KR4j0011 晁无咎詞-宋-晁補之 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 晁旡咎詞    詞曲類一詞集之屬/
 提要
  臣/等謹案晁无咎詞六巻宋晁補之撰補之
  字无咎鉅野人能改齋漫録及復齋襍録咸
  稱其元豐二年已未登第栁塘詞話謂為元
  祐進士傳寫誤也元祐初為著作郎紹聖末
  謫監信州酒税起知泗州入黨籍有雞肋集
[000-1b]
  別著録是集陳振孫書録解題作一巻但稱
  晁无咎詞栁塘詞話則稱其詞集亦名雞肋
  又稱補之嘗自銘其墓名逃禪詞考楊補之
  名无咎其詞集名曰逃禪不應名字相同集
  名亦復蹈襲或誤合二人為一歟别一本毛
  晉所刋題曰琴趣外篇其跋稱詩餘不入集
  中故名外篇又分為六巻與書録解題皆不
  合未詳其故巻未洞仙歌一首為補之大觀
[000-2a]
  四年之絶筆則舊本不載又摭黄昇花庵詞
  選補録於後者也補之為蘇門四學士之一
  集中如洞仙歌第二首填盧仝詩之類未免
  效蘇軾櫽括歸去来辭之顰然其詞神姿髙
  秀與軾實可肩隨陳振孫於山谷詞下載補
  之之言曰魯直間作小詞固髙妙然不是當
  家語自是著腔子唱好詩又於淮海詞下記
  補之之言曰少遊詞如斜陽外寒鴉數㸃流
[000-2b]
  水繞孤村雖不識字人亦知是天生好言語
  觀所品題悉有神解知補之於此事特深不
  但詩文之擅長矣刋本多訛今隨文校正其
  引駕行一首證以栁永樂章集後集内春雲
  輕鎖一首實佚其後半無從考補今亦仍之
  至琴趣外篇宋人中如歐陽脩黄庭堅晁端
  禮葉夢得四家詞皆有此名併補之此集而
  五殊為淆混今從文獻通考仍題曰晁旡咎
[000-3a]
  詞庶有別焉乾隆四十六年十二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀