KR1d0079 三禮圖-明-劉績 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  經部四
 三禮圖    禮類四三禮縂義之屬/
 提要
  臣/等謹按三禮圖四巻明劉績撰績字用熙號蘆
  泉江夏人宏治庚戌進士官至鎮江府知府是書
  所圖一本陸佃禮象陳祥道禮書林希亦考工
  記解諸書而取諸博古圖者為尤多與舊圖
  大異考漢時去古未逺車服禮器猶有存者
[000-1b]
  鄭康成圖雖非手撰要為傳鄭學者所為阮
  諶夏侯伏朗張鎰梁正亦皆五代前人其時
  儒風淳實尚不以鑿空臆斷相髙聶崇義叅
  考六本定為一家之學雖踵謬沿訛在所不
  免而遞相祖述終有典型至宣和博古圖所
  載大半揣摩近似强命以名其間疎漏多端
  洪邁諸人已屢攻其失績以漢儒為妄作而
  依據是圖殊為顛倒然所採陸陳諸家之說
[000-2a]
  如齊子尾送女器出於魏太和中犧尊純為
  牛形王肅據以証鳯羽婆娑之誤齊景公器
  出晉永康中象尊純為象形劉杳據以証象
  骨飾尊之非蒲璧刻文如蒲荏敷時穀璧如
  粟粒其器出於宋時沈括據以正蒲形禾形
  之謬此書並採用其說亦足以備一解至於
  宫室制度輿輪名物凡房序堂夾之位輢較
  賢藪之分亦皆一一分析不惟補崇義之闕
[000-2b]
  且以拾希逸之遺其他珽荼曲植之屬増舊
  圖所未備者又七十餘事過而存之未始非
  兼収並蓄之義也乾隆四十六年十月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/ 陸費墀