KR1e0050 春秋通說-宋-黃仲炎 (master)


[004-1a]
欽定四庫全書
 春秋通説卷四     宋 黄仲炎 撰
  閔公
元年春王正月齊人救邢夏六月辛酉葬我君莊公秋
八月公及齊侯盟于落姑
季子來歸
 季友初傅子般而子般見弑再相閔公而閔公又弑
 其於託孤靖難之功何有哉案左氏成季之將生也
[004-1b]
 桓公使卜楚丘之父卜之曰男也其名曰友在公之
 右旣而成風聞成季之繇乃事之而屬僖公焉盖季
 子援僖之志已定於此時矣般閔之弑固季友之意
 也為人臣而竊交於宫梱受援立之託以求得志於
 他時是國之巨姦也其後文公敬嬴亦私事公子遂
 而屬宣公遂為之殺惡及視非倣於季友之為乎故
 由季友挾擁僖之功而後人盜魯權者累世殆天之
 喪魯爾春秋不書季友之出而書其歸盖與其出而
[004-2a]
 惡其歸也説春秋者因以春秋書字為襃辭遂曰季
 子賢者也以大姦慝為大善良豈不誤天下後世哉
 故曰春秋之紀事為戒而已矣其於名字無擇也
冬齊仲孫來
 齊仲孫來不言使且非有聘盟之事何也盖覘魯也
 因魯難而竊來覘之將以取之也夫覘鄰國之難而
 圖取之齊侯於是乎不仁矣受命而覘國仲孫於是
 乎不能正其君矣或曰齊侯不仁固也然仲孫覘魯
[004-2b]
 而歸公曰魯可取乎對曰魯不棄周禮未可動也君
 其務寧魯難而親之謂非正其君可乎曰善格君者
 當正救其非心而已楚莊為陳夏氏亂伐陳因縣陳
 申叔時諫曰諸侯之從也討有罪也今縣陳貪其富
 也以討召諸侯而以貪歸之無乃不可乎楚子曰善
 哉乃復封陳蓋當時陳以淫昏致討縣而滅之初無
 難者而申叔時之諫特曰不可貪而已今仲孫受命
 覘魯見其猶未可動而後止之若使魯亂如陳則必
[004-3a]
 贊其君取之矣包藏禍心睥睨鄰國尼於其所不可
 動則必不恕其所可動者矣比諸申叔時之諫不亦
 遠哉齊魯先世盟在王府俾其後嗣無相害也莊公
 不以齊為讎而事齊惟謹今其即世骨猶未寒試使
 可取亦何忍哉而仲孫不知及此謂之不能正其君
 可也
二年春王正月齊人遷陽
夏五月乙酉吉禘于莊公
[004-3b]
 禮三年喪畢致新死之主以進於廟廟之遠主當遷
 入祧於是乃大祭於太廟以序昭穆故謂之禘禘之
 為言諦也言審諦昭穆之序也襄十五年晉穆公卒
 其十六年晉人荅穆叔曰以寡君之未禘祀是知三
 年喪畢乃為禘也故曰吉禘今閔公斬焉在衰絰之
 中而輒舉吉禘之祀廢三年之通喪非禮也其不于
 太廟而于莊公之宫又非禮也
秋八月辛丑公薨
[004-4a]
 案左氏共仲使卜齮弑公于武闈成季以僖公適邾
 共仲奔莒乃入立之夫季友以閔元年歸魯則是既
 相閔公矣其明年閔公弑豈有賢者相其君而恬視
 其君之遇害哉蓋季友志在立僖視閔為路人幸其
 弑焉爾為閔之臣而有貳心於僖不忠莫大焉觀春
 秋書公薨於季子來歸之後則季子之情狀可察矣
 故曰作春秋而亂臣賊子懼為内諱故不言弑其不
 地則弑自見矣其不書葬國内亂不得以成禮葬之
[004-4b]
 也
九月夫人姜氏孫于邾公子慶父出奔莒
 姜氏慶父同為弑逆之迹可見矣
冬齊髙子來盟
 魯自慶父作亂賊殺子般使齊以霸國之力治之一
 反手之易爾遲遲三年間致魯君再弑國再亂及姜
 氏慶父不為國人所容出奔邾莒而後髙子來盟以
 定魯僖之位仁者救人豈如是之不廹哉桓公存三
[004-5a]
 亡國而義士猶曰薄德者蓋於此見之矣其不言使
 杜預云齊侯使來平亂僖公新立因遂結盟故不稱
 使也
十有二月狄入衞
鄭棄其師
 春秋諸侯土芥用其民而不恤者徃徃而是然未有
 自棄其師如鄭人之甚者也案左氏鄭伯惡髙克使
 帥師次于河上久而弗召師潰而歸髙克奔陳夫惡
[004-5b]
 一大夫不能去之至付以兵事使久于外而逃之固
 非刑政矣且民何罪焉暴師邊鄙聽其久困而自潰
 非棄之乎故書曰鄭棄其師不言師潰者潰因於棄
 之非師自潰也
 
 
 
 春秋通説卷四