KR1j0013 駢雅-明-朱謀㙔 (master)


[000-1a]
 欽定四庫全書  經部十


 駢雅    小學類一訓詁之屬


 提要


 等謹案駢雅七卷明朱謀㙔撰謀㙔有周
易象通已著録此書皆刺取古書文句典奥
者依爾雅體例分章訓釋自釋詁釋訓以至
蟲魚鳥獸凡二十篇其説以為聨二為一駢
異為同故名曰駢雅謀㙔淹通典籍其一齋
[000-1b]
書目所載往往為諸家所未窺故徴引詳博
頗具條理非鄉塾陋儒捃拾殘剰者可比中
間如藻井乃屋上方井刻為藻文西京賦注
引風俗通訓義甚明而謀㙔以為刻扉之屬
改易舊文殊為未確又謂都御史為大司憲
詹事為端尹乃流俗之稱亦乏典據至如釋
天内之嵗陽月名釋地内之五邱四荒太平
太䝉丹穴空桐之類皆爾雅所已具乃重複
[000-2a]
徴引尤病冗蕪然竒文僻字搜輯良多擷其
膏腴于詞章要不為無補也乾隆四十六年
五月恭校上


 總纂官紀昀陸錫熊孫士毅


 總 校 官 陸 費 墀
[000-2b]