KR5e0055 重陽全真集--王嚞 (HFL)


[000-001a]
重陽全真集序枝一
全真之教大矣哉謂真者至純不雜浩劫常
存一元之始祖萬殊之大宗也上古之初人
有純德性若嬰兒不牧而自治不化而自理
其居于于自適自得莫不康寧享壽與道合
其真也降及後世人性漸殊道亡德喪樸散
純離情酒慾殽蠧於中愁霜悲火魔於外性
隨情動情逐物移散而不收迷而弗返天真
盡耗流浪死生逐境隨緣萬劫不復可爲長
太息也重陽憫化妙行真人博通三教洞曉
[000-001b]
百家遇至人於甘河得知友於東海化三州
之善士結五社之良緣行化度人利生接物
聞其風者咸敬憚之杖屨所臨人如霧集有
求教言來者不拒詩章詞曲疏頌雜文得於
自然應酬即辦大率誘人還醇返村静息虚
凝養亘初之靈物見真如之妙性識本來之
面目使復之於真常歸之於妙道也或問真
人者曰人生天地間雖曰最靈亦萬物中一
物耳孰能逃陰陽之數孰能出造化之機有
始必有終有生必有死此自然之常理也不
[000-002a]
禀異氣仙不可求不契夙緣道不可學豈可
苦身約己如繫影捕風鏤冰雕朽爲必不得
之事求難成之效哉真人喟然歎曰長生妙
理人具仙林孰不可求有怠而弗成者顯而
至多有勤而取驗者隱而甚少世人以多見
爲信以不見爲疑遂以仙事茫茫爲不可期
也試以物理驗之鑛之鍜鍊可以爲鐵銅之
點化可以爲金魚超吕梁而爲龍雉入大水
而化蜃冰之易消者也藏之可以度夏草之
易衰者也覆之可以越冬人能割愛去貪守
[000-002b]
雌抱一遊心於恬淡合炁於虚无亦可以高
舉遠致躡景登虚逍遥乘禦寇之風往來飛
應真之錫騎鯨而遊滄海跨鳳而上青冥千
年化兮如遼東之鶴望日朝兮若葉縣之鳧
與安期羡門之流洪崖洞玄之屬同列仙班
不爲難矣古今得道輕舉者不可勝數子謂
無徴如聾者不聞有絲竹之音瞽者不知有
丹青之色彼淺見謏聞烏足以語道哉問者
屏息汗顔而退真人開方便門示慈悲海出
人於炎炎火宅提人於浩浩迷津識性命之
[000-003a]
祖宗和氣神之子母有无會於一致空色泯
於雨忘使入是門者如南柯夢覺由是路者
似中山之酒醒返我之真無欠無餘復入於
混成歸我之宗不墜不失復同於太始真一
之性湛然圓明變化感通无所而不適也真
人羽化之後門人裒集遺文約千餘篇辭源
浩博旨意弘深涵泳真風包藏妙有實修真
之根柢度人之梯航也京兆道衆聚財發槧
雖己印行而東州奉道者多以去版路遥欲
購斯文不易得也長生劉公教門標的仙宗
[000-003b]
羽儀爲一代之師真作四方之教主謂全真
之風起於西興於東徧於中外其教廣矣大
矣乃命曹瑱來靈玉徐守道劉真一梁通真
翟道清等化緣特詣吾鄉求序於懌以真人
文集分爲九卷載開版印行廣傳四方俾後
人得是集者研窮其辭如鑿井見泥去水不
遠鑽木見烟知火必近使人人早悟而速成
實仁者之用心也噫自古修真之士或跅足
尋師而師不遇或斷臂問法而法不知至于
皓首窮年莫知所措虚過一生深可惜也今
[000-004a]
全真文集散落人間妙用玄機昭然易見學
者宗之大修則大驗小求則小得士之志於
道者適遇斯時何其幸也大定戊申清明一
日寧海州學正范懌德裕謹序[000-004b]