KR4i0053 詩話補遺-明-楊愼 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部九
 詩話補遺    詩文評類
 提要
  臣/等謹案詩話補遺三巻明楊慎撰慎有檀
  弓叢訓等書已著録又嘗作升庵詩話其門
  人楊達之刻之此其戌雲南後所作其門人
  曹命編次者也慎在戌所無文籍可稽著書
  惟憑腹笥中如稱宋本杜甫集麗人行中有
[000-1b]
  足下何所有紅渠羅襪穿鐙銀二句之類已
  為前人之所糾至於稱渤海北海之地今哈
  宻扶餘中國之滄州景州名渤海者葢僑稱
  以張休盛云云不知哈宻在西扶餘在東絶
  不相及滄景一帶地皆瀕海故又有瀛州瀛
  海諸名謂曰僑置殊非事實又香雲香雨並
  出王嘉拾遺記而引李賀元稹之詩又以盧
  象雲氣杳流水句誤為香字如斯之類亦引
[000-2a]
  據疎舛然其賅博淵通究在明人諸家之上
  去瑕存瑜可采者固不少也乾隆四十六年
  十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀