KR1j0046 俗書刋誤-明-焦竑 (master)


[011-1a]
 欽定四庫全書


 俗書刊誤卷十二   明 焦竑 撰


 論字易譌


 李昭玘曰一傳未終恍已迷其姓氏片文屢過幾不辯
其偏傍


 桺豫大藏音序曰&KR0710槐則才木不辯怶㡛則巾小不分
搏摶惕愓衤示日曰筆畫差互文理混淆皆由書生
傳寫破體者多對讀滅裂刋正者少


[011-1b]
 志磐曰人在孩提便皆學字師不知字故所學多非及
長又以教人故皆不疑不知字而欲為文文欲學古
而字不知古何文哉漢盧植上書乞正五經文字有
云古文近實而流俗降在小學蓋傷之也世人書字
訛舛尤多如陳陣華花歴厯奉俸反主俗字而違失
經史之正岡崗暴曝芻蒭然燃是為山山日日草草
火火重加之謬


 趙撝謙曰古篆廢而分隸興分隸興而字學昧是故分
[011-2a]
隸有匕無七&KR1664無又有冂無□有禾
無禾循而至於支攴普木反同書殳竝作□
之首無異已巳胡感反
體莫别好古君子論至於此豈直三嘆而已哉


 李陽冰曰蔡中郎以豐同豊李丞相將朿為宋魯魚一
惑涇渭同流


 王應電曰正韻間以小篆正楷書之譌而未嘗以古文
正小篆之謬且嚴於章奏而略於經史故刀筆之吏
[011-2b]
或所玩習而經生學士多未識知


 王觀國羣經音辯序曰學者句讀不明師承謬戾禮經
以鼐為羃左氏以蒍為薳或於老氏更載為哉或於
洪範改頗為陂以至讀景為影命昭為韶文異而音
同行翻有四召切有三文同而音異旁及史傳諸子
百家音雜字叢蓋亦不勝其訛矣甚者武夫悍卒昧
於一丁老師宿儒惑於三豕取作屋穿鎚之誚貽杖
杜伏獵之譏□□殊形乃□異狀忌水乃改洛為雒
[011-3a]
惡走乃省隨為隋𩔖用俗文俱縁臆出以下上為卜
上以縱横為縱横謚煬帝以為□好奇乃爾易穆公
而為繆振古如兹


 釋廣宣諸經音義序曰説文在漢字止九千韻集出唐
言増三萬文炳蔚而益廣字滋乳而漸多自佛教東
翻六百餘載梵筴中積三千餘㢧隨部出音聞之往
説殷鑒羣録未曰大觀元應法師校讎勘閲由半字
滿字之教兼象意之書真可謂簡策之鴻圗言音之
[011-3b]
龜鏡


 智騫曰余字學周而不識字者多無人通決以為恨耳
造衆經音及蒼雅字苑宏叙周贍皁素共推其所定
楚詞朱子取之


 宋僧相淨著天竺字源以華梵對翻有十四聲三十六
字母有牙齒舌喉脣五音景祐中進仁宗御製序


 神珙元魏時入中國始有反切之學著四聲五音九弄
反紐圖譜序曰七步之才五音為首文字聿肇反切
[011-4a]
為初一字有訛餘音皆失其法有雙聲疉韻羅紋音
和反紐傍紐正紐諸門中國所用音和一門耳


 王應電曰聲之有餘也一義而各為一聲不能聲為之
制字也故以一字而轉為數聲辟君也轉僻譬闢避四聲枕臥器也轉去
聲又轉酖三聲轉注之謂也聲之不足也一聲而或兼數義

不能義為之制字也故以一字而借為數義風氣也借風俗
夷東夷也借平又借傷能獸也借才能之草長也借住又借語詞假借之謂也


 孫過庭論書必傍通二篆俯貫八分包括章草涵泳飛
[011-4b]
白若豪釐不察則胡越殊風


 姜堯章書譜曰作字須考篆文知點畫來歴先後如左
右之不同刺㓨之相異王之与玊示之与衤以至秦
奉泰春形同理殊得其源本斯不浮矣

 俗書刊誤卷十二