KR1h0049 學庸正說-明-趙南星 (master)


[000-1a]  等謹案學庸正説三卷明趙南星撰南星
  字夢白號儕鶴高邑人萬厯甲戌進士官至
  吏部尚書諡忠毅事蹟具明史本傳是編凡
  大學一卷中庸二卷每節衍為口義逐句闡
  發而又以不盡之意附載于後畧如近世講
  章然詞㫖醇正詮釋詳明其說大學不從姚
[000-1b]
  江之知本而仍從朱子之格物併補傳一章
  亦為訓解其說中庸不以無聲無臭虚擬性
  天而始終歸本于慎獨皆確然守先儒之舊
  葢南星為一代名臣守正不阿出其天性故
  當狂禪横溢之時能卓然有以自立雖不以
  講學名而所言篤實過于講學者多矣未可
  以其近而忽之也乾隆四十五年五月恭校
[000-2a]
  上
     總纂官紀昀陸錫熊孫士毅
     總 校 官 陸 費 墀
[000-2b]
[000-3a]
大學中庸正説序
論語者編次仲尼及弟子之言也孟子者孟子之所著
也惟曾子子思之所為書以大學中庸名大學者言其
道之大也中庸者言其道之中正而平常也二書之大
㫖具矣初學率苦二書之難通而尤以中庸為難夫大
者反易庸者反難二賢豈欺我哉夫道一而已矣言語
文字則有詳略隠顯之異焉猶厥之與其旃之與之也
且以二書之首章言之明徳則天命之性也率之而為
道不待言矣新民則修道之教也慎獨所以誠意而正
[000-3b]
心也中和在其中矣家齊國治而天下平即天地位萬
物育也曾有一之弗合者乎余少時先大夫命之習淺
説至於今三四十年矣而世道大變士皆喜為異説欲
髙出前輩之上且浸淫於佛老之説余甚懼焉命兒輩
仍守淺説之學然往時風氣渾樸學士家於聖賢之書
僅求通曉未甚精覈其解多在廊廡之間鮮窺窔奥余
乃以淺説為主㕘以近日名家之説㑹萃折衷晝夜思
[000-4a]
索偶有所得亦頗有先儒之所未發者然自謂不害其
為同他日視之殆有可以解頤令兒輩習之知吾道之
滋腴無窮無庸求異為也萬厯乙夘仲春朔日高邑趙
南星撰
[000-4b]