KR3l0017 唐摭言-五代-王定保 (WYG)


[016-1a]
唐摭言跋
唐以進士為重摭言所載最為詳備刋之宜春郡齋與
好事者共之嘉定辛未重午日柯山鄭昉跋
唐重科目舉措分殊有國史未具析者藉王氏摭言小
大畢識後代得聞其遺制奈流𫝊者寡又為末學所刪
存不及半是編一十五卷獲之京師慈仁寺集乃定本
也卷尾有柯山鄭昉跋稱嘉定辛未刋於宜春郡吳江
徐電發近録棠村相國所藏與此本略同當就其校讐
[016-1b]
譌字發雕焉朱彞尊竹垞跋
摭言足本十五卷從朱竹垞翰林借鈔視稗海所刻多
什之五唐人説部流𫝊至今者絶少此書洎封氏聞見
記皆秘本可貴重當有好事者共表章之王士禎阮亭

 
 
 唐摭言跋