KR1e0059 春秋諸國統紀-元-齊履謙 (WYG)


[007-1a]
春秋諸國統紀後序
延祐丁巳夏大兄司成君居閒纂春秋統紀凡若干卷
客有問者曰大經若春秋自胡氏傳行於世儒者拱嘿
朱子嘗曰看春秋且當先從胡氏是來者不復有所作
矣及觀統紀剖析淵微發露大中條貫參差指歸攸當
其說卓然不蹈前人一句一誼昔云春秋寓王法於魯
史又云春秋無襃貶又云治春秋當先治五霸之功罪
至於大法大訓葢未有若統紀之能斥言而指明者俾
[007-1b]
讀之者思過半矣僕應曰非然夫士之間居退處匪賴
聖賢典訓朝夕殆無為也汗漫涉獵而不深潛心思則
亦無得於己深潛心思矣苟不筆之於紙則亦不能有
以驗夫日新之功此統紀所以作也為㓜而學老而未
衰者焉客又曰若然信其功多於前矣夫較瑚璉珪璋
之制者無勤於陶鎔追琢凡為陶鎔追琢者先賢也其
功盛矣大矣若統紀之作謂有功遺經則可謂功多前
人則不可客謝而去因記其說於卷末是年秋九月日
[007-2a]
思恭頓首書
 
 
 
 
 
 
 
[007-2b]
 
 
 
 
 
 
 
 春秋諸國統紀卷六