記鳳麟在郊棷淵藪林
藪山藪並此是菜謂之蔌又屋韻使犬聲又侯韻注○趣此苟切促也又遇韻禮趣馬掌馬官
尚書注七口反在此小人一曰白魚釋漢髙紀鯫生顔才垢反小人也又侯韻獲也又麌韻注同又
過韻紹興新制許與麌韻取字通押○走子口切無注又侯韻注疾趍也昔省試従諫轉圜賦場中有用
杜牧注孫子序猶盤中走圜之珠走盤之句押走字在此上聲者其出處無咅試院申明凡經傳無音釋者並
只如字合從上聲如字周益公時看詳云今見行禮部韻畧如防探字之類平反異音被視之類上聲異音在
元祐間看詳許隨韻通押如此則無音者上去聲皆可押○斗當口切釋星名又十升有柄象形蝌呌
釋水蟲名書又此科斗字○黈他口切黄色釋冕前纊○鋀徒口切酒器引也又虞宥尤韻
○塿郎斗切培塿釋小阜黄補亦韻作婁春秋傳部婁無松栢又虞侯麌韻山顛又虞韻&KR1979
[003-63b]
&KR2193&KR1979餅也干寳司徒儀祭吏用&KR2193&KR1979通水溝又麌麌韻瓿甊瓶也籠也○榖乃后切乳
子又古侯切者諱
 黄補 婁


四十六黝


於糾切青黑色釋黝牲爾雅地謂之黝孟北宫黝幽静山曲貌憂貌澤名在昆
崙山下○糾吉酉切繩三合釋督也急也禮以糾萬民輕武有才力者釋詩赳赳武夫木名釋髙
木爾雅朻者聊○蟉渠黝切釋蚴蟉龍動貌又幽有韻
[003-64a]


四十七寢


亦作寑七稔切卧也釋兵寢在寢寢謀寢薪爪刻也公羊傳鋟其板○審式荏切悉也釋察也
字中从采釋國名又姓出吳興本文王後又侵韻深視釋平視亦竊見釋二晉狼瞫謀也
告也釋深諫詩将母來諗告也又沁韻魚駭貌又忝韻記魚鮪不淰淰之言閃也淰閃水動○瀋
昌枕切汁也左猶拾瀋注北土為為瀋○枕章荏切卧薦首者又沁韻○甚食荏切過也又沁韻
亦作椹桑實泮水詩此黮字○餁亦作飪忍甚切火熟又熟食思也釋念也桂荏釋菜也荏
莆語色厲内荏衣襟釋亦卧席又沁韻中庸袵金革而審反語左袵上去二音書四夷左袵而甚反
穀熟釋年也亦嵗熟○㾕所錦切&KR0982凙謂之㾕㾊釋寒病○墋楚錦切不清澄貌釋土也陸機頌上墋下
黷垢也○品丕錦切衆庻也釋官品也類也式也○踸丑甚切踸踔行無常貌釋莊踸踔而行
[003-64b]
直稔切我也也古共稱秦始皇二十六年始定為天子之稱字從如朕兆字從自在十六軫○廩
筆錦切賜榖也釋與也字下从禾不从示記不稟京師漢西域傳須諸國稟食注稟給也讀曰廩○廩勿錦
切倉廩釋倉有屋曰廩漢食貨志晁厝曰直為此廩廩注危也循吏傳序廩廩庶幾徳遜君子之風與下懍字
義同慓懼釋敬也畏也書懍乎若朽索之御六馬又百姓懍懍在此釋寒深冽也○錦居飲
切織文釋錦綺也貝錦製錦畫錦焚錦錦嚢此是○噤渠飲切寒閉也釋寒而口閉又沁韻○飲於錦
切釋歠也又沁韻語蔬食飲水漢曹參飲醇酒滿堂飲酒之類如飲之食之既飲食之下而飲之類是飲人也
在去聲
[003-65a]


四十八感與敢通


古禫切釋動人心也石篋也封禪所用水名釋流出南康又送勘韻箱屬又送韻
○禫徒感切除服祭名長味含深釋莊大甘而嘾小坎釋入于坎窞芙蕖未發
為菡萏髮垂貌詩髧彼兩髦蠻夷贖罪貨又闞韻黑色釋黯黯雲色○頷戸感切釋
頤下又本韻釋動也韓詩蚍蜉撼大樹恨也又勘韻中庸人猶有所憾在去聲○坎苦感
切窞也釋險也易卦習坎憂困釋恨也○䁆鄔感切不明又琰勘韻馣馣香也藏也釋手
覆也黄補中庸君子之道闇然而日章又勘韻按中庸注上去二音揚雄傳登降闇靄此是○顉
亦作頷五感切低頭左迎于門顉之而已又侵韻頷又本韻亦作椹桑感切以未和羮聚柴水中
魚入其内又豪浸沁韻○慘七感切釋蹙也愁不中也淺青黑色釋暗色㦧痛釋記舜有㦧怛
[003-65b]
之愛七感反病痛○歜徂感切菖蒲葅左有昌歜又燭韻○寁子感切居之速也詩不寁
故也速也○紞都感切冕冠塞耳者滓垢釋黑也虎視又覃韻○襑他感切衣博大血醓
釋詩醓醢以薦禮注肉汁聲也詩有嗿其饁○壈盧感切坎壈失志輡車不進


四十九敢


古覧切釋勇也犯也○覽魯敢切釋觀也亦姓作覧非亦作擥㩜釋撮持也手攬取息夫躬傳撫
神龍兮㩜須此是橄欖釋果名○闞虎覽切聲也詩闞如虓虎聲大貌又豏韻注虎聲勘韻注邑名
鑑韻注聲也按詩虓虎注呼减火斬二反俱在豏内又火敢反係三音却在此恐可通押亦須上請否則不可
[003-66a]
堅土又檻韻黄補聲也揚狄牙能减○槧在敢切斷木為槧又艷韻揚叔孫通曰槧人也才敢
七艷二音○膽覩敢切釋連肝之腑莊視之肝膽楚越貟半千何惜玉階方寸地不使臣披露肝膽韋思
豏丈夫當敢言地要須明目張膽以報天子○啖杜覧切噍也又闞韻薄味又闞韻記君子之道
淡而不厭大敢徒暫二反水貌又談闞韻漢東都賦東澹海昏徒敢切此是餘見闞韻注亦作惔安
也又闞韻惔又鹽覃闞韻同○菼吐敢切荻之初生帛雜色釋青黄色釋毳席織五采
如縚為之
 黄補 闞喊


五十琰與忝广通


以冉切壁上美色釋禮琰圭以易行除圭鋭上火行微燄燄也又艷韻書無若火始燄燄去聲
[003-66b]
鋭利釋又削也易剡木為夫注鋭也亦削也又本韻利耜又覃韻詩有覃其耜此是㶑艷水滿
○黶於琰切中黒也釋面有黑子又豏韻乃欒黶人名檿山桑釋葉食蠶絲可絃琴歴孟厥筐
檿絲○漸疾染切梢也釋亦卦名又鹽銜韻人多呼作去聲非草木靳包釋作漸又鹽韻○閃矢冉切出
門貌又艷韻暫見釋覢覢視貌公羊傳覢然公子陽生洪農陜也又洽韻公羊傳自陜以東周公
主之失冉反○剡時冉切縣名釋出會稽又本韻剡溪剡藤此是○冄而琰切毛丹冄釋亦行貌又姓
冄有荏䒣柔木也釋草盛貌荏苒猶展慱釋以繒染為色字从九又艷韻禮染人如艷反劉而險反
書舊污俗無音太學私試孝文身衣弋綈賦魁沈松二押儉字云猶有秦人之舊染在此○諂亦作讇丑
[003-67a]
琰切諛也字从人臼或作謟乃音叨○斂力冉切聚也釋収也又艷韻注同語為之聚斂孟省歛記趣民収斂
俱無音詩刺重斂中庸時使薄斂力騐反然則民自収藏者上聲斂也君有取于民乃去聲斂也字从攵或作
歛乃呼談反瀲灧釋水溢貌又艷韻○險亦作嶮虚檢切阻也難也釋禮司險此是詖也
長喙犬又艷韻詩載獫歇驕在去聲玁狁北夷釋或作獫狁義同○檢居奄切釋檢文檢束檢校
檢押或作檢乃音斂○儉巨險切釋約也少也行儉雞頭釋南楚水果名亦謂鴈頭北燕曰䓈
青徐淮泗謂之芡○奄衣檢切覆也大有餘也釋亦姓秦有奄息又鹽艷韻書奄有伐奄踐奄並此是
詩奄觀銍艾鄭音淹王徐如字周禮奄奚於檢切劉於騐切釋閉取也斂也書予不掩爾善注本亦作
弇此韻弇注葢也孟使浚井出從而揜之注揜與掩同中庸揜其不善記瑕不揜瑜並音掩是亦掩葢掩蔽之
義掩揜恐難兩押亦作[山*弇]崦嵫釋山名日没處又鹽韻日無光又感勘韻寺人釋宫中守
[003-67b]
門者又鹽韻孟閹然媚於世在此葢也又覃艷韻闗東謂取為揜詳掩字注雲雨貌詩有渰
淒淒按注雲興貌本又作弇○隒魚險切崖也噞喁魚口上見又鹽韻日躔○貶悲檢
切損也○颭職琰切釋風動物貌


五十一忝


他㸃切辱也又㮇韻○㸃多忝切釋㸃畫又小黒也曽㸃文不加㸃玉病又㮇韻詩白圭之玷丁簟
丁念二音○簟徒㸃切竹席黄補詩有驔有魚又覃韻按注豪骭曰驔○淰乃㸃切濁也釋水流
貌又寢韻孅㚩釋長好貌○歉苦簟切食不滿也又㮇韻注同亦歉恨也釋孟行有不慊於心
[003-68a]
注快也又何慊乎哉注少也並古簟反猿藏食處釋莊盜跖曰嗛于芻豢醪醴之味○鼸胡忝
切䑕名釋郭璞云以頌裹藏食巡曰鼱鼩䑕


五十二广


广魚掩切因岩為屋釋爾雅敬也説文昂頭矜莊貌○掩於广切土覆也


五十三豏與檻范通


下斬切豆半生犬吠不止○闞水斬切虎聲又敢闞鑑韻詳敢韻注○減古斬切釋損也輕也
字从三㸃左不為末減末薄也減輕也鹵也釋唐制盜刮嵰土一斗比鹽半升○黯乙減切深黯釋黯然
傷别漢汲黯人名釋欒黶又琰韻○掺所斬切執也又減韻詩摻摻女手平聲大容頭釋
進也亦㺝㺑大聲次也截取也○斬側減切釋加以刄也○湛丈減切釋水名豫州浸禮荆州其浸
[003-68b]
潁湛又侵覃鹽韻詩湛露注露盛此是○嶃土減切髙峻貌


五十四檻


户黤切釋攏也又欄檻戰船釋四方施板以禦矢如牢通作檻轞轞車聲濫泉正出
者又闞韻乃濫罰之濫詩觱沸檻泉字从木後漢黄憲傳袁奉髙之器譬諸氿濫雖凊挹易注側出曰氿泉音
軌正出曰濫泉此是堅土又敢韻○黤倚檻切青黒色○巉仕檻切巉嶮髙貌又銜韻


五十五范


防鑑切釋姓也出南陽記范金合土注范金䌧作器用范恐與範字義同㢘范班范杜范字从㔾不从巳
[003-69a]
&KR2222蠭也記范則冠注范蠭也此范字通作範口法也釋簡書也範䡋也釋法也式也常也模範
軌範光範洪範&KR1270車軾前曰&KR1270釋干也侵也僣也勝也○鋄忙范切馬首飾釋按西京賦金
鋄鏤錫
 増修校正押韻釋疑卷三
[003-69b]