KR3k0063 花木鳥獸集類-清-吳寶芝 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十一
 花木鳥獸集𩔖   𩔖書𩔖
 提要
  臣/等謹案花木鳥獸集𩔖三卷
  國朝吳寳芝撰寳芝石門貢生是書原本卷端
  題有臣吳寳芝恭纂字當是經
 進之本也所集花木鳥獸故實分門别𩔖臚纂成
  書上卷凡四十三目中卷凡四十二目下卷
[000-1b]
  凡二十五目葢亦𩔖書之體而卷帙不繁專
  掇取新頴字句以供詞藻之採擷上自經史
  諸子旁及漢唐以来稗官小説下至名人詩
  句無不博引兼收中間如三國典畧瑞應圖
  字説等書久已佚亡亦不免從他書稗販之
  弊然所摘録大致猶稱雅贍葢其意取纖麗
  為清異録之支流而泛濫及於詞章則又藝
  文𩔖聚以来相沿之舊體雖徵据稍隘掛漏
[000-2a]
  尚多而片語單辭往往可資考證以視冗&KR0462
  蕪蔓者轉為足備檢核焉乾隆四十五年正
  月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀