KR1i0014 古樂書-清-應撝謙 (master)


[000-1a]
提要
欽定四庫全書  經部九
 古樂書    樂類
提要


  等謹案古樂書二卷


國朝應撝謙撰撝謙字嗣寅仁和人是書上卷


  論律吕本原大㫖本蔡氏新書而叅以注疏
  及朱子之説下卷論樂器制度則本陳祥道
  禮書及李之藻頖宫禮樂疏者為多議論醇
  正考訂簡核頗得要領其間立説之未合者
[000-1b]
  如六十聲圖以宫為最濁之音謂十二律旋
  宫自黄鍾而下林鍾均則太姑二律為陵宫
  南吕均則太姑㽔三律為陵宫其意盖以太
  姑二律長於林鍾之六寸太姑㽔三律長於
  南吕之五寸餘故應鍾為最短之律應鍾均
  則徴商羽角四律皆為陵宫也不知旋宫之
  法本於十二律之相生不以長短為相生之
[000-2a]
  次至長生短為下生短生長為上生不過以
  上下為别非謂徴必短於宫商必短於徴也
  其失總由於宫為最濁之一言而不知宫為
  中聲故致此誤撝謙又謂古人既云黄鍾九
  寸則其制度必加一寸而為尺謂黄鍾九寸
  竟作一尺者固非謂黄鍾九寸止得八寸一
  分者亦非云云夫黄鍾九寸為本造律度十
  分之九而新九寸為一尺則横黍之度約九
  寸為八寸一分則縱黍之度是云九寸與云
[000-2b]
  一尺云八寸一分者非有異也撝謙強加分
  析尤屬未合然其他精審處亦往往足資考
  証如考工記鳬氏為鍾兩欒謂之銑銑間謂
  之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞十分其銑以
  其二為之鉦以其鉦為之銑間去二分以為
  鼔間以其鼓間為之舞修去二分以為舞廣
  記文不言鉦間及鼓徑之度鄭注云鉦間亦
[000-3a]
  當六故又云鉦六鼓六舞四此鐘口十者其
  長十六然鉦間鼓既同方六而記又云大鐘
  十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦
  間以其一為之厚則鼓間鉦間不得同度撝
  謙云鉦間與舞廣同為四校之鄭注頗為可
  通又銑間謂之于先儒皆無明訓撝謙作正
  體側體二圖則鼓間下段兩角之下垂者即
  銑間盖古鐘制如鈴而不圓兩角相距之中
  徑為十分其自兩角至鼓間之長體為八分
[000-3b]
  至兩角相距之外體獨缺故鄭注鐘長十六
  不算銑間而又以于鼓鉦舞四名為皆鐘體
  則銑間自有體長之度可知撝謙此二圖固
  最為明晰也乾隆四十五年八月恭校上
    總纂官紀昀陸錫熊孫士毅
     總 校 官 陸 費 墀