KR3l0015 玉泉子--闕名 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 玉泉子    小説家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案玉泉子一卷不著撰人名氏所記
  皆唐代雜事亦多採他小説為之如開卷裴
  度一條全同因話録韓昶金根車事先載尚
  書故實不盡其所自作也宋史藝文志載玉
  泉子見聞真録五卷與此本卷數不符似别
[000-1b]
  一書書錄解題作玉泉筆端三卷稱前有中
  和三年序末有䟦稱出於淮海相公之孫扶
  風李昭徳家此本皆無之然中和為僖宗年
  號而書中有昭宗之文時代不符則亦決非
  此本書録解題又云别一本號玉泉子比此
  本少數條而多五十二條無序䟦録其所多
  者為一卷此本共八十二條或即陳振孫所
  録之一卷而書録解題訛八字為五字耶三
[000-2a]
  者之中此猶約畧近之矣乾隆四十三年三
  月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀