KR1b0006 書傳-宋-蘇軾 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書  經部二
 書傳    書類
 提要
  臣/等謹案書傳二十卷宋蘇軾撰尚書所載
  皆帝王大政軾究心經世之學明于事勢而
  又長于議論故其詮解經義於治亂興亡之
  故披抉明暢較他經獨為擅長其釋禹貢三
  江定為南江中江北江本諸鄭康成逺有端
[000-1b]
  緒但未嘗詳審經文攷覈水道而附益以味
  别之説遂以啟後人之譏議至于以羲和曠
  職為貳於羿而忠于夏則林之奇宗之以康
  王之誥服冕為非禮引左傳叔向之言為証
  則蔡沈取之朱子亦稱其解吕刑篇以荒度
  作刑為句甚合于理則皆卓然具有特見朱
  子雖有惜其太簡之説然漢代訓詁文多簡
  質自孔賈以後徴引始繁軾文如萬斛源泉
[000-2a]
  隨地涌出非不能曼衍其詞當以解經之體
  詞貴典要故歛才就範但取詞逹而止未可
  以繁省為優劣也乾隆四十三年五月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/陸 費 墀