KR3f0054 少廣補遺-清-陳世仁 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部六
 少廣補遺    天文算法類二算書之/屬
 提要
  臣/等謹案少廣補遺一卷
  國朝陳世仁撰世仁海寧人康熈乙未進士其
  書以一面尖堆及方底三角底六角底尖堆
  各半堆等題分為十二法後有抽竒抽偶諸
  目蓋堆垜之法也按堆垜乃少廣中之一術
[000-1b]
  與尖錐體相似而實不同蓋堆體臺體外平
  而中實堆垜為衆體所積面有峻峭中多空
  隙故二法相較煩簡頓殊古少廣中僅具以
  邊數層數求積數法亦未有解其故者至以
  積求邊數層數之法則未備焉又其為用甚
  少故算家率畧而不詳世仁有見於此専取
  堆垜諸形反覆相求各立一法雖圖説未具
  不能使學者窺其立法之意而於少廣之遺
[000-2a]
  法引伸觸類實於數學有禆不可以其一隅
  而少之也乾隆四十六年五月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總校官臣/陸 費 墀