KR4c0099 唐風集-唐-杜荀鶴 (WYG)


[004-1a]
唐風集跋
杜荀鶴池州人紀事云牧之微子也會昌末牧之自齊
安移守秌浦時妾有姙出嫁長林鄕杜筠而生荀鶴自
號九華山人少有詩名年四十六始擢第殷文圭賀詩
云一戰平酬五字勞晝歸鄉去錦為袍大鵬出海翎猶
濕駿馬辭天氣正豪九子舊山增秀絶二南新格變風
騷可謂叙述曲盡矣與楊䕫康軿夏候淑王希羽殷文
圭皆為淮南將田頵上客及頵遇禍梁太祖表授翰林
[004-1b]
學士主客員外郎知制誥天祐初卒顧雲詩叙極其推
重或又病其詩近俗惟宫詞為第一諺云杜詩三百首
惟在一聯中正謂風煖鳥聲碎日高花影重也唐風集
以之壓巻亦此意耶琹川毛晉識